Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

projekti-insinööri

Outi Leuhtonen

 • 029 534 3334

Projektipäällikkö

Heidi Mäenpää

Espoo–Salo-oikorata

Ratahanke Suunnitteilla Uusimaa Varsinais-Suomi

Espoo–Salo-oikorata-hankkeessa laaditaan ratalain mukainen yleissuunnitelma 95 kilometrille uutta rataa. Yleissuunnitelmassa kerrotaan oikoradalle määritellyt tavoitteet, suunnitellaan radan sijainti yleiskaavan tarkkuustasolla, arvioidaan radasta aiheutuvat vaikutukset ja niiden torjumistoimenpiteet sekä määritellään alustavat kustannukset. Espoo–Salo-oikorata on osa Helsinki–Turku nopea ratayhteys -hanketta.

Espoo–Salo-oikoradan kesällä 2018 alkanut yleissuunnittelu on saatu päätökseen teknisten suunnitelmaratkaisujen osalta. Yleissuunnitelma asetetaan yleisön nähtäville vuoden 2022 aikana. Yleissuunnitelma perustuu maakuntakaavassa hyväksyttyyn väyläkäytävään.

Yleissuunnitelma on aina laadittava hankkeissa, joihin on tehty ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Yleissuunnitelmassa kerrotaan oikoradalle määritellyt tavoitteet, suunnitellaan radan sijainti yleiskaavan tarkkuustasolla, arvioidaan radasta aiheutuvat vaikutukset ja niiden torjumistoimenpiteet sekä määritellään alustavat kustannukset.

Espoo–Salo-oikoradasta on käynnistynyt myös ratalain mukainen ratasuunnitelma, jota teettää hankeyhtiö Turun Tunnin Juna Oy. Ratasuunnitteluvaihe on aloitettu vuonna 2021 ja hankeyhtiö vastaa ratasuunnitelmaan liittyvästä tiedottamisesta.

Lue lisää ratasuunnittelusta: https://www.tunninjuna.fi/

Hankkeen nykytila

Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitelmavaiheessa tehtävät tekniset suunnitelmaratkaisut ovat valmistuneet maaliskuussa 2020. Yleissuunnitelma perustuu maakuntakaavassa hyväksyttyyn väyläkäytävään ja kunnat ovat päivittämässä yleiskaavoja maakuntakaavan mukaiseksi.

Radan yleissuunnitelmaa ei voida hyväksyä vastoin voimassa olevaa yleiskaavaa. Yleiskaavojen odotetaan valmistuvan  vuoden 2022 aikana. Helsinki–Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) perusteltu päätelmä on valmistunut vuonna 2021.

Kaavojen valmistumisen ja perustellun päätelmän jälkeen Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitelman ehdotus tulee nähtäville 30 vuorokauden ajaksi Väyläviraston verkkosivuille vuoden 2022 lopussa.  

Nähtävillä olon aikana kiinteistöjen omistajilla ja muilla asianosaisilla on mahdollisuus antaa muistutus yleissuunnitelmasta.

Yleiskaavojen valmistumisen jälkeen Traficomin hyväksymä Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitelma tulee nähtäville 30 vuorokauden ajaksi Väyläviraston verkkosivuille.

Viimeisimpiin Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitelman karttoihin ja pituusleikkauksiin pääset tutustumaan Hankkeen materiaalit -sivulta. Yleissuunnitelman suunnitelmaratkaisut ovat kuitenkin tarkentuneet Turun Tunnin Juna Oy:n toteuttamassa ratasuunnittelussa. 

 

Info- ja yleisötilaisuudet

Hankkeesta on järjestetty yleissuunnitelmaan liittyviä info- ja yleisötilaisuuksia vuosien 2018 ja 2019 aikana seuraavasti:

Syksy 2018

 • Veikkolan (Vihdin ja Kirkkonummen) infotilaisuus 9.10.2018
 • Salon infotilaisuus 10.10.2018
 • Lohjan infotilaisuus 23.10.2019
 • Espoon infotilaisuus 24.10.2019

Kevät 2019

 • Kirkkonummen yleisötilaisuus 2.4.2019
 • Espoon yleisötilaisuus 4.4.2019
 • Salon yleisötilaisuus 9.4.2019
 • Lohjan yleisötilaisuus 10.4.2019
 • Vihdin yleisötilaisuus 11.4.2019

Syksy 2019

 • Kirkkonummen yleisötilaisuus (Veikkola) 22.10.2019
 • Vihdin yleisötilaisuus 23.10.2019
 • Salon yleisötilaisuus 24.10.2019
 • Lohjan yleisötilaisuus 30.10.2019
 • Espoon yleisötilaisuus 31.10.2019

Kaikkien info- ja yleisötilaisuuksien materiaaleihin voit tutustua täällä.

Yleissuunnittelun aikana tehty koostevideo Espoo–Salo-oikoratahankkeen ratalinjauksesta


Karttakuva Espoo-Salo-oikoradan linjauksesta.

Kysyntäennuste

Helsinki–Turku nopean junayhteyden suunnittelussa on laadittu kaksi erillistä kysyntäennustetta: tilastokeskuksen ja alueen omiin kasvuennusteisiin perustuvat ennusteet. Alueen omat kasvuennusteet ottavat huomioon Espoo–Salo-oikoradan varrelle tulevan uuden maankäytön Myntinmäen, Histan, Veikkolan, Höytiönnummen ja Lohjan Lempolan asemilla.

Vuoden 2050 ennusteiden perusteella Espoo–Salo-oikoradan rakentaminen sekä Helsingin ja Turun välisen matka-ajan lyhentyminen noin puolella tunnilla lisää Helsinki–Turku-välillä noin miljoona matkaa vuodessa. Lisäksi kaukojunaliikenne välillä Helsinki–Lohja generoi noin 0,5 miljoonaa matkaa ja lähijunaliikenne noin 7 miljoonaa matkaa lisää vuodessa.

Espoo-Salo-oikoradan kysyntäennusteet.

Espoo–Salo-oikoradan suunnittelua jatketaan Lukkarinmäen kohdalla valitun vaihtoehdon pohjalta

Lukkarinmäen kohdalla on yleissuunnitelmavaiheessa tutkittu neljää vaihtoehtoista ratalinjausta. Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnittelua ohjaava hankeryhmä päätti kokouksessaan 11.6.2019 jatkaa suunnittelua vaihtoehdon YS pohjalta.

Lukkarinmäen vaihtoehto YS 11.6.2019, kartta ja pituusleikkaus.

Tutustu hankkeen materiaaleihin

Hankkeen materiaaleihin, kuten suunnitelmaluonnoksiin, info- ja yleisötilaisuuksien esityksiin, karttapalautekyselyiden yhteenvetoihin ja ratalinjausvideoihin voit tutustua Hankkeen materiaalit -sivulla. Löydät linkin Hankkeen materiaalit -sivulle myös tämän sivun vasemman reunan valikosta.

Vuorovaikutus

Suunnittelun aikana on tehty tiivistä yhteistyötä radan varrella sijaitsevien kuntien, maakuntaliittojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Maanomistajilla ja hankkeen vaikutuspiirissä asuvilla ihmisillä sekä eri sidosryhmillä on oikeus ja mahdollisuus ottaa kantaa suunnitelmiin suunnittelun eri vaiheissa. Suunnitteluvaiheen aikana on pidetty yleisötilaisuuksia, joissa on ollut mahdollisuus antaa palautetta suunnitelmista. Suunnitelmien hyväksyntävaiheessa on vielä mahdollisuus antaa muistutus nähtävillä olevasta aineistosta.

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.

Tiedotteet