Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Pasi Kivioja

  • 029 534 3602

Skanska Infra Oy

Projektipäällikkö

Timo Kujanpää

  • 050 544 7110

Kt 68 Pedersöre

Tiehanke Valmistunut Pohjanmaa

Kantatie 68 on tärkein yhteys Pietarsaaren satamasta ja Pietarsaaren kaupungista valtatie 8:lle ja sisämaan suuntaan. Kt 68 Pedersöre -hanke koostuu kahdesta rakennushankkeesta. Pietarsaareen johtavaa kantatietä 68 parannettiin rakentamalla Kolppiin rautatien ylikulkusilta entisen sillan pohjoispuolelle tiejärjestelyineen. Kantatien 68 ja valtatien 8 risteävä eritasoliittymä Edsevössä parannettiin ja rakennettiin uusi Holmintien risteyssilta sekä katuyhteyksiä.

  • Kehitysvaihe 08/2021
  • Rakentaminen
  • Valmistuminen 10/2022

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
07/2021–10/2022
Yhteistyökumppanit
Skanska Infra Oy
Kustannukset
10,7 miljoonaa euroa
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet

Kt 68 Pedersöre -hankkeessa parannettiin kantatien vaikutusalueen, sataman ja sataman alueella toimivan teollisuuden saavutettavuutta ja liikenneturvallisuutta sekä luotiin mahdollisuuksia tien varren maankäytön kehittämiselle. 

Kantatie 68 Pedersören Edsevössä lokakuussa 2022.

Hankkeen taustat

Kantatie 68 on Virroilta Pietarsaareen johtava tieyhteys, joka yhdistää valtatiet 23 ja 8. Kantatie 68 on tärkein yhteys Pietarsaaren satamasta ja Pietarsaaren kaupungista valtatielle 8 ja sisämaan suuntaan. Pietarsaaren satamassa ja lähialueilla olevissa yrityksissä on yli 2000 työpaikkaa. Yritysten toiminta on riippuvainen kantatien liikenteen sujuvuudesta. Kantatie 68 on hankealueella yksiajoratainen tie, jonka liikenteen sujuvuuden liittyväksi ongelmaksi koettiin sivutieltä liittyminen päätielle. 

Hankkeen tavoitteena oli parantaa kantatien vaikutusalueen, sataman ja sataman alueella toimivan teollisuuden saavutettavuutta ja liikenneturvallisuutta sekä antaa mahdollisuuksia tien varren maankäytön kehittämiselle.

Kantatien liikennemäärä on 7600–8800 ajoneuvoa vuorokaudessa (KVL 2019). Raskasta liikennettä liikkuu vuorokaudessa 700–750 ajoneuvoa, joista jopa yli puolet on raskaita yhdistelmärekkoja. Kantatiellä 68 liikenneonnettomuuksissa loukkaantuu vuosittain keskimäärin kaksi henkilöä. Viimeksi kuluneen viiden vuoden (2015–2019) aikana on sattunut yhteensä 30 liikenneonnettomuutta, joista kuusi on johtanut loukkaantumiseen.

Kantatien 68 ja valtatien 8 parantaminen Edsevössä

Yksiajorataisen Kantatien 68 ongelmaksi koettiin liikenteen sujuvuutta haittaava liittyminen sivutieltä päätielle. Edsevössä rakennettiin uusi alikulku kantatien 68 ali ja ramppi valtatielle 8. Edsevön eritasoliittymää parannettiin ja Holmintielle rakennettiin risteyssilta. Katuyhteyksiä parannettiin liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi.

Hankkeen valmistuttua liikenteen sujuvuus, sataman saavutettavuus ja elinkeinoelämän toimintaedellytykset paranivat. Myös liikenneturvallisuus lisääntyi liittymissä ja tieosuuksilla. Kevyen liikenteen olosuhteet paranivat ja ympäristöhaitat ja -riskit vähenivät.

Uusi rautatien ylikulkusilta Pedersören Kolpissa syyskuussa 2022.

Kolpin rautatiesilta

Kantatie 68 on Virtain ja Pietarsaaren välinen kantatieyhteys, jossa valtatiet 23 ja 8 yhdistyvät. Kohde sijaitsee tien länsipäässä tieosalla 37, noin kaksi kilometriä valtatien 8 liittymän itäpuolella Pedersöressä. 

Tieosa toimii raskaan liikenteen tieyhteytenä Pietarsaaren suuntaan. Kapea siltapaikka oli ongelma raskaalle liikenteelle kohtaamistilanteessa. Långskogintielle suuntautuu ajoittain raskasta liikennettä, esimerkiksi puutavara- ja hakekuljetuksia. Lisäksi kohtaamistilanteissa kupera tasaus suoralla tiellä aiheutti häikäistymistä.

Entinen rautatien ylikulkusilta oli huonokuntoinen ja todettu riittämättömäksi radan tulevien aukko- ja raidevarausten sekä turvamääräysten vuoksi. Kapea silta ei ollut jalankulkijoille ja pyöräilijöille turvallinen. Kevyen liikenteen yhteys oli viitoitettu siltapaikan ohi Kolpin kylän keskustan kautta. Silta oli myös hankala paikka satamaan suuntaaville erikoiskuljetuksille. Silta korvattiin uudella, joka rakennettiin vanhan sillan pohjoispuolelle. Uuden sillan valmistuttua vanha silta purettiin.

Hankkeen tavoitteet ja hyödyt

Hankkeen tavoitteena oli parantaa kantatien 68 vaikutusalueen, sataman ja sataman alueella toimivan teollisuuden saavutettavuutta ja parantaa liikenneturvallisuutta. Hankkeen toteuttaminen loi mahdollisuuksia tien varren maankäytön kehittämiselle.

Ajoneuvoliikenteen, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus parani uuden, leveämmän sillan ansiosta. Väylän rakentamisella oli selkeä turvallisuutta parantava vaikutus kantatien liikenteeseen.

Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevalla asuinalueella meluhaitta pieneni uusien melukaiteiden ja -aidan vuoksi.

Holmintien uusi ylikulkusilta lokakuussa 2022.

Hankkeen eteneminen

Kt 68 Pedersöre -hanke kilpailutettiin kevään 2021 aikana. Urakoitsijaksi valittiin kilpailutuksen perusteella Skanska Infra Oy, jonka kanssa saatiin hankkeen kehitysvaihe päätökseen kesällä 2021. 

Hanke toteutettiin kehitysvaiheen sisältävällä suunnittele ja toteuta -mallilla, sisältäen kehitysvaiheen, rakennussuunnittelun ja rakentamisen. Urakka koostui kahdesta valtuushankkeesta, jotka yhdistettiin teknistaloudellisista syistä toteutettavaksi yhdellä urakkasopimuksella:

  1. Kt68 ja vt8 parantaminen Edsevössä, Pedersöre (valtuushanke 1)
  2. Kt68 parantaminen rakentamalla uusi Kolpin ylikulkusilta, Pedersöre (valtuushanke 2)

Rakennustyöt Edsevössä ja Kolpin ylikulkusillan alueella alkoivat syksyllä 2021. Kolpin uusi ylikulkulkusilta otettiin käyttöön elokuussa 2022. Edsevössä Holmintien ylikulkusilta valmistui syyskuussa ja uudet liikennejärjestelyt tulivat voimaan lokakuussa 2022.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen kustannukset olivat Edsevön osalta 5,5 ja Kolpin osalta 5,2 miljoonaa euroa. Hanke valmistui lokakuussa 2022.