Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Soili Katko

  • 0295 024 010

Afry Finland Oy

Osastopäällikkö

Petteri Hulkko

  • 040 764 2162

Vt 18 Petäjäveden taajaman kohdalla - aluevaraussuunnitelma, Petäjävesi

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Keski-Suomen ELY-keskus ja Petäjäveden kunta ovat käynnistäneet aluevaraussuunnitelman laatimisen valtatielle 18 Petäjäveden taajaman kohdalle.

Aluevaraussuunnitelmassa yhteensovitetaan valtatien ja maankäytön kehittämisen tarpeet. Taajama-alueella valtatien nopeusrajoitus sovitetaan paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi, joka tarkoittaa aluevaraussuunnitelma-alueella nopeusrajoitusta 60 tai 80 km/h. Olevien liittymien osalta tavoitteena on valtateiden 18 ja 23 liittymäalueen parantaminen ja koko suunnittelujaksolla liittymien määrän vähentäminen ja/tai parantaminen. Kävely- ja pyöräily-yhteyksiä tarkistetaan niin, että yhteydet valtatie 18:n vaikutusalueella ovat turvalliset ja sujuvat. Liikennemelulle nykytilanteessa ja tulevaisuudessa altistuvat alueet selvitetään meluselvityksellä. Aluevaraussuunnitelmassa tullaan huomioimaan Petäjäveden kunnan kaavoitustarpeet ja luodaan edellytyksiä valtatie 18 varren maankäytölle.

Suunnittelualueen kuvaus

Aluevaraussuunnitelma sijoittuu valtatien 18 varteen Petäjäveden taajama-alueelle ja sen välittömään ympäristöön. Aluevaraussuunnitelma käsittää valtateiden 18 ja 23 liittymäalueen, sekä valtatien 18/23 liittymän ja yhdystien 6271 liittymän välisen osuuden. Suunnittelualue on pituudeltaan noin 3 kilometriä.

Valtatiet 18 ja 23 ovat tärkeitä valtakunnallisia pitkämatkaista liikennettä välittäviä poikittaisia tieyhteyksiä, joilla on tärkeä rooli myös seudun sisäisessä työmatka- ja asiointiliikenteessä sekä vapaa-ajanmatkoilla. Suunnittelualueeseen kuuluvan Petäjäveden taajaman kohdalla valtatiellä 18 on lisäksi taajaman sisäistä liikennettä maankäytön sijoittuessa valtatien molemmin puolin.

Suunnittelualueen isoimmat puutteet liittyvät valtatie 18:n tavoitenopeuteen taajaman kohdalla sekä valtateiden 18 ja 23 välisen liittymän toimivuuteen/turvallisuuteen. Liittymiä on koko kolmen kilometrin suunnittelujaksolla 15 kappaletta, joka ylittää valtateiden ohjearvon. Valtatien molemmin puolin ja kahdesta kohtaa sen alittava kävely- ja pyöräilyverkosto on osittain puutteellinen. Valtatien miniminopeuden noustessa 60 km/h:een, ei nykytilanteen kaltaisia tasoylityksiä valtatien ylittämiseen voida käyttää.   

Suunnittelualueen keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät ovat valtateiden liittymässä Multian suuntaan noin 2 100, Keuruun suuntaan 3 850 ja Jyväskylän suuntaan noin 4 900 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on noin 10 %. Osa nykyisestä maankäytöstä sijaitsee potentiaalisella liikennemelualueella. Tulevaisuudessa maankäytön ja liikenteen kasvaessa, myös liikennemelulle altistuvien määrä voi kasvaa.

Suunnittelutilanne

Keski-Suomen ELY-keskus ja Petäjäveden kunta ovat käynnistäneet aluevaraussuunnitelman syksyllä 2021. Aluevaraussuunnitelman konsulttina toimii Afry Finland Oy. Aluevaraussuunnitelma valmistuu vuoden 2022 lopussa. Palautetta voi antaa koko suunnittelun ajan.

Jatkotoimenpiteet

Aluevaraussuunnitelma on esisuunnitelmatasoinen, ei liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen suunnitelma. Suunnitelmaa ei aseteta nähtäville, vaan vuorovaikutus sen osalta tapahtuu kaavoituksen yhteydessä ja seuraavassa suunnitteluvaiheessa (LjMTL:n mukainen tiesuunnitelma).

Alueen karttakuva