Hyppää sisältöön

Teiden kesähoito

Valtion tieverkkoa on 78 000 kilometriä. Teiden kesäkunnossapidolla varmistetaan onnistunut kunnossapito myös talvella. Kesäaikaan tehtävä teiden kunnossapitotyö painottuu seuraavasti:

Valtion tieverkkoa on 78 000 km. Teiden kesäkunnossapidolla varmistetaan onnistunut kunnossapito myös talvella. Kesäaikaan tehtävä teiden kunnossapitotyö painottuu seuraavasti:
Päällystykset ja paikkaukset: Tienkäyttäjille kesän näkyvin kunnossapidon toimenpide on teiden päällystys ja tiemerkinnät. Tänä vuonna päällystetään n. 2500 km teitä. Lisäksi uusitaan tiemerkintöjä ja tehdään pienempiä paikkauksia.
Siltojen korjaus: Tieverkolla on n. 15 000 siltaa. Kesällä silloille tehdään korjauksia ja tarkastuksia.
Muut kesän kunnossapitotyöt
Kesällä tiealueella tehdään lukuisia pienempiä  hoito- ja korjaustoimenpiteitä, kuten kiveyksien korjaamista liittymissä, kiertoliittymien korjauksia, kaiteiden ja levähdysalueiden hoitoa sekä yksittäisiä rakenteen parantamisia.
Liikenneympäristön hoito: Vihertöissä tehdään mm. vesakoiden raivauksia ja tienvarsien niittoja. Liikenneympäristön hoitoa on mm.  liikennemerkkien vaihto, tunneleiden kunnossapito sekä yleinen puhtaanapito.
Valaistus ja energia: Tieverkosta valaistua on n. 12 000km, josta n. 7000 km on Väyläviraston vastuulla. Kesällä valaisimia, pylväitä, sähkökeskuksia ja kaapeleita uusitaan sekä korjataan.
Soratiet: Keväällä soratiet muokataan muotoon, kun jää on sulanut teiden rakenteista. Kesätöihin kuuluu sorateiden tasaaminen, pölynsidonta, sorastus ja rakenteiden korjaus.
Kuivatus: Kuivatuksella varmistetaan tien pitkä käyttöikä. Ojia syvennetään, rumpuja uusitaan ja kaivoja puhdistetaan, jotta tiet eivät vaurioidu.

Kesäkaudella maanteitä hoidetaan monin eri tavoin, jotta ne pysyvät turvallisina ja mukavina liikkua. Töitä tehdään talvikautta enemmän erityisesti ajoradan ulkopuolella, jotta varmistetaan hyvät kunnossapito- ja ajo-olosuhteet myös talveksi. 

Harjaus

Keväällä, lumen ja jään väistyttyä, aloitetaan päällystettyjen teiden harjaaminen hiekoitushiekasta puhtaaksi. Työ aloitetaan taajamissa sekä kävely- ja pyöräilyväylillä, jotta ensimmäisenä saadaan puhtaaksi ne osuudet, joissa kevyttä liikennettä liikkuu eniten. Tämän jälkeen vuorossa ovat levähdys- ja pysäköintialueet, valta- ja kantatiet sekä viimeiseksi muut päällystetyt maantiet. 

Pölyämisen vähentämiseksi harjaus tehdään aina koneella, joka kastelee hiekoitushiekan ennen harjausta. Tarvittaessa myös muuta häiritsevää irtoainesta puhdistetaan väyliltä ympäri vuoden.

Muu puhtaanapito

Talven jäljiltä maanteillä, niihin kuuluvilla alueilla ja reunaympäristössä tarvitaan monenlaista puhdistusta ja siistimistä. Kevään aikana puhdistetaan ja oikaistaan liikennemerkkejä, reunapaaluja sekä pysäkkikatoksia. Roskat poimitaan tienvarsilta, irronneet reunakivet korjataan, siltoja pestään ja levähdysalueet kalusteineen laitetaan käyttökuntoon. Suurin osa näistä toimenpiteistä tehdään toukokuun loppuun mennessä. Tarpeen mukaan näitä toimenpiteitä tehdään myös myöhemmin kesän aikana.

Viherhoito

Maanteiden ympäristössä on monimuotoisia viheralueita. Yksi tavallisimmista töistä on tien sisäluiskien niittäminen. Tien reunaympäristöä myös raivataan, jotta tien reunaympäristö pysyy vesakosta ja puista vapaana.

Niittotyöt

Tienvarsien niitot alkavat kesäkuussa, kun kasvillisuus on päässyt kasvuvauhtiin. Niitoilla parannetaan näkyvyyttä mikä ehkäisee liikenneonnettomuuksia, tuetaan luonnon monimuotoisuutta ja torjutaan haitallisia vieraslajeja. Vilkasliikenteisimpien teiden varsia niitetään kahdesti kesässä. Vähäliikenteisten teiden luiskia niitetään kerran kesässä heinä-elokuussa. Lue lisää niittotöistä.

Raivaukset

Raivausten ansioista esimerkiksi kaarteissa näkyvyys eteenpäin on parempi ja onnettomuustilanteissa tieltä suistuttaessa on huomattavasti pienempi riski törmätä puihin. Vilkasliikenteiset tiet raivataan kahden vuoden välein, muut tiet kolmen vuoden välein ja kapeammalta osuudelta kuin vilkkailla teillä. Liittymäalueita, koulujen lähistöjä ja riistavaara-alueita raivataan tarvittaessa joka vuosi.

Taajamissa ja niiden lähialueilla voi olla myös puistomaisempia tieympäristöjä esimerkiksi alikulkukäytävien yhteydessä. Tällaisissa kohteissa nurmi pidetään lyhyempänä kuin niitettävillä tieosuuksilla. Myös puut ja pensaat pidetään kunnossa.

Kuivatuksen parantaminen

Veden johtaminen pois tien pinnalta ja sen rakenteista on yksi tärkeimmistä tavoista varmistaa pitkä käyttöikä sekä tien päällysteelle että koko rakenteelle. Maanteiden kuivatusta parannetaan kesäkauden aikana kaivamalla liettyneitä ojia syvemmiksi ja vaihtamalla rikkoutuneita tai väärällä korkeudella olevia rumpuja uusiin. Myös laskuojia perataan tarpeen mukaan.

Kuivatusta pyritään yleensä parantamaan niillä tieosuuksilla, joilla tehdään päällystystoimenpiteitä. Sadevesi- ja salaojajärjestelmien kuntoa seurataan etenkin keväisin hiekoitushiekan puhdistamisen jälkeen ja mahdolliset liettymät hulevesikaivoista poistetaan.