Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Soili Katko

  • 0295 024 010

Sitowise Oy

Projektipäällikkö

Matti Romppanen

  • 020 747 6740

Vt 9 Kanavuori - Lievestuore

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Valtatien 9 parantaminen välillä Kanavuori-Lievestuore, YVA ja YS, Jyväskylä ja Laukaa

 

Suunnittelualueen kuvaus
 

Noin 17 kilometriä pitkä tarkastelualue alkaa Kanavuoresta Varikkotien risteyssillan kohdalta ja päättyy Lievestuoreella Hohontien (mt 16734) liittymään. Lännessä suunnittelukohde liittyy käynnissä olevaan ”valtatien 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla” -nimiseen tiesuunnitelmaan ja itäpäässä limittyy ”valtatien 9 parantaminen Lievestuoreen kohdalla” -nimiseen tiesuunnitelmaan.

Valtatie 9 on tärkeä osa valtakunnallista ja kansainvälistä itä - länsisuuntaista poikittaisyhteyttä. Valtatie 9 kuuluu kansainväliseen TEN-T kattavaan verkkoon ja on osa kansallista raskaan liikenteen runkoyhteyttä. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa maanteiden ja rautateiden pääväyliksi valtatie 4 on määritetty pääväylien palvelutasoluokkaan 1. Valtatiet 9 kuuluu myös suurten erikoiskuljetusten verkkoon.

Keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä suunnittelualueella on noin 9800 – 11 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on 8-9,5%.  Suunnittelualueella on vuosien 2015-2019 aikana tapahtunut 35 poliisin tietoon tullutta onnettomuutta, joista 7 on johtanut henkilövahinkoihin ja näistä kaksi kuolemaan.

Suunnittelualueella on useita tasoliittymiä, joista vasemmalle kääntyminen on ajoittain haastavaa. Suunnittelualueella on myös huonosti ohitusmahdollisuuksia eikä yhtään varsinaista ohituskaistaa.  Suunnittelualueen maastonmuodot ovat vaihtelevia, minkä vuoksi niin tien vaaka- kuin pystygeometriakin on paikoittain haasteellinen. Pahimmissa ylämäissä raskaimpien kuljetusten vauhti hiljenee merkittävästi jopa alle 50 km/h:iin.


Hankekuvaus
 

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt keväällä 2021 valtatiellä 9 Kanavuoren ja Lievestuoreen välillä yleissuunnitelman laatimisen. Yleissuunnittelun alussa vuosina 2021-22 laaditaan ympäristövaikutusten arviointi, YVA.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA-menettely) tarkasteltavat vaihtoehdot ovat seuraavat:

VE 1: 2+2 kaistainen eritasoliittymin varustettu moottoritie (välivaiheessa voi olla moottoriliikennetie tai 2+2 kaistainen valtatie), nopeusrajoitus 100 km/h, koko osuudella paikalliselle ja hitaalle liikenteelle sekä jalankululle ja pyöräilylle yhtenäinen maantietasoinen rinnakkaistie, tarvittavat yksityistiejärjestelyt ja meluesteet on toteutettu.

VE 2: keskikaiteellinen ohituskaistatie (1+1 tai 2+1 kaistainen), kaikki liittymät eritasoja, nopeusrajoitus lähes koko osuudella 100 km/h, hidas liikenne valtatiellä, jalankulku ja pyöräily rakennettavalla omalla väylällään Leppäveden kohdalla ja muualla valtatiellä, tarvittavat yksityistiejärjestelyt ja meluesteet on toteutettu.

Vertailuvaihtoehtona toimii vaihtoehto nolla (VE 0) eli hankkeen toteuttamatta jättäminen, jolloin alueen kehittymistä tulevaisuudessa tarkastellaan nykytilanteen lähtökohdista.


Suunnittelutilanne

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on valmistunut marraskuussa 2021 ja se on ollut nähtävillä ja lausuntokierroksella 13.12.2021 - 23.1.2022.

YVA-ohjelmasta on saatu yhteysviranomaisen lausunto helmikuussa 2022.
YVA-yhteysviranomaisen ylläpitämä hankesivu, josta löytyvät YVA-ohjelma, yhteysviranomaisen lausunto ja ja muut menettelyyn liittyvät asiakirjat löytyy osoitteesta:  https://www.ymparisto.fi/Vt9KanavuoriLievestuoreYVA

YVA-menettely jatkuu YVA-selostuksen laadinnalla, joka on tavoitteena saada valmiiksi vuoden 2022 aikana. Selostusvaiheessa avataan karttapalautejärjestelmä, jossa yleisö voi jättää palautetta suunnitteluprosessiin. Lisäksi järjestetään työpajamainen yleisötilaisuus, joka ajoittuu kesälle 2022. Valmista YVA-selostusta esitellään myös yleisötilaisuudessa, joka ajoittunee vuoden vaihteen 2022-2023 tienoille. Yleisötilaisuuksista ja karttapalautejärjestelmästä tiedotetaan erikseen.