Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Soili Katko

  • 0295 024 010

Sitowise Oy

Projektipäällikkö

Matti Romppanen

  • 020 747 6740

Vt 9 Kanavuori - Lievestuore

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Valtatien 9 parantaminen välillä Kanavuori-Lievestuore, YVA ja YS, Jyväskylä ja Laukaa

Suunnittelualueen kuvaus

Noin 17 kilometriä pitkä tarkastelualue alkaa Kanavuoresta valtatien 4 liittymästä ja päättyy Lievestuoreella Hohontien (mt 16734) liittymään. Lännessä suunnittelukohde liittyy laadittavana olevaan ”valtatien 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla” -nimiseen tiesuunnitelmaan ja itäpäässä limittyy ”valtatien 9 parantaminen Lievestuoreen kohdalla” -nimiseen tiesuunnitelmaan.

Valtatie 9 on tärkeä osa valtakunnallista ja kansainvälistä itä-länsisuuntaista poikittaisyhteyttä. Valtatie 9 kuuluu kansainväliseen TEN-T kattavaan verkkoon ja on osa kansallista raskaan liikenteen runkoyhteyttä. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa maanteiden ja rautateiden pääväyliksi valtatie 4 on määritetty pääväylien palvelutasoluokkaan 1. Valtatie 9 kuuluu myös suurten erikoiskuljetusten verkkoon.

Keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä suunnittelualueella on noin 9 800–11 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on 8-9,5%. Suunnittelualueella on vuosien 2015-2019 aikana tapahtunut 35 poliisin tietoon tullutta onnettomuutta, joista 7 on johtanut henkilövahinkoihin ja näistä kaksi kuolemaan.

Suunnittelualueella on useita tasoliittymiä, joista vasemmalle kääntyminen on ajoittain haastavaa. Suunnittelualueella on myös huonosti ohitusmahdollisuuksia, eikä yhtään ohituskaistaa. Suunnittelualueen maastonmuodot ovat vaihtelevia, minkä vuoksi niin tien vaaka- kuin pystygeometriakin on paikoittain haasteellinen. Pahimmissa ylämäissä raskaimpien kuljetusten vauhti hiljenee merkittävästi jopa alle 50 km/h.

Leppäveden pengerosuuden itäiselle sillalle ja Metsolahden sillalle on liikenneverkon strategisessa tilannekuvassa tunnistettu painorajoituksen riski.

Hankekuvaus

Keski-Suomen ELY-keskus on laatinut vuosina 2021-2023 valtatielle 9 Kanavuoren ja Lievestuoreen välille ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA).

Ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu seuraavat vaihtoehdot:

Ve 1: 2+2 kaistainen eritasoliittymin varustettu keskikaiteellinen moottoriliikennetie, nopeusrajoitus 100 km/h, koko osuudella paikalliselle ja hitaalle liikenteelle sekä jalankululle ja pyöräilylle maantietasoinen rinnakkaistie, tarvittavat yksityistiejärjestelyt ja meluesteet on toteutettu.

Ve 2: keskikaiteellinen eritasoliittymin ja ohituskaistoin varustettu moottoriliikennetie, nopeusrajoitus 100 km/h, koko osuudella paikalliselle ja hitaalle liikenteelle sekä jalankululle ja pyöräilylle maantietasoinen rinnakkaistie, tarvittavat yksityistiejärjestelyt ja meluesteet on toteutettu.

Vaihtoehdot eroavat poikkileikkauksen lisäksi toisistaan siten, että Palvajärven ja Metsolahden välillä valtatie parannetaan vaihtoehdossa 1 2,5 kilometrin matkalla enimmillään noin 550 metriä nykyisen valtatien pohjoispuolelle ja vaihtoehdossa 2 nykyisen valtatien tuntumaan.

Molemmissa päävaihtoehdossa on Leppälahden ja Palvajärven välillä alavaihtoehdot. Alavaihtoehdoissa 1A ja 2A valtatie parannetaan nykyisen valtatien läheisyyteen ja alavaihtoehdoissa 1B ja 2B nykyisen valtatien eteläpuolelle.

Kuva 1 - Arvioitavat vaihtoehdot:

Kuva 2 - Molemmissa vaihtoehdoissa Kalliosalmi ylitetään uudella sillalla rinnakkaistieksi jäävän nykyisen valtatien eteläpuolella (kuvassa vaihtoehto 2):

Suunnittelutilanne

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut joulukuussa 2023 ja YVA-yhteysviranomainen asettaa sen nähtäville ja lausuntokierrokselle 22.1.2024-10.3.2024 väliseksi ajaksi. Nähtävillä oloaikana yleisöllä on mahdollisuus jättää selostuksesta mielipiteitä.

YVA-yhteysviranomaisen ylläpitämä hankesivu, josta löytyvät YVA-ohjelma, yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta, YVA-selostus ja muut menettelyyn liittyvät asiakirjat ja ohjeet vaikuttamiseen löytyy osoitteesta:  https://www.ymparisto.fi/Vt9KanavuoriLievestuoreYVA.

YVA-selostusta esitellään tiistaina 13.2.2024 klo 17.30-19.30 Lievestuoreen koulun ruokasalissa osoitteessa Laurinkyläntie 5. Tilaisuuden esittelyjä on mahdollista seurata myös Teamsin kautta. Teams-linkki tilaisuuteen löytyy em. YVA-yhteysviranomaisen hankesivulta. Suosittelemme osallistumista paikan päällä, jolloin on mahdollista esittää kysymyksiä asiantuntijoille ja keskustella heidän kanssaan.

Hankkeen esittely (pdf)
YVA-menettely (pdf)
Vaihtoehdot ja liikenteelliset vaikutukset (pdf)
Ympäristövaikutusten arviointi (pdf)

YVA-yhteysviranomaisen antaman perustellun päätelmän jälkeen tavoitteena on valita jatkosuunnitteluun edistettävä vaihtoehto. Suunnittelutyö jatkuu liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisella yleissuunnitelmalla vuonna 2024 tai 2025.  Vaihtoehdon valinnassa huomioidaan YVA-selostuksesta saadut mielipiteet ja lausunnot. Yleissuunnitelma tullaan laatimaan avoimesti ja kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua suunnitteluun mm. yleisötilaisuuksissa. Suunnittelun etenemistä voi seurata myös hankkeen verkkosivuilta.

Hankekortti