Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Soili Katko

  • 0295 024 010

Sitowise Oy

Projektipäällikkö

Matti Romppanen

  • 020 747 6740

Vt 9 Kanavuori - Lievestuore

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Valtatien 9 parantaminen välillä Kanavuori-Lievestuore, toimenpideselvitys, Jyväskylä ja Laukaa

Karttakuva suunnitteluosuudesta.

Suunnittelualueen kuvaus

Valtatie 9 on tärkeä osa valtakunnallista ja kansainvälistä itä - länsisuuntaista poikittaisyhteyttä. Valtatie 9 kuuluu kansainväliseen TEN-T kattavaan verkkoon ja on osa kansallista raskaan liikenteen runkoyhteyttä. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa maanteiden ja rautateiden pääväyliksi valtatie 4 on määritetty pääväylien palvelutasoluokkaan 1. Valtatiet 9 kuuluu myös suurten erikoiskuljetusten verkkoon.

Keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä suunnittelualueelle sijoittuvalla osalla valtatietä 9 on noin 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta lähes 10 % on raskasta liikennettä.  Suunnittelualueella on useita tasoliittymiä, joista vasemmalle kääntyminen on ajoittain haastavaa.  Suunnittelualueella on myös huonosti ohitusmahdollisuuksia eikä yhtään varsinaista ohituskaistaa.  Suunnittelualueen maastonmuodot ovat vaihtelevia, minkä vuoksi niin tien vaaka- kuin pystygeometriakin on paikoittain haasteellinen. Pahimmissa ylämäissä raskaimpien kuljetusten vauhti hiljenee merkittävästi jopa alle 50 km/h:iin.

Hankekuvaus

Keski-Suomen ELY-keskus laatii valtatiellä 9 Kanavuoren ja Lievestuoreen välillä esisuunnitelmatasoista toimenpideselvitystä. Toimenpideselvityksessä osoitetaan tarvittavat kehittämistoimenpiteet, joilla päästään kohti tieosuuden pitkän tähtäimen tavoitetilaa. Tavoitetilaksi on määritelty keskikaistainen ohituskaistatie, lähtökohtaisesti 100 km/h nopeustaso sekä tasoliittymien kokoaminen eritasoliittymiin.

Tien nykyinen geometria ei mahdollista kaikkialla tavoitteen mukaista laatutasoa, minkä vuoksi suunnitelmassa on tutkittu erilaisia vaihtoehtoja: tien parantamista nykylinjalla ja geometrian parantamista lyhyillä osuuksilla uudessa maastokäytävässä. Suunnitelmaan sisältyy myös yksityistiejärjestelyjä, joilla tasoliittymiä saadaan koottua eritasoliittymiin.

Lievestuoreen Kelkkamäen kohdalla valtatien 9 ja yhdysteiden 16730 (Kelkkamäentie) ja  16670 (Ruuhimäentie) suunnittelu on tarkennetaan aluevaraussuunnitelmatasolle, jotta tavoitetilan mukaisen eritasoliittymäratkaisun tilantarve saadaan selville riittävällä tarkkuudella.

Suunnittelutilanne

Suunnitelma viimeistellään alkuvuonna 2020. Kyseessä on esisuunnittelutasoinen työ. Suunnitelmasta voidaan nostaa rajattuja tärkeimpiä kehittämistarpeita (esim. yksittäinen eritasoliittymä tai ohituskaista), joita lähdetään edistämään tarkemmalla suunnittelulla. Seuraava suunnitteluvaihe toimenpiteiden edistämisessä on liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen tiesuunnitelma.  Suunnittelun jatkamisesta ei ole tietoa.