Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Soili Katko

  • 0295 024 010

Sitowise Oy

Projektipäällikkö

Matti Romppanen

  • 020 747 6740

Vt 9 Kanavuori - Lievestuore

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Valtatien 9 parantaminen välillä Kanavuori-Lievestuore, YVA ja YS, Jyväskylä ja Laukaa

Suunnittelualueen kuvaus

Noin 17 kilometriä pitkä suunnittelualue alkaa Jyväskylän Kanavuoresta Varikkotien risteyssillan kohdalta ja päättyy Laukaan Lievestuoreella Hohontien (mt 16734) liittymään. Lännessä suunnittelukohde limittyy käynnissä olevaan ”valtatien 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla” -nimiseen tiesuunnitelmaan ja itäpäässä  ”valtatien 9 parantaminen Lievestuoreen kohdalla” -nimiseen tiesuunnitelmaan.

Valtatie 9 on tärkeä osa valtakunnallista ja kansainvälistä itä - länsisuuntaista poikittaisyhteyttä. Valtatie 9 kuuluu kansainväliseen TEN-T kattavaan verkkoon ja on osa kansallista raskaan liikenteen runkoyhteyttä. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa maanteiden ja rautateiden pääväyliksi valtatie 4 on määritetty pääväylien palvelutasoluokkaan 1. Valtatie 9 kuuluu myös suurten erikoiskuljetusten verkkoon.

Keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä suunnittelualueella on noin 9800 – 11 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on 8-9,5%. Suunnittelualueella on vuosien 2015-2019 aikana tapahtunut 35 poliisin tietoon tullutta onnettomuutta, joista 7 on johtanut henkilövahinkoihin ja näistä kaksi kuolemaan.

Suunnittelualueella on useita tasoliittymiä, joista vasemmalle kääntyminen on ajoittain haastavaa. Suunnittelualueella on myös huonosti ohitusmahdollisuuksia eikä yhtään varsinaista ohituskaistaa. Suunnittelualueen maastonmuodot ovat vaihtelevia, minkä vuoksi niin tien vaaka- kuin pystygeometriakin on paikoittain haasteellinen. Pahimmissa ylämäissä raskaimpien kuljetusten vauhti hiljenee merkittävästi jopa alle 50 km/h:iin.

Valtakunnallisessa liikenneverkon strategisessa tilannekuvassa Leppäveden pengerosuuden itäinen silta ja Metsolahden silta on tunnistettu maanteiden isoiksi kriittisiksi siltahankkeiksi, joissa ilman merkittää parantamista on riski painorajoituksesta vuoteen 2032 mennessä.


Hankekuvaus

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt keväällä 2021 valtatiellä 9 Kanavuoren ja Lievestuoreen välillä liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisen yleissuunnitelman laatimisen. Yleissuunnittelun alussa vuosina 2021-23 laaditaan tieosuudelle ympäristövaikutusten arviointi, YVA.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA-menettely) tarkasteltavat vaihtoehdot ovat seuraavat:

VE 1: 2+2 kaistainen eritasoliittymin varustettu keskikaiteellinen valtatie (moottoriliikennetie, mol), nopeusrajoitus 100 km/h, koko osuudella paikalliselle ja hitaalle liikenteelle sekä jalankululle ja pyöräilylle maantietasoinen rinnakkaistie, tarvittavat yksityistiejärjestelyt ja meluesteet on toteutettu.

VE 2: keskikaiteellinen eritasoliittymin varustettu ohituskaistatie (moottoriliikennetie, mol), nopeusrajoitus 100 km/h, koko osuudella paikalliselle ja hitaalle liikenteelle sekä jalankululle ja pyöräilylle maantietasoinen rinnakkaistie, tarvittavat yksityistiejärjestelyt ja meluesteet on toteutettu.

Molemmissa vaihtoehdoissa on Leppälahden itäpuolella kaksi alavaihtoehtoa A ja B.

Karttaluonnos vaihtoehdoista

Kuvassa arvioitavat vaihtoehdot

Vertailuvaihtoehtona toimii vaihtoehto nolla (VE 0) eli hankkeen toteuttamatta jättäminen, jolloin alueen kehittymistä tulevaisuudessa tarkastellaan nykytilanteen lähtökohdista.

 

Suunnittelutilanne

Valtatien 9 kehittämisvaihtoehdoista ja vaikutusten arvioinnista järjestettiin kaikille avoin esittely- ja työpajatilaisuus torstaina 15.9.2022 klo 18-20 Lievestuoreen koulun ruokasalissa  (Laurinkyläntie 5, Lievestuore).

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on valmistunut marraskuussa 2021 ja se on ollut nähtävillä ja lausuntokierroksella 13.12.2021 - 23.1.2022.

YVA-ohjelmasta on saatu yhteysviranomaisen lausunto helmikuussa 2022.
YVA-yhteysviranomaisen ylläpitämä hankesivu, josta löytyvät YVA-ohjelma, yhteysviranomaisen lausunto ja ja muut menettelyyn liittyvät asiakirjat löytyvät osoitteesta: https://www.ymparisto.fi/Vt9KanavuoriLievestuoreYVA

YVA-menettely jatkuu YVA-selostuksen laadinnalla, joka valmistuu syksyllä 2023.

Valmista YVA-selostusta ja nähtävillä olovaiheen vaikutusmahdollisuuksia esitellään yleisötilaisuudessa syksyllä 2023.