Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus

kehittämispäällikkö

Timo Järvinen

  • 0295 026 722

Vt 5 Hietanen-Pitkäjärvi

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Savo

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut maantielain 18. §:n mukaisen yleissuunnitelman valtatien 5 parantamisesta välillä Hietanen–Pitkäjärvi (Hirvensalmi, Mikkeli). Yleissuunnittelun lähtökohtana on ollut lokakuussa 2013 päättynyt ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).

Karttakuva suunnitteluosuudrsta.

 

Valtatie 5 on osa Suomen tärkeintä päätieverkkoa Helsingistä Lahden, Mikkelin ja Kuopion kautta Kajaaniin. Nykyisessä tilassaan valtatie 5 ei suunnittelualueella täytä Suomen tärkeimmille pääteille asetettuja vaatimuksia. Liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantamiseksi sekä liikenteen aiheuttamien haittojen lieventämiseksi Pohjois-Savon ELY-keskus laati vuosien 2013–2014 aikana yleissuunnitelman valtatien 5 välille Hietanen - Pitkäjärvi.

Yleissuunnitelma on ollut nähtävillä suunnittelualueen kunnissa syksyllä 2014 ja siitä on pyydetty lausunnot alueen kunnilta ja muilta sidosryhmiltä.

Yleissuunnitelman sisältö

Laadittu yleissuunnitelma perustuu vuonna 2013 valmistuneeseen ympäristövaikutusten arviointiin ja sen yhteydessä tutkittuihin päävaihtoehtoihin. Yleissuunnitelma koskee noin 19 kilometrin pituista osuutta valtatiestä 5. Suunnittelualue alkaa Hietasesta, Hirvensalmen kunnan alueelta, maantien 4021 liittymän eteläpuolelta ja päättyy Pitkäjärven eritasoliittymään Mikkelin kaupunkitaajaman eteläosassa.

Yleissuunnittelun lähtökohtana on ollut tien leventäminen ja ajosuuntien erottaminen keskikaiteella koko välillä Hietanen–Pitkäjärvi. Yleissuunnitelmassa esitetään, että välillä Hietanen–Otava valtatie 5 parannetaan keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi ja välillä Otava–Pitkäjärvi kapeaksi keskikaiteelliseksi nelikaistaiseksi tieksi.  Nopeusrajoitustavoitteena on 100 km/h ja valtatielle liitytään vain eritasoliittymien kautta. Hietaseen toteutetaan uusi eritasoliittymä ja lisäksi nykyisiä eritasoliittymä Otavassa ja Tikkalassa parannetaan. Nykyisten kulkuyhteyksien säilyttämiseksi on tehty rinnakkaisyhteyksiä ja ali- tai ylikulkusiltoja valtatien 5 poikki. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin 100 M€ (MAKU 130, 2010=100).

Yleissuunnitelmassa on määritelty tien likimääräinen paikka ja tilantarve sekä suhde ympäröivään maankäyttöön, sekä tekniset ja liikenteelliset perusratkaisut. Osana yleissuunnitelmaa on esitetty toimenpiteet muun muassa meluhaittojen torjumiseksi ja ympäristövaikutusten lieventämiseksi. Suunnittelun yleispiirteisyys merkitsee sitä, että esimerkiksi yksityistiejärjestelyt tarkentuvat vielä seuraavissa suunnitteluvaiheissa.

Jatkotoimenpiteet

ELY-keskus on laatinut esityksen suunnitelman hyväksymisestä. Traficom tekee lopullisen hyväksymispäätöksen.

Hyväksymispäätöksessä päätetään valtatien 5 parantamisen liikenteelliset ja tekniset periaateratkaisut välillä Hietanen–Pitkäjärvi ja ne ovat ohjeena hankkeen jatkosuunnittelulle. Niistä ei voi olennaisesti poiketa tiesuunnitelmaa laadittaessa. Hyväksymispäätös edellyttää, että yleissuunnitelma on yhdenmukainen alueen oikeusvaikutteisten maakunta- ja yleiskaavojen kanssa.

Hankkeen toteuttaminen ei ole Väyläviraston toteuttamisohjelmissa. Maantielain mukainen yleissuunnitelma helpottaa hankkeen saamista tulevien hallitusten liikennepoliittisiin selontekoihin sisältyväksi toteuttamishankkeeksi.  Tämän hetken käsityksen mukaan hankkeeseen liittyvien suurempien toteuttamiskokonaisuuksien rakentaminen alkaa kuitenkin aikaisintaan vuoden 2020 jälkeen.

Hankkeessa tehdään seuraavaksi tiesuunnitelma, kun hanke tai osia siitä saadaan tienpidon toteuttamisohjelmiin. Tiesuunnitelmassa määritetään tien tarkka sijainti ja muut yksityiskohdat, kuten liittymiset tiehen, mahdolliset uudet kulkuyhteydet sekä melusuojaukset. Tiesuunnitelman laatimisen alussa huomioidaan yleissuunnitelmaratkaisusta saadut muistutukset. Tiesuunnitelman laatimisen aikana on uusi mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaratkaisuihin.

 

Yhteysviranomaisena toimivan Etelä-Savon ELY-keskuksen YVA-sivu (ymparisto.fi)