Hyppää sisältöön

Vt 4 Äänekoski - Pihtipudas, toimenpideselvitys ja Pihtiputaan kohdan aluevaraussuunnitelma

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

ELY-keskus on vuonna 2021 laatinut toimenpide- ja aluevaraussuunnitelman välille Äänekoski-Pihtipudas. Toimenpide- ja aluevaraussuunnitelman tavoitteena on parantaa valtatien liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Suunnittelussa pyritään löytämään ratkaisu, millä turvataan valtatien 4 merkittävä rooli valtakunnan pääväylänä. Valtatiellä tavoitellaan tasaista matkanopeutta sekä matka-aikojen ennakoitavuutta. Tavoitenopeutena suunnittelualueella on 100 km/h. Suunnitteluvälin pitkän aikavälin tavoitteena on myös, että kaikki liittymät kootaan eritasoliittymiin ja tieosuus on jatkuva keskikaiteellinen ohituskaistatie.

Suunnitelman sisältö

Työssä on tutkittu valtatien tavoitetilan ratkaisuja koko välillä ja Pihtiputaan kohdalla ratkaisut on tarkennettu tarvittavan tiealueen aluevaraustarkkuuteen. Suunnittelualueeseen ei kuulu Viitasaaren kohta kantatien 77 liittymien väliltä, josta on laadittu erillinen esisuunnitelma: https://vayla.fi/keski-suomessa-suunnitteilla/vt-4-jyvaskyla-pihtipudas/vt-4-viitasaaren-kohdalla.

Suunnitelmassa on tutkittu yhteysvälin ohituskaista- ja keskikaidetarpeet sekä tiegeometrian parannustarpeet. Suunnitelmassa esitetään eritasoliittymien paikat ja tilantarve sekä tarvittavat rinnakkaistie- ja yksityistiejärjestelyt. Suunnitelmassa on esitetty myös parannuksia pysäkki- sekä kävely- ja pyöräily-yhteyksiin, raskaan liikenteen ja erikoiskuljetusten lepoalue sekä melu- ja pohjavedensuojaustarpeita.

Toimenpideselvitystä on tehty yhteistyössä Äänekosken ja Viitasaaren kaupunkien sekä Pihtiputaan kunnan kanssa. Pihtiputaan kohdan aluevaraussuunnitelmassa esitetyt ratkaisut viedään osayleiskaavaan sekä tilavaraukset jatkossa asemakaavoihin.

Työn aikana pidettiin virtuaalinen yleisötilaisuus 15.9.2020 Teams-kokouspalvelussa. Lisäksi suunnitelmaluonnoksista kerättiin kannanottoja ja kunnat antoivat omat lausuntonsa luonnoksista. 

Vuonna 2023 valmistui koko yhteysvälille Äänekoski – Pihtipudas hankearviointi. Hankearvioinnin tavoitteena on kuvata, miten toimenpidesuunnitelman ja aluevaraussuunnitelmien mukaiset kehittämistoimenpiteet toteuttavat valtatielle 4 asetettuja tavoitteita eri hankevaihtoehdoissa. Hankearviointiin sisältyy hankevaihtoehtojen vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi, hyöty-kustannuslaskelmat ja niihin liittyvät herkkyystarkastelut. Hankearviointi toimii suunnittelun ohjelmoinnin apuvälineenä, kun mietitään yhteysvälillä aloitettavia seuraavia suunnittelukokonaisuuksia.

Jatkosuunnittelu ja toteutus

Aluevaraussuunnitelma ei ole liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen suunnitelma vaan esisuunnittelutasoinen. Suunnitelmaa ei aseteta nähtäville vaan vuorovaikutus sen osalta tapahtuu kaavoituksen yhteydessä ja seuraavassa suunnitteluvaiheessa (LjMTL:n mukainen tiesuunnitelma). Suunnittelun jatkamisesta tiesuunnitelmavaiheeseen ei ole tietoa.