Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Terhi Haapaniemi

  • 029 534 3809

Ramboll CM Oy

Suunnitteluttajakonsultti

Antti Uotila

  • 050 5675715

Toijala - Valkeakoski, Rantoo ja Sonnanharju tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Valkeakoski

Ratahanke Pirkanmaa

Tasoristeys jossa vilkkuvat valot

Hankkeen tausta

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi marraskuussa 2017 tasoristeysten turvallisuuden parantamisohjelman, jossa oli listattu 65 tasoristeystä, jotka tulisi poistaa tai parantaa nelivuotisen ohjelman aikana 2018-2021. Työn edetessä lista parannuskohteista on kasvanut tähän päivään saakka. Ohjelmaan otetaan mukaan kesken hankkeen muita hallinnollisesti sujuvasti toteutettavia ja matalakustanteisia tasoristeyksien poisto- ja parannuskohteita eri puolelta suomen valtion rataverkkoa. Nykyisellään ohjelmaa ja parannuskohteiden listaa käsitellään kokonaisuutena Tasoristeysohjelma.

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen jatkuu vuosittain myös nelivuotisen parantamisohjelman jälkeen. Esimerkiksi vuonna 2022 on tarkoitus poistaa tai parantaa noin 100–150 tasoristeystä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Kohteesta tehdään ratasuunnitelma. Suunnittelukohde sijaitsee rataosalla 1303 (Toijala)-Valkeakoski. Suunnittelualue alkaa ratakilometriltä 158+300 ja päättyy ratakilometrille 159+300. Suunnittelualue rajautuu radan vasemmalla puolella maantiehen 304 ja radan oikealla puolella 300 metriä rautatiestä. Ratasuunnitelman tavoitteena on tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeykset voidaan parantaa tai poistaa ja kulku järjestää joko korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/2014) kriteerit. 

Ratainfran kunto ja perusparantamistarpeet selvitetään yhteistyössä suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon edustajien kanssa.

Hankkeesta ei ole tehty yleissuunnitelmaa, koska hankkeen vaikutukset ovat vähäiset, lisäksi rautatiealueen sijainti on riittävässä määrin ratkaistu asemakaavoissa ja oikeusvaikutteisissa yleiskaavoissa.

Ratasuunnitelma laaditaan tarveselvityksen ja vaihtoehtotarkastelun perusteella valituista vaihtoehdosta.

Aikataulu

Suunnittelu käynnistetään täydentävillä mittaus- ja pohjatutkimuksilla, jotka tehdään alkukesällä 2022. Varsinainen suunnittelu käynnistyy kesällä 2022. Suunnitelma valmistuu kokonaisuudessaan helmikuun 2023 loppuun mennessä.

Suunnittelun vuorovaikutus

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksista 16.09.2022 osoitteessa www.vayla.fi/kuulutus. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta (ratalaki 95 §, HL 62 a §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (ratalaki 22 §). Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 § ja 9 §). 

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Terhi Haapaniemi, puhelin 029 534 3809, [email protected]