Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus

projektipäällikkö

Mira Aaltonen

  • 0295 026 290

Valtatien 25 parantaminen Asemantien liittymän kohdalla tiejärjestelyineen, Vihti

Tiehanke Suunnitteilla Uusimaa

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Vihdin kunta laativat tiesuunnitelmaa eritasoliittymän rakentamiseksi valtatien 25 ja Asemantien liittymään Vihdissä. Hanke liittyy valtatien 25 parantamiseen välillä Hanko - Mäntsälä.

Kuva. Karttaluonnos Asemantien eritasoliittymästä sekä valvonta- ja levähdysalueista.

Suunnitelman lähtökohdat

Valtatie 25 on suunnitteluosuudella liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukainen maanteiden pääväylä ja kuuluu palvelutasoluokkaan I. Valtatie 25 on osa lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä mukaista runkoverkkoa. Valtatien suunnitteluosuus kuuluu suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoon (SEKV), kuten myös Asemantie (mt 11237) välillä vt 25 - Hiidenmäentie.  Valtatie 25 on Länsi-Uudenmaan pääyhteys pääkaupunkiseudun suuntaan ja merkittävin poikittaisyhteys Länsi- ja Keski-Uudellamaalla lähellä pääkaupunkiseutua. 

Valtatien 25 varrelle on keskittynyt teollisuutta ja logistiikka-alueita. Lisäksi valtatie palvelee tavaraliikennettä mm. Hangon satamaan ja Kilpilahden öljynjalostamolle. Tuleva maankäyttö lisää liikennettä valtatiellä. Valtatiellä 25 raskaan liikenteen osuus on suuri (n. 10 %). Valtatien palvelutaso on nykyisin tyydyttävä ja vuoteen 2030 mennessä sen arvioidaan heikkenevän huonoksi. Asemantien liittymästä sivusuunnalta vasemmalle kääntyvien palvelutaso on nykyisin tyydyttävä. Oikealle kääntymiskaista Asemantien liittymässä ei ole nykyisten Väyläviraston ohjeiden mukainen.

Suunnitelman tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on valtatien 25 turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen sekä maankäytön kehittämisen edistäminen parantamalla saavutettavuutta. Tavoitteena on myös matka-aikojen ennakoitavuuden parantaminen sekä se, ettei pohjavesialueelle aiheuteta haittaa.

Valtatien 25 läheisyyteen on osoitettu maakuntakaavoissa runsaasti merkittäviä laajenemishankkeita mm. Vihti Nummelan eteläosa. 

Tasoliittymän korvaaminen eritasoliittymällä lisää liittyvän liikenteen turvallisuutta.

Suunnitelman sisältö

Tiesuunnitelmassa Asemantien tasoliittymä korvataan eritasoliittymällä. Katuyhteys valtatien pohjoispuolelle tulee kulkemaan erillisen alikulun kautta valtatien luoteispuolelle. Eritasoliittymän sekä uusien katuyhteyksien kohdalle suunnitellaan jalkakäytävät ja pyörätiet, joista järjestetään yhteydet eritasoliittymän rampeille suunniteltaville linja-autopysäkeille. Tervasuontien nykyinen liittymä valatielle katkaistaan. Nykyiset tasoliittymän kohdalla sijaitsevat levähdysalueet poistuvat ja uudet valvonta- ja levähdysalueet suunnitellaan noin 1,5 km Hankoon päin. Hanke sisältää eritasoliittymään rakennettavan Asemantien risteyssillan sekä katuyhteyden vaatiman risteyssillan.

Suunnittelualue on pohjavesialueella. Kaikille uusille tierakenteille suunnitellaan pohjavedensuojaus.

Vihdin kunta laatii samanaikaisesti tiesuunnitelman laadinnan kanssa Tuohivehmaan asemakaavaa.

Vuoropuhelu

Hankkeen yleisötilaisuus järjestetään ke 16.11.2022 klo. 18.00 – 20.00 Vihdin kunnanvirastossa osoitteessa Asemantie 30, 03100 Nummela. Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. 

Lisäksi tiesuunnitelmaluonnoksiin ja esittelymateriaaleihin voi tutustua 14.11.-30.11.2022 välisenä aikana tämän hankesivun kautta ja antaa palautetta suunnitelmaluonnoksista.

Mielipiteet ja palautteet suunnitelmasta pyydetään lähettämään 30.11.2022 mennessä osoitteeseen [email protected]

Aiemmat suunnitteluvaiheet

Valtatielle 25 on laadittu koko yhteysväliä Hanko - Mäntsälä koskeva kehittämisselvitys ja se on päivitetty 2019. Valtatien kehittämisestä välillä Muijala - Ojakkala on laadittu aluevaraussuunnitelma 2017. Vuonna 2020 laadittiin kehittämisselvitys valtatielle 25 Hiidenrannan kohdalle.

Suunnittelun eteneminen ja aikataulu

Tiesuunnitelman laadinta on käynnissä ja tavoitteena on sen valmistuminen keväällä 2023.