Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus

projektipäällikkö

Mira Aaltonen

  • 0295 026 290

Valtatien 25 parantaminen Asemantien liittymän kohdalla tiejärjestelyineen, Vihti

Tiehanke Suunnitteilla Uusimaa

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Vihdin kunta ovat laatineet tiesuunnitelman eritasoliittymän rakentamiseksi valtatien 25 ja Asemantien liittymään Vihdissä. Hanke liittyy valtatien 25 parantamiseen välillä Hanko - Mäntsälä.

Kuva. Karttaluonnos Asemantien eritasoliittymästä sekä valvonta- ja levähdysalueista.

Suunnitelman lähtökohdat

Valtatie 25 on suunnitteluosuudella liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukainen maanteiden pääväylä ja kuuluu palvelutasoluokkaan I. Valtatie 25 on osa lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä mukaista runkoverkkoa. Valtatien suunnitteluosuus kuuluu suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoon (SEKV), kuten myös Asemantie (mt 11237) välillä vt 25 - Hiidenmäentie.  Valtatie 25 on Länsi-Uudenmaan pääyhteys pääkaupunkiseudun suuntaan ja merkittävin poikittaisyhteys Länsi- ja Keski-Uudellamaalla lähellä pääkaupunkiseutua. 

Valtatien 25 varrelle on keskittynyt teollisuutta ja logistiikka-alueita. Lisäksi valtatie palvelee tavaraliikennettä mm. Hangon satamaan ja Kilpilahden öljynjalostamolle. Tuleva maankäyttö lisää liikennettä valtatiellä. Valtatiellä 25 raskaan liikenteen osuus on suuri (n. 10 %). Valtatien palvelutaso on nykyisin tyydyttävä ja vuoteen 2030 mennessä sen arvioidaan heikkenevän huonoksi. Asemantien liittymästä sivusuunnalta vasemmalle kääntyvien palvelutaso on nykyisin tyydyttävä. Oikealle kääntymiskaista Asemantien liittymässä ei ole nykyisten Väyläviraston ohjeiden mukainen.

Suunnitelman tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on valtatien 25 turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen sekä maankäytön kehittämisen edistäminen parantamalla saavutettavuutta. Tavoitteena on myös matka-aikojen ennakoitavuuden parantaminen sekä se, ettei pohjavesialueelle aiheuteta haittaa.

Valtatien 25 läheisyyteen on osoitettu maakuntakaavoissa runsaasti merkittäviä laajenemishankkeita mm. Vihti Nummelan eteläosa. 

Tasoliittymän korvaaminen eritasoliittymällä lisää liittyvän liikenteen turvallisuutta.

Suunnitelman sisältö

Tiesuunnitelmassa Asemantien tasoliittymä korvataan eritasoliittymällä. Katuyhteys valtatien pohjoispuolelle tulee kulkemaan erillisen alikulun kautta. Eritasoliittymän sekä uusien katuyhteyksien kohdalle suunnitellaan jalkakäytävät ja pyörätiet, joista järjestetään yhteydet eritasoliittymän rampeille suunniteltaville linja-autopysäkeille. Tervasuontien nykyinen liittymä valatielle katkaistaan. Nykyiset tasoliittymän kohdalla sijaitsevat levähdysalueet poistuvat ja uudet valvonta- ja levähdysalueet suunnitellaan noin 1,5 km Hankoon päin. Hanke sisältää eritasoliittymään rakennettavan Asemantien risteyssillan sekä Tervasuon katuyhteyden vaatiman risteyssillan.

Suunnittelualue on pohjavesialueella. Kaikille uusille tierakenteille suunnitellaan pohjavedensuojaus.

Vihdin kunta laatii samanaikaisesti tiesuunnitelman laadinnan kanssa Tuohivehmaan asemakaavaa.

Vuoropuhelu

Hankkeen yleisötilaisuus pidettiin 16.11.2022 Vihdin kunnanvirastossa. Tilaisuudessa käytiin läpi tiesuunnitelman lainsäädännöllinen merkitys ja esiteltiin suunnitelmaluonnoksia sekä suunnitelmamalliluonnosta. Lopuksi keskusteltiin ja vastattiin paikalla olleiden kysymyksiin. Lisäksi tiesuunnitelmaluonnoksiin ja esittelymateriaaleihin saattoi tutustua 14.11.-30.11.2022 välisenä aikana tämän hankesivun kautta ja antaa palautetta.

Yleisötilaisuuden aineistoa löytyy sivun alaosasta.

Aiemmat suunnitteluvaiheet

Valtatielle 25 on laadittu koko yhteysväliä Hanko - Mäntsälä koskeva kehittämisselvitys ja se on päivitetty 2022. Valtatien kehittämisestä välillä Muijala - Ojakkala on laadittu aluevaraussuunnitelma 2017. Vuonna 2020 laadittiin kehittämisselvitys valtatielle 25 Hiidenrannan kohdalle.

Suunnittelun eteneminen ja aikataulu

Tiesuunnitelma on valmistunut vuoden 2023 lopussa, ja tavoitteena on sen laittaminen hallinnolliseen käsittelyyn vuoden 2024 aikana.