Hyppää sisältöön

Julkaisut 2019

1/2019: Lounais-Suomen tienvarsien monimuotoisuuspilotti
2/2019: Rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat 2016
3/2019: Tie-, rautatie- ja vesiväylähankkeiden turvallisuuspoikkeamat 2016 - Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikennevastuualueiden hankkeet
4/2019: Rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat 2017
5/2019: Tie-, rautatie- ja vesiväylähankkeiden turvallisuuspoikkeamat 2017 - Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikennevastuualueiden hankkeet
6/2019: Tie- ja ratahankkeiden kiinteistötaloudelliset vaikutukset ja kunnan rahoitusosuus - Tarkastelu hyötyjä maksaa -periaatteen näkökulmasta
7/2019: Asemanseutujen liityntäpysäköinti osana liikennejärjestelmää - Kaukoliikenteen 1-luokan asemien liityntäpysäköinnin nykytila ja kehittämistarpeet
8/2019: Matkailun saavutettavuus ja matkaketjut - kehittämispolku
9/2019: Valtakunnalliset liikenteelliset solmut ja niiden merkitys yhteistyön kannalta
10/2019: Tiesuunnitelman tietomallipohjaisen hallinnollisen käsittelyn pilotointi
11/2019: Liikenneviraston tilinpäätös 2018
12/2019: Digitalisaatiohanke 2016-2018
13/2019: Konenäön vakiintuva hyödyntäminen tieomaisuuden hallinnassa - Pohjaesitys maanteiden hoidossa ja ylläpidossa käytettävän annotoidun kuva-aineiston hallinnan, tietosisällön ja terminologian standardoimiseksi
14/2019  -
15/2019: Itä-Suomeen suuntautuvien ratalinjauksien tarkasteluja
16/2019: Päällystettyjen teiden kuivatuksen kunnossapidon toimintalinjat
17/2019: Ratatöiden toteutustapojen valintaprosessi, osapuolten roolit ja yhteistyö
18/2019: Elinkeinoelämän asiakastutkimus 2019
19/2019: Kaupunkiseutujen tavaralogistiikkasolmut - Esiselvitys logistiikkasolmuista kaupunkiseutujen elinvoimaisuuden kehittämisessä
20/2019: Tampereen kehätien sisäisten maanteiden roolit
21/2019: Hankearvioinnin ennusteiden kehittäminen 
22/2019: Aurora-älytie ja avoin kokeiluekosysteemi - Hankkeen loppuraportti
23/2019: Tie-, rautatie- ja vesiväylähankkeiden turvallisuuspoikkeamat 2018 - Väyläviraston ja ELY-keskusten liikennevastuualueiden hankkeet
24/2019: Rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat 2018
25/2019: Luettelo rautatieliikennepaikoista 1.1.2019
26/2019: Kontiomäki-Pesiökylä-Ämmänsaari/Taivalkoski-radan peruskorjaus - Hankearviointi
27/2019: Tavaran ajan arvo liikenteessä
28/2019: Asemanseutuhankkeiden hankehallinnan yleiskuvaus
29/2019: Ajonopeudet maanteillä 2019
30/2019: Pisara + -liikenteellinen toimenpideselvitys
31/2019: Väyläviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus: Valtakunnallinen raportti - Talvi 2019
32/2019: Ratapihojen kehityskuva ja verkollinen rooli
33/2019: Vakavat loukkaantumiset Väyläviraston vaikutusarvioinneissa - Ehdotus arviointitavasta
34/2019: Onko se eurooppalainen tapa aina parempi? Suomen ja Venäjän välisen tieliikennepolitiikan lähialueyhteistyö   
35/2019: Lähiliikennevarikkoselvitys Espoon ja Kirkkonummen alueella - Esiselvitys
36/2019: Uudet junaliikenteen seisakkeet - Tekniset vaatimukset, kustannukset ja luokittelu
37/2019: Ympäristönäkökulmat väylänpidon hankinnoissa - Esiselvitys
38/2019: Tampere-Seinäjoki-tarveselvitys
39/2019: Rataosuuden Oulu-Kontiomäki kehittäminen - Oulun kolmioraiteen ja neljän liikennepaikan kehittämisen muodostaman hankkeen arviointi
40/2019: Tampereen läntisen kehätien vaikutusten jälkiarviointi
41/2019: Kaupunkien välinen saavutettavuus eri kulkutavoilla 
42/2019: Lyhyitä lauttavälejä korvaavien siltojen hankearviointi
43/2019: ERTMS/ETCS level 2 capacity benefits on the city lines of the Helsinki region
44/2019: Esiselvitys yleisen liikennelaskennan kehittämisestä
45/2019: Helsinki-Turku nopea junayhteys - Liikenteelliset tarkastelut
46/2019: Rautateiden verkkoselostus 2021
46eng/2019: Railway Network Statement 2021
47/2019: Infran ja väylänpidon vaikutus liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin - Tilannekatsaus // Julkaisun tiivistelmä
48/2019: Helsinki-Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden YVA - Ympäristövaikutusten arviointiohjelma
48swe/2019: Miljökonsekvensbedömning (MKB) av projekthelheten för den snabba tågförbindelsen Helsingfors-Åbo - Program för miljökonsekvensbedömning
49/2019: Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys Väyläviraston toiminnassa
50/2019: Väylänpidon hiilijalanjälki ja sen laskeminen
51/2019: Yhteistoiminnallisten tietyövaroitusten tarkastelu
52/2019: 5G Väyläviraston toiminnassa - Väylävirasto nopeiden tietoliikenneyhteyksien hyödyntäjänä ja mahdollistajana
52eng/2019: 5G in the activities of the Finnish Transport Infrastructure Agency - FTIA as a user and enabler of fast data connections
53/2019: Taiteen sijoittaminen asemanseuduille -konsepti: Asematarkastelut Helsinki-Tampere-Seinäjoki, Kehärata, Länsimetro, kansainväliset esimerkit
54/2019: Rantaradan kehittämisselvitys