Hyppää sisältöön

Valtatien 3 parantaminen välillä Helsingby-Laihia, YVA ja yleissuunnitelma, Mustasaari, Laihia

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus suunnittelee valtatien 3 parantamista Mustasaaren Helsingbyn ja Laihian välillä.  Parannettava tiejakso sijoittuu Mustasaaren Helsingbyn ja Laihian keskustan väliselle alueelle ja on pituudeltaan noin 14 kilometriä. Suunnittelualue alkaa Mustasaaren Vikbyssä valtatien 8 eritasoliittymästä ja yhdistyy Laihialla Maunulan eritasoliittymään. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt päätöksen yleissuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta, josta laaditaan yleissuunnitelma vuoden 2024 alkupuolella.

Ajankohtaista

Valmistumassa olevaa yleissuunnitelmaa esiteltiin lokakuussa suomenkielisessä yleisötilaisuudessa Laihialla 9.10.2023 ja ruotsinkielisessä yleisötilaisuudessa Mustasaaressa 10.10.2023. Tilaisuuksiin oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä Microsoft Teams- sovelluksella.

Yleissuunnitelmaluonnoksen aineistot ja yleisötilaisuuden esitys sekä kooste kysymyksistä ja vastauksista löytyvät sivun alalaidasta.

Kuvassa yleiskartta  yleissuunnitelman mukaisesta tielinjauksesta.

Alla olevista pikalinkeistä pääset helposti liikkumaan sivuston eri osioihin:

Hankkeen lähtökohdat
YVA-menettely ja yleissuunnittelu
Vuoropuhelu
Aikataulu

Hankkeen lähtökohdat

Valtatie 3 on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä ja kuuluu Euroopan laajuiseen TEN-T -liikenneverkkoon, jolla tienpitäjän on turvattava sujuva ja turvallinen liikenne. Helsingby-Laihia tieosuudella on merkittävä rooli sekä lyhyt- että pitkämatkaiselle liikenteelle. Tieosuuden tämänhetkiset liikennemäärät ovat 9 000 - 11 500 ajoneuvoa / vrk. Nykyiset liikennejärjestelyt eivät vastaa liikennemäärien ja valtatien palvelutason vaatimuksia. Tieosuuden korkeat liikennemäärät aiheuttavat ongelmia kuljetusten toimivuuden lisäksi myös henkilöautoliikenteen sujuvuudelle ja jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuudelle. Tasoliittymistä puuttuvat kanavoinnit aiheuttavat jatkuvia vaaratilanteita kääntyvien ja suoraan ajavien kesken. Tieliikenne aiheuttaa myös muun muassa meluhaittaa lähialueen asukkaille.

Parantamishankkeen tavoitteena on nelikaistainen, korkeatasoinen ja turvallinen valtatieyhteys Laihian ja Vaasan välille. Suunnittelun aikana on selvitetty vaihtoehtoisia linjauksia: valtatien 3 uusia linjauksia tai nykyisen valtatielinjauksen parantamista.  Suunnittelulla halutaan erottaa pyöräily, jalankulku ja autoliikenne sekä parantaa liikenneturvallisuutta muun muassa rakentamalla liittymiin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden eritasoratkaisuja.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa ja yleissuunnitelmassa tutkitaan erilaisia valtatien parantamisen vaihtoehtoja ja arvioidaan niiden vaikutuksia. Menettelyllä kerätään tietoa päätöksenteon tueksi. Vaihtoehtoja vertaamalla pyritään löytämään hankkeelle toteuttamiskelpoinen ratkaisu. 

YVA-menettely ja yleissuunnittelu

YVA-menettely

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoitteena on tutkia vaihtoehtoisten linjausten vaikutuksia ympäristöön sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet haitallisten vaikutusten lieventämiseen ja torjuntaan. Sovellettava YVA-menettely perustuu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin.

Työn ensimmäisessä vaiheessa laadittiin ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma), jossa kuvataan, miten ja millä tarkkuudella arviointi tullaan tekemään. YVA-ohjelma valmistui toukokuussa 2019. Kun arviointiohjelmassa esitetyt vaikutukset on selvitetty, kootaan tulokset ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (YVA-selostus). Arviointiselostuksessa esitetään arvioinnin tulosten lisäksi selvitys alueen ympäristön nykytilasta, käytetyistä arviointimenetelmistä sekä vaihtoehtojen vertailu. YVA-selostus valmistui maaliskuussa 2020. Sekä YVA-ohjelma että YVA-selostus asetettiin nähtäville kunnissa lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten ja yhteysviranomainen antoi niistä lausuntonsa. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus valitsi lokakuussa 2020 jatkosuunnitteluun vaihtoehdon 1. Keväällä 2021 yleissuunnitelmaluonnokseen asukkailta ja kunnilta tulleen palautteen perusteella tehtiin lisäselvityksiä, joiden perusteella valtatielle suunniteltiin uudet linjausvaihtoehdot 3a ja 3b. YVA-yhteysviranomainen edellytti YVA-selostuksen täydentämistä uusien linjausvaihtoehtojen arvioinnilla. YVA-selostuksen täydennys valmistui huhtikuussa 2022 ja oli nähtävillä 21.4.-17.6.2022 välisenä aikana. YVA-selostuksen täydennys asetettiin nähtäville kunnissa lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten ja yhteysviranomainen antoi siitä lausuntonsa.

Ympäristövaikutusten arviointien tuloksiin sekä arvioituihin vaihtoehtoihin voi tutustua tarkemmin ympäristöhallinnon internetsivuilla, josta löytyy linkit YVA-ohjelmaan, YVA-selostukseen ja YVA-selostuksen täydennykseen. YVA:ssa tarkasteltujen vaihtoehtojen suunnitelmapiirustukset ovat selostuksen ja täydennyksen liitteenä ympäristöhallinnon internetsivuilla.

YVA:ssa tarkasteltujen vaihtoehtojen suunnitelmapiirustukset ovat selostuksen ja täydennyksen liitteenä ympäristöhallinnon internetsivuilla.

Yleissuunnittelu

Jatkosuunnitteluun valitun vaihtoehdon 3a pohjalta laaditaan yleissuunnitelma, joka perustuu liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin. Yleissuunnitteluvaiheessa määritetään tien likimääräinen sijainti sekä kytkennät maankäyttöön ja kaavoitukseen. Lisäksi määritellään liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut, hankkeen vaikutukset, alustava kustannusarvio sekä haittojen torjumisen periaatteet. Yleissuunnitelman avulla voidaan tulevaisuuden tarpeita varten varata tarvittavat alueet siten, että väylien tarvitsemille alueille ei tule uutta maankäyttöä eikä alueille rakenneta. Koska kyseessä on merkittävän kokoinen hanke, tiesuunnitelman toteuttaminen vaatii myös eduskunnan päätöksen rahoituksesta. Tielinjaus huomioidaan myös kuntien omassa maankäytön suunnittelussa.

Yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen ennen hankkeen toteuttamista laaditaan tiesuunnitelma ja rakentamisen yhteydessä rakennussuunnitelma.

Vuoropuhelu

Lähtökohdat

Alueen asukkailla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin. Näkemyksiä hankkeesta ja sen vaihtoehdoista kerätään koko suunnittelun ajan. Hankkeen vuorovaikutus sisältää eri menetelmin toteutettua tiedottamista, tiedonhankintaa ja osallistumista sekä viranomaisten välistä yhteistyötä. Vuoropuhelussa pyritään saamaan eri toimijatahot osallistumaan tavoitteiden määrittelyyn sekä suunnittelu- ja arviointiprosessiin. Tähän pyritään tiedottamalla hankkeesta avoimesti ja järjestämällä asukkaille osallistumismahdollisuuksia. Tavoitteena on, että suunnitteluratkaisuilla ja niiden arvioiduilla vaikutuksilla on mahdollisimman laaja hyväksyttävyys.

Tiedotus

Hankkeesta tiedotetaan asukkaille ja muille sidosryhmille lehdistötiedotteiden, lehti-ilmoitusten, postituslistan sekä hankkeen internet-sivujen välityksellä. Yleisötilaisuuksien ja työpajojen esitykset ja työpajojen muistiot laitetaan internet-sivuille nähtäville.

Yleisötilaisuudet

Hankkeen aikana järjestetään yleisötilaisuuksia pandemiatilanne huomioiden. Vuonna 2019 järjestetyissä yleisötilaisuuksissa esiteltiin hanketta ja YVA-ohjelmaa.  Koronavirusepidemian vuoksi arviointiselostuksesta ei keväällä 2020 järjestetty yleisötilaisuutta, mutta arvioinnin tuloksista laadittu esitys oli nähtävillä ympäristöhallinnon verkkosivuilla.  Maaliskuussa 2021 yleissuunnitelmaluonnosta esiteltiin yleisölle virtuaalisessa yleisötilaisuudessa. Marraskuussa 2021 uutta arvioitavaa linjausvaihtoehtoa esiteltiin kahdessa eri yleisötilaisuudessa Laihialla  ja Helsingbyssä. YVA-selostuksen täydennystä esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa 5.5.2022 Laihialla.

Yleissuunnitelmaluonnoksia esiteltiin vuonna 2023 maaliskuussa ja lokakuussa suomenkielisissä yleisötilaisuuksissa Laihialla ja ruotsinkielisissä yleisötilaisuuksissa Mustasaaressa. Tilaisuuksiin oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä Microsoft Teams- sovelluksella.

Työpajat

Hankkeen aikana järjestettiin kaksi sidosryhmille tarkoitettua työpajaa, joiden tuottamaa aineistoa käytettiin hyödyksi suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa. Ensimmäinen työpaja järjestettiin 2.4.2019 ennen YVA-ohjelman nähtäville asettamista. Toinen työpaja järjestettiin 23.1.2020 vaikutusten arvioinnin yhteydessä.

Järjestetyt vuorovaikutustilaisuudet

 • 6.2.2019 Yleisötilaisuus, Laihian Nuorisoseura, Laihia
 • 2.4.2019 Sidosryhmätyöpaja, ABC Kiitokaari, Vaasa
 • 15.5.2019 Yleisötilaisuus Laihian Nuorisoseura, Laihia
 • 23.1.2020, Sidosryhmätyöpaja, ABC Kiitokaari, Vaasa
 • 15.3.2021 Virtuaalinen yleisötilaisuus, Microsoft Teams
 • 1.11.2021 Yleisötilaisuus, Laihian monitoimitalo, Laihia
 • 2.11.2021 Yleisötilaisuus, Helsingbyn koulu, Helsingby
 • 5.5.2022 Yleisötilaisuus, Laihian Nuorisoseura, Laihia
 • 27.3.2023 Yleisötilaisuus, Laihian keskuskoulu, Laihia
 • 28.3.2023 Yleisötilaisuus, Helsingbyn koulu, Helsingby
 • 9.10.2023 Yleisötilaisuus, Laihian keskuskoulu, Laihia
 • 10.10.2023 Yleisötilaisuus, Helsingbyn koulu, Helsingby

Vuorovaikutustilaisuuksien esitykset löytyvät sivun alalaidasta.

Ilmoittaudu postituslistalle

Hankkeelle on perustettu postituslista, jonka kautta tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja osallistumistilaisuuksista. Hankkeesta kiinnostuneet voivat ilmoittautua postituslistalle lähettämällä yhteystietonsa osoitteeseen venla.pesonen (at) ramboll.fi. Pyydämme samalla kertomaan myös yhdistyksen tai muun mahdollisen taustaorganisaation.

Postituslistalle ilmoittautuneiden yhteystietoja käytetään vain suunnitteluhankkeen aikaiseen tiedotukseen. Yhteystietoja käsitellään luottamuksellisesti Euroopan tietosuoja-asetuksen mukaisesti (GDPR). Rekisterinpitäjänä toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Lisätietoja tietosuojasta löytyy ELY-keskuksen sivuilta.

Aikataulu

Yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi käynnistyivät samanaikaisesti tammikuussa 2019. YVA-ohjelma valmistui toukokuussa 2019 ja YVA-selostus maaliskuussa 2020. Yleissuunnitelmaluonnokseen asukkailta ja kunnilta tulleen palautteen perusteella tehtiin kevään ja kesän 2021 aikana lisäselvityksiä, joiden perusteella valtatielle suunniteltiin uudet linjausvaihtoehdot 3a ja 3b. Uusien vaihtoehtojen ympäristövaikutukset arvioitiin YVA-selostuksen täydennyksessä, joka valmistui huhtikuussa 2022. YVA-selostuksen täydennyksen ja yhteysviranomaisen perustellun päätelmän jälkeen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus teki päätöksen yleissuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta marraskuussa 2022. Tällä hetkellä valitusta vaihtoehdosta laaditaan yleissuunnitelma, joka valmistuu vuoden 2024 alkupuolella.