Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

projektipäällikkö

Eeva Kopposela

  • 0295 021 727

YVA-menettely
Ramboll Finland Oy

projektipäällikkö

Joonas Hokkanen

  • 0400 355 260

Yleissuunnittelu
Ramboll Finland Oy

tiesuunnittelun vastuuhenkilö

Sanna Kaikkonen

  • 040 595 7160

Vt 3 Helsingby-Laihia YVA ja yleissuunnitelma, Mustasaari

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus suunnittelee valtatien 3 parantamista Mustasaaren Helsingbyn ja Laihian välillä.  Parannettava tiejakso sijoittuu Mustasaaren Helsingbyn ja Laihian keskustan väliselle alueelle ja on pituudeltaan noin 14 kilometriä. Suunnittelualue alkaa Mustasaaren Vikbyssä valtatien 8 eritasoliittymästä ja yhdistyy Laihialla Maunulan eritasoliittymään. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on päättynyt ja ELY-keskus on tehnyt päätöksen jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta. Arvioinnissa tarkasteltiin useita vaihtoehtoja. Yleissuunnittelua jatketaan nykyiseen valtatielinjaukseen tukeutuen. Valittu vaihtoehto sisältää nykyisen valtatien parantamisen ja uuden Alakylän eritasoliittymän rakentamisen Rudon kohdalle.

Ajankohtaista

Hankkeen yleissuunnitelmaluonnosta on esitelty yleisötilaisuudessa maaliskuussa. Tilaisuuden jälkeen yleisö ja kunnat ovat antaneet palautetta ja mahdollisista uusista ratkaisuista on tehty lisäselvityksiä. Jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta ELY-keskus tekee päätöksen syyskuussa 2021.

Tiedote 1.7.2021

Karttakuva hankkeen sijainnista.

Hankkeen lähtökohdat

Valtatie 3 on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä ja kuuluu Euroopan laajuiseen TEN-T -liikenneverkkoon, jolla tienpitäjän on turvattava sujuva ja turvallinen liikenne. Helsingby-Laihia tieosuudella on merkittävä rooli sekä lyhyt- että pitkämatkaiselle liikenteelle. Tieosuuden tämänhetkiset liikennemäärät ovat 9 000 - 11 500 ajoneuvoa / vrk. Nykyiset liikennejärjestelyt eivät vastaa liikennemäärien ja valtatien palvelutason vaatimuksia. Tieosuuden korkeat liikennemäärät aiheuttavat ongelmia kuljetusten toimivuuden lisäksi myös henkilöautoliikenteen sujuvuudelle ja jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuudelle. Tasoliittymistä puuttuvat kanavoinnit aiheuttavat jatkuvia vaaratilanteita kääntyvien ja suoraan ajavien kesken. Tieliikenne aiheuttaa myös muun muassa meluhaittaa lähialueen asukkaille.

Parantamishankkeen tavoitteena on nelikaistainen, korkeatasoinen ja turvallinen valtatieyhteys Laihian ja Vaasan välille. Suunnittelun aikana selvitetään vaihtoehtoisia linjauksia: valtatien 3 uusia linjauksia tai nykyisen valtatielinjauksen parantamista.  Suunnittelulla halutaan erottaa pyöräily, jalankulku ja autoliikenne sekä parantaa liikenneturvallisuutta muun muassa rakentamalla liittymiin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden eritasoratkaisuja.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa ja yleissuunnitelmassa tutkitaan erilaisia valtatien parantamisen vaihtoehtoja ja arvioidaan niiden vaikutuksia. Menettelyllä kerätään tietoa päätöksenteon tueksi. Vaihtoehtoja vertaamalla pyritään löytämään hankkeelle toteuttamiskelpoinen ratkaisu. 

YVA-menettely ja yleissuunnittelu

YVA-menettely

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoitteena on tutkia vaihtoehtoisten linjausten vaikutuksia ympäristöön sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet haitallisten vaikutusten lieventämiseen ja torjuntaan. Sovellettava YVA-menettely perustuu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin.

Työn ensimmäisessä vaiheessa laadittiin ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma), jossa kuvataan, miten ja millä tarkkuudella arviointi tullaan tekemään. Kun arviointiohjelmassa esitetyt vaikutukset on selvitetty, kootaan tulokset ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (YVA-selostus). Arviointiselostuksessa esitetään arvioinnin tulosten lisäksi selvitys alueen ympäristön nykytilasta, käytetyistä arviointimenetelmistä sekä vaihtoehtojen vertailu. Sekä YVA-ohjelma että YVA-selostus asetetaan nähtäville kunnissa lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten ja yhteysviranomainen antaa niistä lausuntonsa.

Päätöstä jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta ei tehdä YVA-menettelyn aikana. Vaihtoehtoja vertaamalla pyritään löytämään hankkeelle toteuttamiskelpoinen ratkaisu.

Ympäristöhallinnon internet-sivuilta löytyy linkit YVA-ohjelmaan, YVA-selostukseen ja digitaaliseen alustaan, joka on koottu YVA-selostuksen rakenteen pohjalta. Digitaalinen alusta toimii internet-sivujen tapaan, ja sen kautta on mahdollista arviointiselostuksen tekstien lisäksi selata karttoja, katsella kuvia ja hakea lisätietoa. 

Yleissuunnittelu

Yleissuunnittelua tehdään samanaikaisesti YVA-menettelyn aikana. YVA-menettelyn jälkeen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tekee päätöksen jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta. Tämän jälkeen valitusta vaihtoehdosta laaditaan lain mukainen yleissuunnitelma. Koska kyseessä on merkittävän kokoinen hanke, tiesuunnitelman toteuttaminen vaatii myös eduskunnan päätöksen rahoituksesta. Tielinjaus huomioidaan myös kuntien omassa maankäytön suunnittelussa.

Yleissuunnitelman hyväsymisen jälkeen ennen hankkeen toteuttamista laaditaan tiesuunnitelma ja rakentamisen yhteydessä rakennussuunnitelma.

Vuoropuhelu

Lähtökohdat

Alueen asukkailla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin. Näkemyksiä hankkeesta ja sen vaihtoehdoista kerätään koko suunnittelun ajan. Hankkeen vuorovaikutus sisältää eri menetelmin toteutettua tiedottamista, tiedonhankintaa ja osallistumista sekä viranomaisten välistä yhteistyötä. Vuoropuhelussa pyritään saamaan eri toimijatahot osallistumaan tavoitteiden määrittelyyn sekä suunnittelu- ja arviointiprosessiin. Tähän pyritään tiedottamalla hankkeesta avoimesti ja järjestämällä asukkaille osallistumismahdollisuuksia. Tavoitteena on, että suunnitteluratkaisuilla ja niiden arvioiduilla vaikutuksilla on mahdollisimman laaja hyväksyttävyys.

Tiedotus

Hankkeesta tiedotetaan asukkaille ja muille sidosryhmille lehdistötiedotteiden, lehti-ilmoitusten, postituslistan sekä hankkeen internet-sivujen välityksellä. Yleisötilaisuuksien ja työpajojen esitykset ja työpajojen muistiot laitetaan internet-sivuille nähtäville.

Yleisötilaisuudet

YVA-menettelyn ja yleissuunnitelman laadinnan aikana järjestetään yhteensä neljä esittelytilaisuutta yleisölle. Ensimmäisessä yleisötilaisuudessa kerrottiin asukkaille hankkeesta, sen tavoitteista, lähtökohdista ja alustavista vaihtoehdoista. Toisessa tilaisuudessa oli esillä YVA-ohjelma ja arvioitavat vaihtoehdot. Koronavirusepidemian vuoksi arviointiselostuksesta ei järjestetty yleisötilaisuutta, mutta arvioinnin tuloksista laadittu esitys oli nähtävillä ympäristöhallinnon verkkosivuilla.  Yleissuunnittelun edetessä suunnitelmaluonnoksia tullaan esittelemään yleisölle alkuvuodesta 2021, jolloin suunnitelmista on myös mahdollista antaa palautetta.

Työpajat

Hankkeen aikana järjestettiin kaksi sidosryhmille tarkoitettua työpajaa, joiden tuottamaa aineistoa käytetään hyödyksi suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa. Ensimmäinen työpaja järjestettiin 2.4.2019 ennen YVA-ohjelman nähtäville asettamista. Toinen työpaja järjestettiin 23.1.2020 vaikutusten arvioinnin yhteydessä.

Järjestetyt vuorovaikutustilaisuudet

  • 6.2.2019 Yleisötilaisuus, Laihian Nuorisoseura, Laihia
  • 2.4.2019 Sidosryhmätyöpaja, ABC Kiitokaari, Vaasa
  • 15.5.2019 Yleisötilaisuus Laihian Nuorisoseura, Laihia
  • 23.1.2020, Sidosryhmätyöpaja, ABC Kiitokaari, Vaasa

Vuorovaikutustilaisuuksien esitykset löytyvät sivun vasemmasta laidasta.

Ilmoittaudu postituslistalle

Hankkeelle on perustettu postituslista, jonka kautta tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja osallistumistilaisuuksista. Hankkeesta kiinnostuneet voivat ilmoittautua postituslistalle lähettämällä yhteystietonsa osoitteeseen venla.pesonen (at) ramboll.fi. Pyydämme samalla kertomaan myös yhdistyksen tai muun mahdollisen taustaorganisaation.

Postituslistalle ilmoittautuneiden yhteystietoja käytetään vain suunnitteluhankkeen aikaiseen tiedotukseen. Yhteystietoja käsitellään luottamuksellisesti Euroopan tietosuoja-asetuksen mukaisesti (GDPR). Rekisterinpitäjänä toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Lisätietoja tietosuojasta löytyy ELY-keskuksen sivuilta.

Aikataulu

Yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi käynnistyivät samanaikaisesti tammikuussa 2019. YVA-ohjelma valmistui toukokuussa 2019 ja YVA-selostus maaliskuussa 2020. YVA -menettely päättyi kesäkuussa 2020, kun yhteysviranomainen antoi selostuksesta perustellun päätelmän.

YVA-menettelyn jälkeen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus teki päätöksen jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta syksyllä 2020. Tämän jälkeen valitusta vaihtoehdosta laaditaan yleissuunnitelma, joka valmistuu keväällä 2021.