Hyppää sisältöön

Liikenteenohjauslaitetietojen toimittaminen

Digiroad-järjestelmä perustuu lakiin tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä (991/2003) sekä valtioneuvoston asetukseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään tallennettavista ominaisuustiedosta (997/2003).

Liikenteenohjauslaitetietojen toimittaminen Digiroadiin -ohje perustuu kesällä 2020 voimaan astuneeseen uuteen tieliikennelakiin (729/2018). Uuden lain myötä tienpitäjällä on velvoite toimittaa tietoja asetetuista liikenteenohjauslaitteista, kuten liikennemerkeistä, ajoratamaalauksista ja liikennevaloista Väyläviraston Digiroadiin.

Ohjeessa kuvataan miten Väyläviraston Digiroad ottaa vastaan tieliikennelain vaatimia liikenteenohjauslaitetietoja. Ohje ei linjaa sitä, miten tienpitäjien tulisi tieliikennelain määrittelemät liikenteenohjauslaitetiedot tuottaa.

Ohjeessa kuvataan asiaa, jota ei vielä ole otettu käytäntöön ja siten kattavasti koeteltu. Muutoksia ja täydennyksiä tehdään ohjeeseen ketterästi myös ensimmäisen virallisen julkaisun jälkeen. Muokkauksia ja täydennyksiä tehdään sitä mukaa, kun Digiroadia kehitetään ja kehitystarpeita ohjeelle nousee esiin.

Käsitemallin määrittelytyötä on johtanut Matti Pesu, kehittämispäällikkö (Väylävirasto). Dokumentin ovat laatineet Mikko Kaskenpää (Sitowise), Siiri Fagerlund (Sitowise) ja Meri Lindholm (Sitowise).

Alustava käsitemallien määrittely on tehty keväällä 2019 pidetyn kuntien työpajan, kunnilta saatujen huomioiden, liikenteenohjauslaitealan yritysten toiveiden sekä Väyläviraston tierekisterin mallien pohjalta.

Tämä ohjeen versio on julkaistu 25.5.2020. Versiohistoria löytyy tämän sivun alalaidasta versiohistoria-kohdasta.

Tämä on Tieliikennelaki 729/2018  71 § Liikenteenohjauslaitteen asettamisen mukainen Väyläviraston tarkempi ohjeistus toimitettavan tiedon sisällöstä ja toimitustavasta. Kuntien ja muiden tienpitäjien tulee toimittaa tiedot liikenteenohjauslaitteiden asettamisesta Väylävirastolle tämän ohjeen mukaisesti. 

Asettamisella tarkoitetaan koko prosessia, jossa liikenteenohjauslaitteesta (LO-laitteesta myöhemmin) tehdään hallinnollinen päätös ja LO-laite pystytetään tai viedään muuten maastoon. Kun asettaminen on tehty, tiedot tulee toimittaa ohjeen mukaisesti Väyläviraston Digiroadiin.   

Liikenteenohjauslaitteilla tarkoitetaan tässä dokumentissa Tieliikennelaki 729/2018  2 § momentin 4 määritelmän mukaisesti liikennevaloa, liikennemerkkiä tai tiemerkintää. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat liikenteenohjauslaitteet on määritelty tarkemmin ohjeistuksen käsitemallit-osiossa

Kunta voi valita menetelmän tietojen toimittamiseen ohjeessa esitetyistä vaihtoehdosta. Tiedot toimitetaan kaikissa tapauksissa Digiroadiin.  

Pakolliset tiedot

Tieliikennelain vaatimat ns. pakolliset tiedot on esitelty kunkin käsitemallin omassa luvussa, Tietomalli-kohdassa. Kaavion toimittaminen-sarake kertoo onko tieto pakollinen, pakollinen tietyissä tapauksissa vaiko vapaaehtoinen.

Käytännössä pakollisia tietoja ovat liikenteenohjauslaitteen

 • Tyyppi
 • Sijainti
 • Suunta
 • Mahdollinen arvo.

Halutessasi voit tarkistaa pakolliset tiedot myös Liikenteenohjauslaitteiden tietomallipuu-liitteestä.

Ohje sisältää  

 • Yleisen toimintaohjeen kunnille tietojen toimittamiseen kunnan katuverkolta ja muilta kunnan hallinnoimilta teiltä
 • Ohje tietojen toimittamiseen valtion omistamalta tieverkolta
 • LO-laitetietojen tietomallin sekä käsitemallin
  1. kun aineisto toimitetaan ylläpitosovelluksella
  2. kun aineisto toimitetaan massatoimituksella
 • Ohje yksityistien pitäjille
 • Liikennemerkkien vertailutaulu
 • Käsitteistö