Hyppää sisältöön

Turvallisuus Väyläviraston työmailla

Väyläviraston työturvallisuuden lähtökohtana on työturvallisuustoiminta yhteisellä rakennustyömaalla. Näin toimimalla varmistetaan terveellinen ja turvallinen työ. 

Keskeisintä työturvallisuudessa on riittävästi ja laadukkaasti toteutettu työhön perehdyttäminen ja opastaminen. Väylävirasto jatkaa edelleen sähköisten työturvamateriaalien tuottamista kaikkien hyödynnettäväksi. 

Hyvin toteutetut työturvallisuusohjeet toteutetaan yhteistyönä. Väyläviraston sidosryhmillä on tässä työssä keskeinen asema. Turvallisuusdokumentaation ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa turvallinen työskentely. 

Omavalvonta ja turvallisuus

Omavalvonta on viraston omaa sisäistä toimintaa, jolla osaltaan varmistetaan, että tilaajat (Väylävirasto ja ELY-keskukset) ja palveluntuottajat toimivat lainsäädännön, toimintaohjeiden, turvallisuusmääräyksien ja -ohjeiden sekä muiden Väyläviraston asettamien vaatimusten ja sopimusten mukaisesti. Omavalvonta kattaa kaikki väylänpidon vaiheet; suunnittelun, rakentamisen, hoidon ja ylläpidon. Kaikista omavalvonnoista dokumentoidaan tulokset, päätökset ja korjaavat toimenpiteet vastuutahoineen. Väyläviraston omavalvontaa on myös tilaajan erikseen sopimuksin teettämä omavalvonta, jonka suorittaa konsultti.

Omavalvontatarkastus on yleiskäsite, johon liittyy turvallisuusdokumentaation tarkastus ja turvallisuuskierros, jotka tehdään ohjeen mukaisesti. Omavalvontatarkastus tehdään kohteissa pääasiassa kertaluonteisesti, mutta tarvittaessa omavalvontatarkastus tai sen osa voidaan tehdä samaan kohteeseen uudestaan, esimerkiksi mikäli tarkastuksessa havaitaan merkittäviä turvallisuuspuutteita.

Väyläviraston ja ELY-keskusten liikenne ja infrastruktuuri-vastuualueen yhteinen tarkastustoiminta perustuu Väyläviraston strategiasta johdettuun turvallisuusstrategiaan, joka antaa suuntaa myös ensisijaisille valvontakohteille. Omavalvontatarkastuksia kohdennetaan jo tehdyistä tarkastuksista saadun tiedon perusteella. Sen lisäksi tarkastuksien suunnittelussa otetaan huomioon turvallisuuspoikkeamatiedot, riskienarvioinnit, muutokset toimintaympäristössä sekä tiedossa olevat tarpeet omavalvontatarkastuksille.

Työmaavaatteisiin varustautunut henkilö katsoo työkonetta omavalvontatarkastuksella.

Turvallisuuskatselmus

Turvallisuuskatselmus voidaan toteuttaa rakentamisen, hoidon ja ylläpidon työmaalla sekä suunnittelun maastotöissä, rautatieliikenteenohjauksessa tai muussa Väyläviraston toimintaan ja sen vastuulle kuuluvassa kohteessa, joka liittyy kyseiseen omavalvontatarkastukseen. Turvallisuuskatselmuksen kokoonpano vaihtelee, mukana voivat olla Väyläviraston edustaja, urakoiden osalta palveluntuottajan turvallisuudesta vastaava henkilö ja turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuuskatselmuksen aikana tarkastetaan muun muassa työmaan olosuhteita, toimintatapoja, kalustoa ja työturvallisuutta. Turvallisuuskatselmuksesta laaditaan pöytäkirja.

Havaittujen poikkeamien korjaavat toimenpiteet ja niiden aikataulutus sovitaan yhteistyössä turvallisuuskatselmuksen osallistujien kanssa. Nämä tiedot kirjataan pöytäkirjaan. Toimenpiteiden toteutumista seurataan sovituin menettelyin. Erityisen tärkeää on tehdä positiivisia turvallisuushavaintoja, koska niillä on suotuisa vaikutus turvallisen työmaan ylläpidossa.

Työtapaturmien syyt

Työtapaturmien taustalla olevat tekijät ovat pysyneet samantyyppisinä useamman vuoden ajan. Tapaturmia tapahtuu yleisimmin henkilön liikkuessa, käsikäyttöisillä työkaluilla työskenneltäessä ja esineitä käsiteltäessä. Tapaturmia aiheutuu henkilön putoamisesta, kaatumisesta, liukastumisesta sekä laitteen, työkalun tai esineen hallinnan menettämisestä johtuen. Aiheutuneet vammat ovat olleet tärähdyksiä ja ruhjeita, sijoiltaan menoja, nyrjähdyksiä ja venähdyksiä sekä haavoja ja pinnallisia vammoja.

Keskeistä työtapaturmien torjunnassa on hyvin toteutettu työn vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi. Väylävirasto kehittää edelleen palveluntuottajille suunnattuja riskienhallinnan ohjeita ja mallipohjia.

Katso myös