Hyppää sisältöön

Vesiväylien turvallisuus

Meriliikenteessä Väyläviraston merkittäviä tehtäväkokonaisuuksia ovat meriliikenteenohjauspalveluiden järjestäminen, talvimerenkulun viranomaistehtävät ja väylänpito.

Huolehtimalla vesiväyläinfrasta, tiedottamalla merenkulkuun liittyvistä olosuhteista ja poikkeavista tilanteista, järjestämällä kauppa-alusliikenteen valvonnan ja ohjauksen, asettamalla talvikaudella liikennerajoituksia sekä huolehtimalla väylien liikennöitävyydestä Väyläviraston tavoitteena on edistää vesiliikenteen turvallisuutta, sujuvuutta ja tehokkuutta meri- ja sisävesialueillamme. Väylävirasto myös tuottaa tietoa merenkulun sidosryhmille.

Väylävirasto huolehtii yhteensä yli 16 000 km osuudelta Suomen rannikon ja sisävesien väylien kunnosta mm. huoltamalla ja korjaamalla merenkulun turvalaitteita, kunnostusruoppaamalla väyliä sekä ylläpitämällä sulkukanavia.

Merikartoituspalvelut ovat Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin vastuulla.  Merikarttojen julkaisuajankohdan kriteereinä ovat merenkululle merkittävät muutokset kuten esim. väylien syvennyshankkeiden toteutus.

Väylävirasto vastaa talvimerenkulun viranomais- ja tilaajatehtävistä, jotka sisältävät muun muassa avustamisen valtakunnallisen koordinoinnin. Sen lisäksi Väylävirasto päättää avustuskaudesta, erivapauksista ja liikennerajoituksista. Väylävirasto on tehnyt jäänmurtopalvelusopimuksia jäänmurto- ja hinaajayhtiöiden kanssa.

Väylävirasto varmistaa kauppa-aluksille alusliikennepalveluiden (VTS) sekä turvallisuusradiotoiminnan saatavuuden. Väylävirasto tilaa nämä palvelut kumppanuussopimuksen kautta Fintraffic Oy:ltä  VTS-keskuksia on kaksi, Turussa ja Helsingissä,  ja niiden valvonta-alueet (seitsemän VTS-aluetta) kattavat kaikki rannikon kauppamerenkulun väylät sekä Saimaan syväväylästön. Suomenlahdelle on perustettu yhdessä Viron ja Venäjän kanssa pakollinen alusliikenteen ilmoittautumisjärjestelmä GOFREP, joka kattaa kansainvälisen merialueen Suomenlahdella sekä VTS-alueidemme ulkopuolelle jäävät kansalliset vesialueemme. Myös Ahvenanmeren reittijakojärjestelmän eteläisen osan liikennettä valvotaan. Turvallisuusradioliikenne hoidetaan broadcasteina Turku Radiosta ja siihen kuuluvat mm. merenkulkuvaroitukset sekä sää- ja jäätiedotukset. Saimaalla turvallisuusradioliikenteen hoitaa Saimaa VTS.

Väylävirasto huolehtii radionavigointipalveluista ja kansallisesta AIS-tukiasemaverkosta yhteistyössä Fintraffic Oy:n kanssa. AIS eli Automatic Identification System on järjestelmä, jonka avulla alusten tietoja voidaan vaihtaa elektronisesti. Näistä saatavia tietoja hyödyntävät merenkulkijat, merenkulkuviranomaiset ja merenkulun sidosryhmät. Satamaliikenteen tietojärjestelmän PortNetin ylläpito on siirtynyt 1.1.2019 lukien Liikenne- ja viestintävirastoon.

Merenkulkua säätelevät monet kansainväliset normit ja sopimukset, jotka implementoidaan Suomessa lainsäädännön tai kansallisten määräysten kautta ja joiden valmisteluun Väylävirasto osallistuu yhdessä muiden suomalaisten alan toimijoiden, kuten Traficom, kanssa. Tärkeimpiä yhteistyöfoorumeja ovat YK:n alaisuudessa toimiva kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO, Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSA, kansainvälinen merikartoitusjärjestö IHO ja kansainvälinen majakkajärjestö IALA.

Ilmoita purjehduskilpailusta