Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Hankkeesta vastaava
Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Timo Bäcklund

  • 0295 022 782

Suunnittelukonsultti
Sitowise ja Ramboll yhdessä

projektipäällikkö

Rauno Tuominen

  • 040 700 7321

pääsuunnittelija

Sari Kirvesniemi

  • 040 575 6090

YVA-menettely

Taina Klinga

  • 020 747 6188

Valtatien 8 parantaminen välillä Rauma-Eurajoki

Tiehanke Suunnitteilla Satakunta

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt valtatien 8 suunnitteluhankkeen. Tavoitteena on kehittää valtatietä sekä parantaa liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta Rauman seudulla. Suunnittelu sisältää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) sekä yleissuunnitelman laatimisen.

Kuva. Hankkeen sijainti ja YVA-menettelyssä tutkittava valtatieosuus.

Miksi suunnitelmaa tarvitaan?

Valtatie 8 kuuluu Suomen päätieverkkoon ja on osa Euroopan laajuista liikenneverkkoa (TEN-T). Tie kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön pääväylistä antaman asetuksen mukaiseen runkoverkkoon ja on palvelutasoluokan I pääväylä. Tämän tason pääväylillä tienpitäjän on turvattava pitkämatkaisen liikenteen hyvä ja tasainen matkanopeus. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että tiellä on turvallisia ohitusmahdollisuuksia säännöllisin välein ja liittymien määrä on rajoitettu. Liittymät eivät saa merkittävästi haitata pääsuunnan liikennettä. Hanke kuuluu yhteysvälin vt 8 Turku-Pori kehittämiseen. Valtatie 8:n Turun ja Porin väli on elinkeinoelämälle merkittävä väylä Länsi-Suomessa ja tärkeä työmatkaliikenteelle.
 
Rauman ja Eurajoen välisellä valtatie 8:n osuudella liikenne on vilkasta, ja tiellä tapahtuu runsaasti onnettomuuksia. Valtatiellä kulkee paljon kuljetuksia ja paikallista liikennettä, joilla on puutteelliset rinnakkaistiestöyhteydet. Myös alueen kehittyvä maankäyttö tarvitsee tuekseen sujuvia liikenneyhteyksiä. Yhteyden parantaminen sisältyy Satakunnan maakuntakaavan tavoitteisiin. Lähtökohdat on määritelty Turku-Pori-yhteysvälin kehittämisselvityksessä (2019), jossa on tunnistettu potentiaaliset hankkeet, tehty vaikutusarvioinnit ja priorisoitu yhteysvälille esitettävät toimenpiteet. Kehittämisselvityksen mukaisesti Rauman ja Eurajoen väli on tavoitetilanteessa nelikaistainen ja keskikaiteellinen. Ratkaisut tarkentuvat YVA- ja yleissuunnitelmatyön edetessä. 

Suunnittelukohde 

Parannettavat tieosuudet sijoittuvat Rauman kaupungin ja Eurajoen kunnan alueille. Suunnitteluosuus alkaa valtateiden 8 ja 12 liittymästä ja päättyy Eurajoelle parhaillaan rakennettavan ohitustien alkuun. Lisäksi yleissuunnitelman yhteydessä tarkastellaan Olkiluodon uutta yhteyttä Pohjoiskehän ja Olkiluodontien välille. Kaistajärjestelyjen lisäksi hankkeeseen sisältyy myös muun muassa rinnakkaistiejärjestelyjä, risteyssiltoja, tien geometrian parantamista sekä meluesteiden rakentamista. 

YVA-menettely ennen yleissuunnitelmaa

YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeen vaihtoehtoja lainsäädännön tarkoittamalla tavalla (YVA-laki 252/2017). Menettelyyn liittyy keskeisesti aktiivinen viestintä ja osallistaminen. YVA-menettely tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi ja auttaa löytämään hankkeelle toteuttamiskelpoisen ratkaisun. 

YVA-menettelyn hankevastaavana toimii Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue. YVA-menettelyä valvoo ja ohjaa yhteysviranomaisena toimiva Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue.

YVA-menettelyn ensimmäisenä vaiheena on laadittu arviointiohjelma (YVA-ohjelma) keväällä 2022 (ks. www.ymparisto.fi/vt8raumaEurajokiYVA). Se on suunnitelma arvioinnista, menetelmistä ja tiedottamisesta. Varsinainen arviointityö suoritetaan YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella. Tulokset kootaan YVA-selostukseen, joka asetetaan nähtäville näillä näkymin keväällä 2023. 

YVA-menettelyssä tarkasteltavat valtatien parantamisen vaihtoehdot ovat: 

  • Vaihtoehto 0+ (VE 0+) sisältää nykyisen valtatien vähäisiä parannuksia. 
  • Vaihtoehto 1 (VE 1) sisältää nykyisen valtatien parantamisen jatkuvaksi ohituskaistatieksi (2+1).
  • Vaihtoehto 2 (VE 2) sisältää nykyisen valtatien parantamisen nelikaistaiseksi (2+2). 
  • Vaihtoehto 3 (VE 3) sisältää valtatien parantamisen nelikaistaiseksi (2+2) osittain uuteen maastokäytävään Lapijoen kohdalla.

YVA-menettelyn pohjalta tutkituista vaihtoehdoista valitaan yleissuunnitteluun yksi ratkaisu. Yleissuunnitelmassa suunnitellaan yleispiirteisesti liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut. Yleissuunnitelman sisältöön kuuluu myös ehdotus meluntorjunnasta ja muita toimenpiteitä ympäristövaikutusten lieventämiseksi. Tavoitteena on, että yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2023 lopussa, jonka jälkeen se lähtee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (23.6.2005/503) mukaiseen hyväksymiskäsittelyyn. 

Valmis yleissuunnitelma antaa hyvät valmiudet kehittää tieratkaisuun tukeutuvaa maankäyttöä. Maanteiden suunnitteluprosessiin kuuluu yleissuunnitelman jälkeen vielä tiesuunnitelma, jossa määritetään tien tarkka sijainti ja muut yksityiskohdat sitovasti (kuten liittymät ja kulkuyhteydet). Rakentamisaikataulu ei ole vielä tiedossa.

Infografiikkaa, jossa on esitetty hankkeen päävaiheet (YVA-ohjelma, YVA-selostus sekä yleissuunnitelma) yksikertaisella aikajanalla vuosina 2022-2044.

Ajankohtaista

Kaikille avoin yleisötilaisuus järjestettiin 15.3.2023 kello 17–19 Rauman kulttuuritalo Posellissa. Kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa esiteltiin hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostusta (YVA-selostus). Tilaisuuteen osallistui noin 50 henkilöä. Kiitokset osallistujille!

Arvioinnin tulokset kokoava ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) on valmistunut ja yhteysviranomainen on asettanut sen nähtäville. Nähtävilläolon aikana kaikki halukkaat voivat esittää selostuksesta mielipiteensä kuulutuksen mukaisesti 3.5.2023 saakka. Mielipiteiden antamista ohjeistava kuulutus ja YVA-selostus löytyvät ympäristöhallinnon verkkosivuilta osoitteesta https://www.ymparisto.fi/vt8raumaEurajokiYVA

Esittelyvideot valtatien parantamisen vaihtoehdoista

Ympäristövaikutusten arviointi punnitsee neljän eri valtatien parantamisvaihtoehdon vaikutuksia. Esittelyvideot vaihtoehdoista VE 1, VE 2 ja VE 3 havainnollistavat, miltä ne näyttäisivät toteutettuina.

Kaikille avoin arvioinnin työpaja pidettiin Eurajoella 13.10.2022. Työpajaan osallistui noin 50 henkilöä. Työpajassa käsiteltiin YVA-menettelyn tarkentuneita vaihtoehtoja ja arvioitiin niiden vaikutuksia eri näkökulmista. 

YVA-ohjelma oli nähtävillä toukokuussa 2022. Yhteysviranomainen (Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue) kokosi siitä saadut palautteen, muodosti näkemyksensä ja antoi lausunnon ohjelmasta heinäkuussa. Lausunto toimii ohjeena vaikutusten arviointiin. Lausunto, YVA-ohjelma ja muut YVA-menettelyn asiakirjat on julkaistu yhteysviranomaisen hankesivulla www.ymparisto.fi/vt8raumaEurajokiYVA.

YVA-ohjelmasta järjestettiin kaikille avoin esittelytilaisuus 12.5.2022 Eurajoen kunnantalolla. Kiitokset osallistujille!

Usein kysytyt kysymykset ja hankkeen esittelydiat on lisätty tälle verkkosivulle huhtikuun lopulla 2022. 

Lue 2.5.2022 julkaistu hankkeen mediatiedote (sttinfo.fi)

Viestintä ja osallistuminen

Otamme mielellämme palautetta vastaan koko hankkeen ajan. Suunnitteluun voi osallistua monin tavoin, ja keskustelu on tärkeää hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Suunnitteluun on mahdollista vaikuttaa osallistumalla tilaisuuksiin tai antamalla palautetta eri kanavissa.

YVA-menettelyyn kuuluu myös mahdollisuus antaa mielipiteitä arviointiohjelmasta ja -selostuksesta, kun ne ovat nähtävillä. Tapahtumista ja osallistumisesta tiedotetaan aikataulujen tarkentuessa.

Hanketta voi seurata Facebookissa osoitteessa https://www.facebook.com/Vt8RaumaEurajoki. Sivulla jaetaan tietoa ajankohtaisista asioista ja keskustellaan vapaamuotoisemmin. 

Voit ilmoittautua sähköpostilistalle lähettämällä viestin osoitteeseen [email protected] Viesteillä ja uutiskirjeellä kerrotaan muun muassa suunnittelutyön etenemisestä, verkkosivujen päivityksistä ja tilaisuuksista. 

Voit katsella ja kommentoida YVA-menettelyn vaihtoehtoja helppokäyttöisen karttapalvelun avulla. Palautteen voi kohdentaa suoraan kartalle haluttuun kohtaan. Pääset karttapalvelun palautesovellukseen tästä: https://vt8-rauma-eurajoki.sitowise.com/palaute