Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Hankkeesta vastaava
Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Timo Bäcklund

  • 0295 022 782

Suunnittelukonsultti
Sitowise ja Ramboll yhdessä

projektipäällikkö

Rauno Tuominen

  • 040 700 7321

pääsuunnittelija

Sari Kirvesniemi

  • 040 575 6090

YVA-menettely

Taina Klinga

  • 020 747 6188

Valtatien 8 parantaminen välillä Rauma-Eurajoki

Tiehanke Suunnitteilla Satakunta

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt valtatien 8 suunnitteluhankkeen. Tavoitteena on kehittää valtatietä sekä parantaa liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta Rauman seudulla. Suunnittelu sisältää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) sekä yleissuunnitelman laatimisen.

Kuva. Hankkeen sijainti ja YVA-menettelyssä tutkittava valtatieosuus.

Miksi suunnitelmaa tarvitaan?

Valtatie 8 kuuluu Suomen päätieverkkoon ja on osa Euroopan laajuista liikenneverkkoa (TEN-T). Tie kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön pääväylistä antaman asetuksen mukaiseen runkoverkkoon ja on palvelutasoluokan I pääväylä. Tämän tason pääväylillä tienpitäjän on turvattava pitkämatkaisen liikenteen hyvä ja tasainen matkanopeus. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että tiellä on turvallisia ohitusmahdollisuuksia säännöllisin välein ja liittymien määrä on rajoitettu. Liittymät eivät saa merkittävästi haitata pääsuunnan liikennettä. Hanke kuuluu yhteysvälin vt 8 Turku-Pori kehittämiseen. Valtatie 8:n Turun ja Porin väli on elinkeinoelämälle merkittävä väylä Länsi-Suomessa ja tärkeä työmatkaliikenteelle.
 
Rauman ja Eurajoen välisellä valtatie 8:n osuudella liikenne on vilkasta, ja tiellä tapahtuu runsaasti onnettomuuksia. Valtatiellä kulkee paljon kuljetuksia ja paikallista liikennettä, joilla on puutteelliset rinnakkaistiestöyhteydet. Myös alueen kehittyvä maankäyttö tarvitsee tuekseen sujuvia liikenneyhteyksiä. Yhteyden parantaminen sisältyy Satakunnan maakuntakaavan tavoitteisiin. Lähtökohdat on määritelty Turku-Pori-yhteysvälin kehittämisselvityksessä (2019), jossa on tunnistettu potentiaaliset hankkeet, tehty vaikutusarvioinnit ja priorisoitu yhteysvälille esitettävät toimenpiteet. Kehittämisselvityksen mukaisesti Rauman ja Eurajoen väli on tavoitetilanteessa nelikaistainen ja keskikaiteellinen. Ratkaisut tarkentuvat YVA- ja yleissuunnitelmatyön edetessä. 

Suunnittelukohde 

Parannettavat tieosuudet sijoittuvat Rauman kaupungin ja Eurajoen kunnan alueille. Suunnitteluosuus alkaa valtateiden 8 ja 12 liittymästä ja päättyy Eurajoelle parhaillaan rakennettavan ohitustien alkuun. Lisäksi yleissuunnitelman yhteydessä tarkastellaan Olkiluodon uutta yhteyttä Pohjoiskehän ja Olkiluodontien välille. Kaistajärjestelyjen lisäksi hankkeeseen sisältyy myös muun muassa rinnakkaistiejärjestelyjä, risteyssiltoja, tien geometrian parantamista sekä meluesteiden rakentamista. 

YVA-menettely ennen yleissuunnitelmaa

YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeen vaihtoehtoja lainsäädännön tarkoittamalla tavalla (YVA-laki 252/2017). Menettelyyn liittyy keskeisesti aktiivinen viestintä ja osallistaminen. YVA-menettely tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi ja auttaa löytämään hankkeelle toteuttamiskelpoisen ratkaisun. 

YVA-menettelyn hankevastaavana toimii Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue. YVA-menettelyä valvoo ja ohjaa yhteysviranomaisena toimiva Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue.

YVA-menettelyn ensimmäisenä vaiheena laadittiin arviointiohjelma (YVA-ohjelma) keväällä 2022. Se on suunnitelma arvioinnista, menetelmistä ja tiedottamisesta. 
Tutustu YVA-ohjelmaan (pdf, ymparisto.fi)

Varsinainen arviointityö suoritettiin YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella. Tulokset koottiin YVA-selostukseen, joka asetettiin nähtäville toukokuussa 2023. 
Tutustu YVA-selostukseen (pdf 82 Mt, ymparisto.fi)

YVA-menettelyssä tarkastellut valtatien parantamisen vaihtoehdot:

  • Vaihtoehto 0+ (VE 0+) sisälsi nykyisen valtatien vähäisiä parannuksia. 
  • Vaihtoehto 1 (VE 1) sisälsi nykyisen valtatien parantamisen jatkuvaksi ohituskaistatieksi (2+1).
  • Vaihtoehto 2 (VE 2) sisälsi nykyisen valtatien parantamisen nelikaistaiseksi (2+2). 
  • Vaihtoehto 3 (VE 3) sisälsi valtatien parantamisen nelikaistaiseksi (2+2) osittain uuteen maastokäytävään Lapijoen kohdalla.

Vaihtoehto VE 2 eteni yleissuunnitteluun

YVA-menettelyn pohjalta tutkituista vaihtoehdoista valittiin syksyllä 2023 yleissuunnitteluun vaihtoehto VE 2. Vaihtoehdossa valtatie levennetään 2+2-kaistaiseksi nykyiselle paikalleen.

Yleissuunnitelmassa suunnitellaan yleispiirteisesti liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut. Sen sisältöön kuuluu myös ehdotus meluntorjunnasta ja muita toimia ympäristövaikutusten lieventämiseksi. Yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2024 aikana, jonka jälkeen se lähtee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (23.6.2005/503) mukaiseen hyväksymiskäsittelyyn. 

Yleissuunnitelma antaa hyvät valmiudet kehittää tieratkaisuun tukeutuvaa maankäyttöä. Maanteiden suunnitteluprosessiin kuuluu yleissuunnitelman jälkeen vielä tiesuunnitelma, jossa määritetään sitovasti tien tarkka sijainti ja liittymät, kulkuyhteydet ja muut yksityiskohdat. Rakennusvaihe ajoittuu aikaisintaan vuosille 2027–2031.

Kuvassa jatkosuunnitteluun valittu vaihtoehto.

Ajankohtaista

Yleissuunnittelu käynnistyy työpajalla joulukuussa. Tervetuloa kaikille avoimeen työpajaan torstaina 14.12. klo 17.30–19.30 Lapijoen koululle, Metsäläntie 2, Eurajoki. Ilmoittautumista ei tarvita. Työpajassa kuullaan hankkeen tilannekatsaus ja yleissuunnitelman alustavan luonnoksen esittely. Pienryhmissä haetaan näkemyksiä yleissuunnitelman tarkentamiseen sekä ratkaisuja haastaviin kohteisiin ja haittojen lieventämiseen.

Alustavaan yleissuunnitelman luonnokseen (joulukuu 2023) voi tutustua jo ennen työpajaa. Työpajassa keskustellaan luonnoksen pohjalta. 

Avaa pdf-muotoinen suunnitelmakarttaluonnos (16 Mt)

Hankkeesta vastaava Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue valitsi lokakuussa 2023 YVA-menettelyn ja vuoropuhelun pohjalta jatkosuunnitteluun vaihtoehdon VE 2. Tästä vaihtoehdosta tehdään lain mukainen yleissuunnitelma, joka valmistuu vuoden 2024 aikana. Yleissuunnitelmassa tarkennetaan ratkaisujen yksityiskohtia. Olkiluodon osalta edetään todennäköisesti YVA-selostuksen vaihtoehdon VE 3 mukaisella maantien 2176 uudella linjauksella.
Lue valinnasta lisää Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tiedotteesta (sttinfo.fi)

Menneitä tapahtumia materiaaleineen

Kaikille avoin yleisötilaisuus järjestettiin maaliskuussa 2023 Raumalla. Tilaisuudessa esiteltiin hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostusta (YVA-selostus). 
Yleisötilaisuuden 15.3.2023 esittelydiat ja muistio (pdf)
Yhteysviranomaisen esittelydiat 15.3.2023 tilaisuudessa (pdf)

Arvioinnin tulokset kokoava ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) valmistui maaliskuussa 2023.
Tutustu YVA-selostukseen (pdf, 82 Mt, ymparisto.fi)

Esittelyvideot valtatien parantamisen vaihtoehdoista

Ympäristövaikutusten arviointi punnitsi neljän eri valtatien parantamisvaihtoehdon vaikutuksia. Esittelyvideot vaihtoehdoista VE 1, VE 2 ja VE 3 havainnollistivat, miltä ne näyttäisivät toteutettuina.

Kaikille avoin arvioinnin työpaja pidettiin Eurajoella lokakuussa 2022. Työpajassa käsiteltiin YVA-menettelyn tarkentuneita vaihtoehtoja ja arvioitiin niiden vaikutuksia.
Työpajan 13.10.2022 muistio ja esittelydiat (pdf)

YVA-ohjelma oli nähtävillä toukokuussa 2022. Yhteysviranomainen (Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue) kokosi siitä saadut palautteen, muodosti näkemyksensä ja antoi lausunnon ohjelmasta heinäkuussa. Lausunto toimii ohjeena vaikutusten arviointiin. Lausunto, YVA-ohjelma ja muut YVA-menettelyn asiakirjat on julkaistu yhteysviranomaisen hankesivulla www.ymparisto.fi/vt8raumaEurajokiYVA

YVA-ohjelmasta järjestettiin kaikille avoin esittelytilaisuus toukokuussa 2022. 
Tutustu esittelytilaisuuden muistioon ja esitykseen (pdf)

Viestintä ja osallistuminen

Otamme mielellämme palautetta vastaan koko hankkeen ajan. Suunnitteluun voi osallistua monin tavoin, ja keskustelu on tärkeää hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Suunnitteluun on mahdollista vaikuttaa osallistumalla tilaisuuksiin tai antamalla palautetta eri kanavissa.

YVA-menettelyyn kuuluu myös mahdollisuus antaa mielipiteitä arviointiohjelmasta ja -selostuksesta, kun ne ovat nähtävillä. Tapahtumista ja osallistumisesta tiedotetaan aikataulujen tarkentuessa.

Hanketta voi seurata Facebookissa osoitteessa https://www.facebook.com/Vt8RaumaEurajoki. Sivulla jaetaan tietoa ajankohtaisista asioista ja keskustellaan vapaamuotoisemmin. 

Voit ilmoittautua sähköpostilistalle lähettämällä viestin osoitteeseen [email protected]. Viesteillä ja uutiskirjeellä kerrotaan muun muassa suunnittelutyön etenemisestä, verkkosivujen päivityksistä ja tilaisuuksista. 

Voit katsella ja kommentoida YVA-menettelyn vaihtoehtoja helppokäyttöisen karttapalvelun avulla. Palautteen voi kohdentaa suoraan kartalle haluttuun kohtaan. Pääset karttapalvelun palautesovellukseen tästä: https://vt8-rauma-eurajoki.sitowise.com/palaute