Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

projektipäällikkö

Hanna Kauppila

  • 0295 027 723

Kokkolan kaupunki

kaupunkisuunnittelupäällikkö

Jouni Laitinen

  • 044 7809360

Sitowise Oy

suunnittelun projektipäällikkö

Maija Ketola

  • 020 747 6131

Valtatien 8 parantaminen Kokkolan kohdalla

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen valtatien 8 parantamisesta Kokkolan kohdalla. Suunnittelualue ulottuu valtatiellä 8 Kirkkolehdon kiertoliittymästä valtatien 28 liittymään ja sisältää myös katuverkon suunnittelua Kokkolan keskustan kohdalla. Suunnittelun tavoitteena on parantaa valtatien liittymiä, liikkumisen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä rakentaa jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä. Varsinainen suunnittelutyö on käynnistynyt alkuvuodesta 2021.

Ajankohtaista

  • Tiesuunnittelun yleisötilaisuus järjestetään 04.11.2021 klo 17.00–19.00 Kokkolan kaupungintalolla, Kokkola-salissa (Kauppatori 5, Kokkola). 
  • Tilaisuudessa suunnittelijat esittelevät hankkeen taustoja, tavoitteita ja alustavia suunnitelmaluonnoksia, minkä jälkeen suunnitelmista voi esittää kysymyksiä ja kommentteja. Tilaisuudessa esiteltäviin aineistoihin voi tutustua sivun alaosan kohdassa Aineistot - Tiesuunnitelmaluonnos. 
  • Tilaisuudessa esitellään myös LOUHI-karttapalautejärjestelmä, jossa palautetta on mahdollista antaa sähköisesti. Helppokäyttöisen karttapalvelun kautta voi vapaasti katsella ja kommentoida suunnitelmaa. Suunnitelmaluonnoksia päivitetään työn päävaiheissa karttapalveluun ja sieltä voi ladata ajantasaisia suunnitelmaluonnoksia PDF -muodossa.

LOUHI-karttapalautejärjestelmä (sitowise.com)

Hankkeen lähtökohdat

Valtatie 8 on Länsi-Suomen rannikkoalueen pääväylä ja osa TEN-T kattavaa verkkoa. Valtatien 8 liikennemäärä suunnittelualueella on Kokkolan keskustan kohdalla noin 13 100 ajoneuvoa vuorokaudessa ja valtateiden 13 ja 28 välillä noin 9 600–10 900 ajoneuvoa vuorokaudessa.  Liikenteen arvioidaan kasvavan vuoteen 2050 mennessä keskustan kohdalla noin 14 900 ajoneuvoon vuorokaudessa ja valtateiden 13 ja 28 välillä noin 12 300–14 000 ajoneuvoon vuorokaudessa.

Kokkolan kohdalla valtatien 8 kautta maantielle 756 kulkee pääosa Kokkolan sataman tiekuljetuksista. Raskaan liikenteen määrä valtatiellä on 8–13 % keskimääräisestä liikennemäärästä. Kokkolan kohdalla valtatiellä on myös merkittävä määrä paikallisliikennettä.

Nykytilanteessa valtatien pitkämatkaisen liikenteen ja satamaan suuntautuvan liikenteen sujuvuus ja matka-aikojen ennustettavuus on heikentynyt. Pääliittymien toimivuusongelmat heijastuvat myös valtatien 8 liikenneturvallisuuteen, joka on keskimääräistä heikompi verrattuna muihin vastaaviin pääteihin.  Suunnittelualueella on asuinrakennuksia liikennemelualueella.

Tiesuunnitelmassa valtatieyhteys säilyy nykyisellä tielinjauksellaan. Perusratkaisussa valtatie 8 on Kokkolan keskustan kohdalla nelikaistainen kaksiajoratainen tie ja sen liittymiä parannetaan. Kokkolan keskustan kohdalla tarkastellaan myös katuverkon järjestelyitä valtatien 8 tuntumassa. Valtateiden 13 ja 28 liittymien välillä nykyinen valtatien poikkileikkaus säilyy ennallaan ja parantamistoimenpiteet keskittyvät liittymiin sekä yksityistiejärjestelyihin ja jalankulku- ja pyörätieyhteyksien toteuttamiseen.    

Kokkolan ohikulkutiehen varaudutaan, mutta nykyisiä väyliä kehitetään sekä pitkämatkaisen että taajaman sisäisen liikenteen näkökulmasta, sillä ohikulkutien rakentaminen ei ole vielä ajankohtaista. Nykyisen valtatien parantamisella turvataan nykyisen valtatien sekä siihen liittyvän maankäytön toimintaedellytykset ohikulkutien toteuttamiseen saakka ja sen jälkeenkin, jolloin nykyinen tie palvelee paikallista liikennettä.

Tiesuunnitelmavaihe

Tiesuunnitelman laatiminen on valtatien parantamisen toimenpiteiden tarkan sijainnin ja yksityiskohtaisten ratkaisujen suunnittelua. Aiempien suunnitelmien periaateratkaisut ohjaavat suunnittelua, mutta niiden toimivuutta tarkastellaan tarkemmassa mittakaavassa sovittaen ratkaisut asemakaava-alueella yhteen myös asemakaavoituksen kanssa. 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on kuuluttanut tiesuunnitelman laatimisen aloittamisesta 22.5.2020. Tiesuunnitelman suunnittelualue rajautuu valtatiellä 8 lännessä Kirkkolehdon kiertoliittymän etelä- ja länsipuolelle ja pohjoisessa valtatien 28 liittymään. Suunnitteluosuuden pituus valtatiellä 8 on noin 13 kilometriä.

Suunnitelman valmistumisen jälkeen Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) tekee Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen esityksestä tiesuunnitelmasta hyväksymispäätöksen, joka asetetaan asiakirjoineen nähtäväksi. Hyväksymispäätös saa lainvoiman sen jälkeen, kun mahdolliset valitukset on käsitelty. Lainvoimainen tiesuunnitelma antaa tienpitäjälle oikeuden tiealueen haltuunottoon ja tien tekemiseen.

Hankkeen aikataulu

Tiesuunnitelmavaiheen aktiivinen suunnittelutyö on aloitettu keväällä 2021 ja tiesuunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2022. 

Tällä hetkellä hanke ei ole Väyläviraston tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tiehankkeiden toteuttamisohjelmissa, mutta tiesuunnitelman laatiminen edistää sen saamista ohjelmiin.

Vuoropuhelu

Alueen asukkailla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin. Hankkeen vuorovaikutus sisältää eri menetelmin toteutettua tiedottamista, tiedonhankintaa ja osallistumista sekä viranomaisten välistä yhteistyötä. Tavoitteena on, että tiesuunnitelman suunnitelmaratkaisuilla ja niiden arvioiduilla vaikutuksilla on mahdollisimman laaja hyväksyttävyys. Palautetta suunnitelmaratkaisuista otetaan vastaan koko suunnittelun ajan.

Hankkeesta tiedotetaan asukkaille ja muille sidosryhmille lehdistötiedotteiden, lehti-ilmoitusten ja hankkeen internetsivujen välityksellä. Yleisötilaisuuksien esitykset ja muistiot laitetaan hankkeen verkkosivuille nähtäville.

Tiesuunnittelun yleisötilaisuus järjestetään 4.11.2021. Tilaisuudessa suunnittelijat esittelevät hankkeen taustoja, tavoitteita ja alustavia suunnitelmaluonnoksia, minkä jälkeen suunnitelmista voi esittää kysymyksiä ja kommentteja. Lisätietoja tilaisuudesta ja tiesuunnitelman esittelymateriaaleja lisätään lähempänä yleisötilaisuuden ajankohtaa.

Aiemmat suunnitelmat

Valtatien 8 Kirkkolehdon kiertoliittymän ja Kosilan alustava yleissuunnitelma 2017

 

Alustava yleissuunnitelma, teksti (pdf, 7.5 Mt)

Suunnitelmapiirustukset (pdf, 4.8 Mt)