Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

projektipäällikkö

Minna Pasanen

  • 0295 027 027

Kokkolan kaupunki

kaupunkisuunnittelupäällikkö

Jouni Laitinen

  • 044 7809360

Valtatien 8 parantaminen Kokkolan kohdalla

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Pohjanmaa

Tiesuunnitelma on valmistunut keväällä 2023. Suunnittelualue ulottuu valtatiellä 8 Kirkkolehdon kiertoliittymästä valtatien 28 liittymään. Suunnittelun tavoitteena on parantaa valtatien liittymiä, liikkumisen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Hankesivun sisältö

Alla olevista pikalinkeistä pääset helposti liikkumaan sivuston eri osioihin. 

Ajankohtaista

  • Tiesuunnitelma on valmistunut keväällä 2023.

Taustat ja tavoitteet

Valtatie 8 on Länsi-Suomen rannikkoalueen pääväylä ja osa TEN-T kattavaa verkkoa. Valtatien 8 liikennemäärä suunnittelualueella on Kokkolan keskustan kohdalla noin 13 100 ajoneuvoa vuorokaudessa ja valtateiden 13 ja 28 välillä noin 9 600–10 900 ajoneuvoa vuorokaudessa.  Liikenteen arvioidaan kasvavan vuoteen 2050 mennessä keskustan kohdalla noin 14 900 ajoneuvoon vuorokaudessa ja valtateiden 13 ja 28 välillä noin 12 300–14 000 ajoneuvoon vuorokaudessa.

Kokkolan kohdalla valtatien 8 kautta maantielle 756 kulkee pääosa Kokkolan sataman tiekulje-tuksista. Raskaan liikenteen määrä valtatiellä on 8–13 % keskimääräisestä liikennemäärästä. Kokkolan kohdalla valtatiellä on myös merkittävä määrä paikallisliikennettä.

Nykytilanteessa valtatien pitkämatkaisen liikenteen ja satamaan suuntautuvan liikenteen sujuvuus ja matka-aikojen ennustettavuus on heikentynyt. Pääliittymien toimivuusongelmat heijastuvat myös valtatien 8 liikenneturvallisuuteen, joka on keskimääräistä heikompi verrattuna muihin vastaaviin pääteihin.  Suunnittelualueella on asuinrakennuksia liikennemelualueella.

Suunnittelun tavoitteena on parantaa valtatien 8 liittymiä ja liikkumisen sujuvuutta sekä turvallisuutta. Tiesuunnitelmassa valtatieyhteys säilyy nykyisellä tielinjauksellaan ja pitkän aikavälin suunnitelmana varaudutaan Kokkolan ohikulkutiehen. Tiesuunnitelman toimenpiteillä kehitetään nykyisiä väyliä sekä pitkämatkaisen että taajaman sisäisen liikenteen näkökulmasta nyt kun ohikulkutien rakentaminen ei ole vielä ajankohtaista. Nykyisen valtatien parantamisella turvataan nykyisen valtatien sekä siihen liittyvän maankäytön toimintaedellytykset ohikulkutien toteuttamiseen saakka ja sen jälkeenkin, jolloin nykyinen tie palvelee paikallista liikennettä. 

Mikä on tiesuunnitelma?

Tiesuunnitelman laatiminen on valtatien parantamisen toimenpiteiden tarkan sijainnin ja yksityiskohtaisten ratkaisujen suunnittelua. Aiempien suunnitelmien periaateratkaisut ohjaavat suunnittelua, mutta niiden toimivuutta tarkastellaan tarkemmassa mittakaavassa sovittaen ratkaisut asemakaava-alueella yhteen myös asemakaavoituksen kanssa. 

Tiesuunnitelman laatiminen aloitettiin keväällä 2020. Tiesuunnitelman suunnittelualue rajautuu valtatiellä 8 lännessä Kirkkolehdon kiertoliittymän etelä- ja länsipuolelle ja pohjoisessa valtatien 28 liittymään. Suunnitteluosuuden pituus valtatiellä 8 on noin 13 kilometriä.

Suunnitelman valmistumisen jälkeen Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) tekee Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen esityksestä tiesuunnitelmasta hyväksymispäätöksen, joka asetetaan asiakirjoineen nähtäväksi. Hyväksymispäätös saa lainvoiman sen jälkeen, kun mahdolliset valitukset on käsitelty. Lainvoimainen tiesuunnitelma antaa tienpitäjälle oikeuden tiealueen haltuunottoon ja tien tekemiseen.

Tiesuunnitelman sisältö - miten valtatietä 8 parannetaan Kokkolan kohdalla?

Perusratkaisussa valtatie 8 rakennetaan Kokkolan keskustan kohdalla nelikaistaiseksi kaksiajorataiseksi tieksi ja sen liittymiä parannetaan. Kirkkolehdon kiertoliittymässä kaistamäärä lisääntyy, jonka vuoksi Vaunumiehentien liittymä Satamatielle on katkaistava. Uusi yhteys toteutetaan valtatieltä 8 Kirkkolehdon kiertoliittymän eteläpuolelta. Höyläämönkadun liittymä Satamatiellä muuttuu suuntaisliittymäksi, ja Höyläämänkadulle toteutetaan uusi yhteys pohjoisesta Vaasantien uudesta kiertoliittymästä, joka toteutetaan nykyisen Prismantien ja Kokkolan ylikulkusillan väliselle alueelle. 

Ventuksentien, Latojankadun, Terminaalikadun ja Heinolankaaren liittymät ovat jatkossakin valo-ohjattuja tasoliittymiä. Heinolankaaren liittymään ja valtatien 13 ramppiliittymään toteutetaan vapaan oikean kaistat valtatieltä 8 Kirkkolehdon kiertoliittymän suunnasta Heinolankaarelle ja valtatien 13 rampille etelään. Valtatien 13 eritasoliittymän valtatielle 8 Oulun suuntaan Kokkolan keskustasta lähtevän rampin geometriaa parannetaan. Kaksiajoratainen tie kavennetaan nykyiseen leveyteen valtatien 13 ramppiliittymän jälkeen.  

Valtatien 13 eritasoliittymän ja valtatien 28 liittymän välillä nykyinen valtatien poikkileikkaus säilyy ennallaan ja parantamistoimenpiteet keskittyvät liittymiin sekä yksityistiejärjestelyihin.

Valtatien 8 pohjoispuolella oleva yksityistien liittymä ennen Perhojokea katkaistaan ja uusi yhteys järjestetään nykyisen kanavoidun huoltoaseman liittymän kautta Skataforsintien jatkeella. 

Korpilahden ja Vitikan kohdalla nykyiset Söderbackantien, Friisintien, Englundinpolun ja Brännistöntien liittymät valtatien 8 pohjoispuolella katkaistaan. Uusi kanavoitu tasoliittymä rakennetaan noin 600 metriä Friisintien liittymän länsipuolelle. Valtatien 8 pohjoispuolelle toteutetaan yhtenäinen rinnakkaistie Ruotsalontien ja Kaukobackantien uuden liittymän välille. Ruotsalontien liittymään rakennetaan oikeallakääntymiskaista valtatieltä 8 pohjoisesta Ruotsalontien suuntaan. 

Valtatien 8 eteläpuolelta katkaistaan Korpilahden ja Vitikan alueella nykyiset Kaukonpolun, Kabelintien, Lehtoahontien, Korpilahdentien ja Vitikanpolun liittymät.  Korpilahden kohdalla uusi korvaava kanavoitu liittymä valtatien eteläpuolelle toteutetaan noin 200 metriä nykyisen Kabelintien itäpuolelle. Kaukonpolun liikenne ohjataan uutta yksityistietä pitkin Rimmintien liittymään. Vitikan alueella Korpilahden uusi kanavoitu tasoliittymä toteutetaan noin 250 metriä nykyisen liittymän itäpuolelle. Liittymän itäpuolelle toteutetaan jalankulun ja pyöräilyn alikulkukäytävä. 

Peltokorventien liittymään toteutetaan erotettu oikeallekääntymiskaista ja vasemmallekääntymiskaista valtatieltä 8 pohjoisesta Peltokorventien suuntaan. 

Valtatien 28 liittymään toteutetaan eritasoliittymä. Järvikylän ja Isosaarentien liittymät katkaistaan ja kulkuyhteys järjestellään yksityisteillä eritasoliittymään. 

Lisäksi toteutetaan asutuksen kohdalle meluntorjuntaa paikoissa, joissa tehdään toimenpiteitä valtatielle 8. Samanaikaisesti tiesuunnitelman laatimisen kanssa Kokkolan kaupunki on suunnitellut alustavasti meluntorjunnan ratkaisuja Junnilan alueelle sekä valtatielle 8 Perhojoen ja Rimmintien väliselle alueelle.

Hankkeen aikataulu

Tiesuunnitelma on valmistunut ja lähdössä hyväksymiskäsittelyyn keväällä 2023.

Tällä hetkellä hanke ei ole Väyläviraston tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tiehankkeiden toteuttamisohjelmissa, mutta tiesuunnitelman laatiminen edistää sen saamista ohjelmiin.