Hyppää sisältöön

Yhteistyö maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelussa

Liikennejärjestelmän kehittäminen ja maankäytön suunnittelu kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa. Liikennejärjestelmän kehittäminen on olennaista muun muassa alueiden käytön, alueiden kehittymisen, elinkeinoelämän kilpailukyvyn, ilmastonmuutoksen torjunnan, kansalaisten hyvän arjen sekä huoltovarmuuden kannalta. Samoihin ilmiöihin vaikutetaan myös maankäytön suunnittelussa. Liikennejärjestelmän kehittämisessä, samoin kuin liikennejärjestelmän kehittämisessä, korostuvat yhteistyö eri toimijoiden välillä ja erilaisten toimenpiteiden yhteensovittaminen.  

Maankäytön ja liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteistyön kautta Väylävirasto on mukana vaikuttamassa liikenneverkon laajuuteen ja liikkumistarpeiden syntymiseen. Päämääränä on toisaalta saavutettavuuden parantaminen ja toisaalta kestävän liikkumisen mahdollistava yhdyskuntarakenne. Yhdyskuntien kestävän kehittämisen kannalta keskeistä on liikennetarpeen, meluhaittojen ja ruuhkautumisen vähentäminen sekä liikenneturvallisuuden parantaminen.
Maankäytön ja liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteistyön lähtökohtana ovat ihmisten liikkumistarpeet ja elinkeinoelämän kuljetusten tarpeet. Ratkaisuilla tuetaan alueiden kehittymistä ja elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia niin, että toimenpiteet olisivat kustannustehokkaita, vähentäisivät liikkumistarvetta ja ympäristöhaittoja sekä parantaisivat turvallisuutta ja joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn toimintamahdollisuuksia. 

Koko valtakunnan kattava kaksitoistavuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistellaan Liikenne- ja viestintäministeriössä parlamentaarisen ohjausryhmän linjauksia noudattaen. Maakunnan liitot vastaavat maakuntakaavoituksesta ja maakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnittelusta, sisällöllisesti ne liittyvät kiinteästi toisiinsa. Seudullinen liikennejärjestelmäsuunnittelu liittyy seudulliseen maankäytön suunnitteluun ja kuntien yleiskaavoitukseen. Siinä keskeisenä tehtävänä on mm. maankäytön, valtakunnallisen liikenneverkon ja katuverkon yhteensovittaminen. Seudullisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta vastaa alueen kuntayhtymä tai suunnittelualueen kunnat.

Väylävirasto tukee maakuntakaavoitusta ja yhdyskuntarakenteen kannalta tärkeitä yleiskaavoja ja maankäytön suunnitelmia tarvittaessa selvityksin ja osallistumalla ohjaus- ja työryhmiin. 

Maankäytön yhteistyön käytännöt Väylävirastossa

Väylävirastossa on liikennejärjestelmätöille ja maankäytön suunnitelmille alueelliset yhdyshenkilöt, jotka käytännössä hoitavat yhteistyötä. Kts. erillinen liite Alueyhdyshenkilöt. 

Maakuntakaavojen, yleiskaavojen ja seudullisen maankäytön suunnitelmien lausuntopyynnöt ja kutsut viranomaisneuvotteluihin toimitetaan Väyläviraston kirjaamoon [email protected]. Jos asemakaavassa on nykyisiä tai suunniteltuja rautateitä, vesiväyliä tai vesiliikennettä koskevia asioita, tulee myös pyytää lausunto Väylävirastolta.