Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Anna Elf

  • 0295 021 395

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Vesa Koistinen

  • 0295 029 179

Vt 12 välillä Uusikylä-Tillola

Tiehanke Suunnitteilla Kymenlaakso Päijät-Häme

Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten laatima tiesuunnitelma valtatien 12 parantamisesta välillä Uusikylä-Tillola on valmistunut toukokuussa 2021 ja hyväksytty kesäkuussa 2024. Valtatie 12 parannetaan korkealuokkaiseksi ja laatutasoltaan yhtenäiseksi keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi, johon kytkeytyvät tarvittavat tie-, katu- ja liittymäjärjestelyt.

Yleiskartta, tiesuunnitelman suunnittelualue ulottuu Lahden Uudestakylästä Tillolaan.

Suunnitelman taustat ja lähtökohdat

Valtatie 12 on yksi Suomen tärkeimmistä poikittaisyhteyksistä sekä henkilöliikenteelle että elinkeinoelämän kuljetuksille. Se toimii merkittävänä raskaan liikenteen kuljetusreittinä. Yhteysväli Lahti–Kouvola on keskeinen osa Salpausselän liikennekäytävää ja kuuluu Euroopan laajuiseen kattavaan liikenneverkkoon (TEN-T) sekä Suomen maanteiden pääväyläverkkoon (palvelutasoluokka I).  Valtatie 12 on pääyhteys TEN-T ydinverkkoon kuuluvaan RRT-terminaaliin. Valtatien varressa on runsaasti teollisuutta ja tie toimii Lahden ja Kouvolan kaupunkiseutujen työmatkaliikenteen yhteytenä, joka näkyy vilkkaana arkiliikenteenä.

Valtatieosuus ei täytä nykyisellään Suomen pääteille asetettuja liikenteen palvelutasotavoitteita. Tie on häiriöherkkä ja liikenneonnettomuuksia tapahtuu melko usein. Valtatie on poikkeuksellisen kapea ja tien suuntaus on paikoin huono. Palvelutasopuutteita on erityisesti turvallisuudessa, ajamisen mukavuudessa sekä sujuvuudessa ja matka-ajan ennustettavuudessa. Nykyinen valtatie on pohjavesialueella miltei koko matkan ja suojaustarvetta on useissa kohteissa. Valtatieliikenne aiheuttaa melu- ja viihtyisyyshaittoja asutukselle sekä häiritsee paikallista liikkumista. Kausalassa valtatie kulkee taajaman läpi, mikä aiheuttaa haittojen lisäksi viivytyksiä valtatieliikenteelle.

Valtatien 12 keskeisimpiä liikenteellisiä ongelmia ja palvelutasopuutteita ei voida ratkaista ilman nykyisen valtatien kehittämistä.

Tiesuunnitelmalla osoitetaan valtatien tarkka paikka nykyisessä tiekäytävässä, liittymien ja rinnakkaisen tieverkon sijainnit sekä tekniset ja liikenteelliset periaateratkaisut.

Suunnitelman tavoitteet

Hankkeen ensisijainen valtakunnallinen tavoite on parantaa pitkämatkaisen tavara- ja henkilöliikenteen toimintavarmuutta ja ennustettavuutta. Seudullisesti ensisijaisena liikenteellisenä tavoitteena on työ- ja asiointimatkojen sujuvuuden, toimintavarmuuden sekä matka-aikojen ennustettavuuden parantaminen. 

Näiden lisäksi hankkeen tavoitteita on parantaa ajoneuvoliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta, jotta liikennekuolemien ja henkilövahinko-onnettomuuksien määrä vähenee merkittävästi pääteille asetettujen tavoitteiden mukaisiksi. Lisäksi erilaisten haittojen vähentämiset ovat hankkeen ensisijaisia tavoitteita. Näitä ovat hiilidioksidipäästöt, meluhaitat sekä pohjavesien pilaantuminen.

Hankkeen tavoitteet vastaavat valtakunnallisen liikennejärjestelmän osalta etenkin saavutettavuuteen liittyviä tavoitteita. Jalankulun ja pyöräilyn tavoitteet vastaavat kestävämpien liikkumismuotojen valintaan kohdistuvia tavoitteita ja nykyisen liikenneverkon hyödyntämisellä vastataan yhteiskuntataloudelliseen tehokkuuteen ja toimenpiteiden vaikuttavuuteen liittyviin tavoitteisiin.

Tiesuunnitelmalla osoitetaan valtatien tarkka paikka nykyisessä tiekäytävässä, liittymien ja rinnakkaisen tieverkon sijainnit sekä tekniset ja liikenteelliset periaateratkaisut. Tiesuunnitelmassa esitetään myös toimenpiteet meluhaittojen torjumiseksi ja ympäristövaikutusten lieventämiseksi.

Suunnitelman sisältö

Tiesuunnitelma on laadittu suunnittelualuetta koskevien yleissuunnitelmien 1. vaiheesta. Valtatie 12 parannetaan vastaamaan TEN-T liikenneverkolle ja Suomen maanteiden pääväyläverkolle asetettuja palvelutasotavoitteita. Hankkeen toteuttaminen mahdollistaa myös Lahden kaupungin ja Iitin kunnan maankäytön kehittymisen Uudenkylän ja Kausalan taajamissa.

Tiejärjestelyt

Valtatie rakennetaan keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi (2+1 kaistaa) välillä Uusikylä–Tillola. Uudelle linjaukselle valtatie rakennetaan Uudenkylän, Arolan, Kausalan ja Siperianmäen kohdilla. Valtatien mitoitusnopeus on 100 km/h. Kausalaan ja Tillolaan tehdään eritasoliittymät, Hiisiön ja Jokuen liittymät ovat ensimmäisessä toteutusvaiheessa tasoliittymiä. Linniläntien ja Alakyläntien välille on esitetty Arolan pysäköimisalue. Eritasoliittymien rampit ja risteävät tiet valaistaan. Valtatielle 12 rakennetaan riista-aidat koko suunnittelualueelle.

Havainnekuva Kausalan eritasoliittymästä.

Parannettavalla valtatiellä ei sallita hidasta liikennettä eikä jalankulkua ja pyöräilyä eikä yksityistie- tai maatalousliittymiä. Valtatielle muodostetaan jatkuva rinnakkaistie nykyisen valtatien syrjään jäävistä osuuksista, muista nykyisistä maanteistä ja maantieksi muutettavista yksityisteistä. Nykyiset yksityistiet liitetään rinnakkaistien kautta valtatiehen.

Poikittaiset maantiet (mt 1711, mt 14049, mt 14514, mt 14509 ja mt 3621) risteävät valtatien kanssa eritasossa. Tasoliittymäkohteissa valtatiehen liittyvät uusi maantieyhteys Hiisiössä ja mt 3631 Sitikkalantie Jokuessa.

Havainnekuva valtatien ylittävästä Kotterontiestä Arolassa.

Kausalan taajamasta rakennetaan kokonaan uusi maantieyhteys Iitin kirkonkylään Radansuuhun. Yhteys korvaa nykyisen Iitintien (mt 362).

Joukkoliikenteen pysäkit valtatielle toteutetaan Uudenkylän ja Kausalan eritasoliittymiin sekä Jokuen tasoliittymään. Uudessakylässä pysäkkien yhteyteen toteutetaan laadukkaat liityntä- ja saattoliikennejärjestelyt ja Kausalassa saattoliikennemahdollisuus. Rinnakkaistieverkolla on kattavampi pysäkkiverkosto paikallisliikenteen käyttöön.

Havainnekuva Jokuen tasoliittymästä.

Jalankulku ja pyöräily ohjataan rinnakkaistien yhteyteen. Valtatien poikki kulkevat yhteydet järjestetään eri tasossa. Uudet erilliset jalankulku- ja pyörätiet rakennetaan Uudenkylän eritasoliittymään Kuivannontien varteen, Hiisiössä Kurrintien varteen valtatien ylittävälle osalla, Jokuessa rinnakkaistien varteen nykyistä verkkoa täydentäen, Kausalan ja Iitin kirkonkylän väliselle uudelle maantielle sekä Tillolassa valtatien ylittävälle osalle. Lisäksi Kausalan taajamassa parannetaan jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä ja Iitin ulkoilureitistölle toteutetaan korvaavia järjestelyjä hankkeen aiheuttamien reittimuutosten vuoksi.

Parannettu valtatie tarjoaa turvalliset ja sujuvat liikkumisolosuhteet pitkämatkaiselle ja paikalliselle liikenteelle.

Hallinnolliset järjestelyt

Tiesuunnitelmassa esitetyt hallinnolliset järjestelyt perustuvat yleissuunnitelmassa esitettyihin periaatteisiin.

Valtatien rinnakkaistie muodostetaan nykyisistä maanteistä ja yksityisteistä. Rinnakkaistie on asemakaavoitetulla alueella katu ja asemakaava-alueen ulkopuolella maantie. Nykyisistä yksityisteistä maanteiksi muuttuvat seuraavat tiet: Hedelmätie maantien 1171 ja Kasvimaantien välillä, Ratatie Kurrintien ja Sitikkalan nykyisen ylikulkusillan välillä sekä Niinimäentie. Näiden muutosten lisäksi syrjään jäävä valtatie Kausalan taajamarakenteessa lakkaa maantienä ja muuttuu kunnan kadunpitopäätöksellä kaduksi.

Taajamarakenteeseen kuuluvat ja pääosin paikallista liikennettä välittävät maantiet 14512 (Koulukatu ja Teilimäentie) sekä 3621 (Urajärventie) lakkautetaan maanteinä ja muutetaan yksityisteiksi tai kunnan kaduiksi. Samoin syrjään jäävä maantie 362 (Iitintie) lakkaa maantienä ja muutetaan Radansuun ja Haravakylän asemakaava-alueilla kunnan kaduksi ja muualla yksityistieksi.

Lisäksi nykyiset maanteiden syrjään jäävät osat (Kurrintie, Tapolantie, valtatie 12 Sitikkalan itäpuolella sekä Jokuessa Jopilantien ja Siestantien välillä) lakkaavat maantienä ja muuttuvat yksityisteiksi niiltä osin, kun väyliä ei enää tarvita tienpitotarkoituksiin.

Haittojen torjumis- ja lieventämistoimenpiteet

Suunnitelmassa on esitetty merkittävä määrä uusia meluesteitä. Meluntorjunnan periaatteena on ollut suunnitella meluntorjuntaa kohteille, joissa keskiäänitasot voidaan meluntorjunnalla saada alle Vnp:n 993/1992 ohjearvojen kustannustehokkaasti. Ohjearvojen mukainen keskiäänitaso asumiseen käytettävillä alueilla on päiväaikaan 55 dB ja yöaikaan 50 dB. Meluntorjunta on toteutettu meluvallein, -aidoin ja -kaitein. Lisää meluntorjunnasta voit lukea täältä.

Meluntorjuntaan on vaikuttanut melutason lisäksi myös muut asiat, kuten maisemalliset näkökulmat sekä kustannukset. Osassa kohteissa riittäväksi meluntorjunnaksi on katsottu melutilanteen paraneminen nykyisestä. Perusteena on ollut yhteiskuntataloudellinen kannattavuus. Vaikeimmin torjuttavissa olevia kohteita on myös esitetty lunastettavaksi.

Pohjavesiin kohdistuvat riskit pienevät oleellisesti, kun valtatie siirtyy pääosin pois tärkeiltä pohjavesialueilta ja uudelle tielle tehdään pohjavesisuojaukset Lahdessa Nastonharju-Uusikylä B:n pohjavesialueelle sekä Iitissä Arolahden ja Tillolan pohjavesialueiden kohdille.

Ekologisten kulkuyhteyksien turvaamiseksi tiejaksolle toteutetaan eri eläinlajeille soveltuvia, tien ylittäviä tai alittavia reittejä. Alakyläntien kohdalle rakennetaan hirvieläimien poikittaisen yhteyden turvaamiseksi vihersilta. Lisäksi yksityisteiden risteyssillat Mankalassa Rieskantien ja Tillolassa Suokannantien kohdilla toteutetaan siten, että eläinten kulku niiden ali on mahdollista. Näiden lisäksi toteutetaan pieneläinputkia ja hyppypylväitä varmistamaan eläinten poikittaisia reittejä valtatien ali ja yli.

Suunnittelun eteneminen, vuoropuhelu ja aikataulu

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus käynnisti tiesuunnitelman suunnittelutyön edellyttämät maastotyöt keväällä ja tiesuunnitelman laadinnan alkukesästä 2019. Tiesuunnitelmavaihetta edeltäneen yleissuunnitelman aineistot löydät täältä.

Tiesuunnitelma on valmistunut toukokuussa 2021 ja se on pidetty yleisesti nähtävillä 19.5.-18.6.2021 välisen ajan, jolloin kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla on ollut mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Samanaikaisesti tiesuunnitelmasta on pyydetty viranomaislausunnot. Liikenne- ja viestintävirasto on hyväksynyt tiesuunnitelman kesäkuussa 2024. Hyväksymispäätös  ja sen perusteena oleva aineisto pidetään yleisesti nähtävänä 26.6.-2.8.2024 välisen ajan osoitteessa: https://vayliensuunnittelu.fi/s/mmv6/hyvaksymispaatos (LjMTL 103 §). HUOM! Linkki toimii vain ilmoitettuna aikavälinä.

Suunnitelmaa on laadittu vuorovaikutuksessa asukkaiden, maanomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Tiesuunnitelman laadinnan aikana on järjestetty avoimia asukastilaisuuksia ja suunnittelijoihin on voinut olla yhteydessä myös tilaisuuksien välillä. Ensimmäinen yleisötilaisuus järjestettiin torstaina 28.11.2019 Iitin lukiossa, minkä lisäksi suunnitelmia on esitelty verkossa 11.6.2020 ja 3.2.2021.

Tiesuunnitelman yleisesittely 3.2.2021 (youtube.com)

Tiesuunnitelman esittely suunnitelmaväleittäin 3.2.2021 (youtube.com)

Hankkeen toteuttaminen ei ole Väyläviraston tai Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toteuttamisohjelmissa. Tämän hetken käsityksen mukaan hankkeeseen liittyvien suurempien toteuttamiskokonaisuuksien rakentaminen alkaa aikaisintaan vuoden 2024 jälkeen.

Yleissuunnitelmat

Vt 12 Uusikylä-Mankala ja Mankala-Tillola, yleissuunnitelmat 2016

Yleissuunnitelmien aineistot