Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Kai Paavola

  • 0295 024 705

Suunnittelukonsultti AFRY Finland Oy

Projektipäällikkö

Riina Väyrynen

  • 040 6207270

Valtatien 13 parantaminen välillä maantie 16847 (Linnantie, itäinen liittymä) - valtatie 4 (Huutomäki), toimenpideselvitys, Saarijärvi ja Äänekoski

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt toimenpideselvityksen laatimisen valtatielle 13 välille maantie 16847 (Linnantie, itäinen liittymä) - valtatie 4 (Huutomäki). Toimenpideselvityksessä määritellään suunnittelualueen tavoitetila valtatielle 13 sekä vaiheittain toteuttamisen polku.

Suunnittelualueelle pyritään löytämään 1-2 ohituskaistaparia, joilla tavoitellaan liikenteen sujuvuutta ja parempaa matka-aikaa sekä ennakoitavuutta. Tavoitenopeutena suunnittelualueelle on 80 km/h ja ohituskaistaosuuksilla 100 km/h. Hankkeen ohituskaistat voivat sijaita kohdakkain (2+2 kaistaa) tai peräkkäin (2+1 kaistaa) ja ajosuunnat erotellaan keskikaiteella. Ohituskaistaosuuksille pyritään löytämään rinnakkaistiemahdollisuus, joka mahdollisimman häiriöttömän varareittijärjestelmän ja hitaan liikenteen erottamisen valtatieliikenteestä.

Muita hankkeen tavoitteita ovat mm. jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden parantaminen, tasoliittymien vähentäminen ja kanavointi sekä rautatien tasoristeysten turvallisuuden parantaminen.

Suunnittelualueen kuvaus

Toimenpideselvitys alkaa Saarijärveltä Linnantien itäisestä liittymästä ja ulottuu valtatielle 4 Huutomäen eritasoliittymään. Toimenpideselvityksessä tarkasteltavan tiejakson pituus on noin 19 kilometriä.

 

Valtatie 13 muodostaa yhteyden Pohjanlahden rannikolta Kokkolasta Kaakkois-Suomeen Nuijamaalle ja yhdistää pääväyläasetuksen mukaiset maantiet Vt 8, Vt 4, Vt 5 sekä Vt 6. 

Valtatie 13 ei ole pääväyläasetuksen mukainen väylä. Valtatie 13 on Väyläviraston Pääteiden palvelutaso ja tulevaisuuden tarpeet -selvityksen mukainen muu valtatie.

Valtatie 13 on osa suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoa (SEKV, mitoitus 7x7x40). Valtatien 13 keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä (KVL 2020) suunnittelualueella on 3 700–4 700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Välillä maantien 16847 (Linnantie, itäinen liittymä) – Äänekosken Hietama keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on 3 700 (raskas liikenne 12 %) ja välillä Äänekoski Hietama – Huutomäki vuorokausiliikenne on 4 700 (raskas liikenne 10 %). 

Suunnittelualueella on paljon turvallisuus- ja sujuvuuspuutteita johtuen useista yksityistieliittymistä sekä maantieliittymistä, joissa liittymiä ei ole kanavoitu. Valtatieltä sivutielle kääntyminen on turvatonta, etenkin vasemmalle käännyttäessä, johtuen valtatien 13 vilkkaasta liikenteestä. Yksityisteiden liittymiä on valtatiejaksolla tiheässä. Korkea liittymätiheys, vilkkaat tasoliittymät ja liittymien jäsentelemättömyys aiheuttavat häiriötä valtatien liikenteelle hidastaen suoraan ajavaa liikennettä. Nopeudenvaihtelu on suurta etenkin raskaan liikenteen osalta, mikä lisää liikenteen päästöjä. 

Valtatiellä ei ole riittävästi turvallisia ohituspaikkoja tien pienipiirteisyydestä johtuen eikä kattavaa rinnakkaistieverkkoa ole. Raskas liikenne jonouttaa paikoitellen muuta liikennettä, kun turvallisia ohituspaikkoja ei ole riittävästi. Rinnakkaistieverkon puuttuessa paikallinen ja hidas liikenne käyttää valtatietä myös lyhyillä matkoilla. Häiriötilanteessa, jossa koko valtatie joudutaan sulkemaan, valtatien liikenteelle aiheutuu merkittävää haittaa. Liikenne joudutaan ohjaamaan pitkille kiertoreiteille puutteellisten rinnakkaisteiden ja varareittien takia. 

Yhteysvälillä ei ole myöskään riittäviä ja turvallisia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä, ja risteämiset valtatieliikenteen kanssa ovat puutteellisia.

Suunnittelutilanne

Toimenpideselvityksestä järjestettiin kaikille avoin yleisötilaisuus 15.6.2022, linkki tiedotteeseen. Tilaisuudessa esiteltiin alustavia toimenpide-ehdotuksia.

Yleisötilaisuudenkin jälkeenkin voi esittää kommentteja ja palautetta voi antaa suunnittelukonsultille ja ELY-keskukselle. Palautteet ja kommentit pyydetään toimittamaan 29.6.2022 mennessä. Myös myöhemmin tulleet palautteet huomioidaan osana suunnittelua sekä jatkosuunnittelussa. Yleisötilaisuudessa esitetyt esittelyaineistot ja suunnitelmaluonnokset ovat ladattavissa tästä linkistä.

Valtatien 13 tavoitetilanteen ratkaisut määritellään toimenpideselvityksessä yleispiirteisellä tasolla. Toimenpideselvitys ei ole liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisia suunnitelmia, vaan kyseessä on yleispiirteinen esiselvitys. Toimenpideselvityksessä esitetyt toimenpiteet toteutuvat vaiheittain ja ratkaisut tarkentuvat ja vahvistuvat kaavoituksen kautta sekä jatkosuunnittelussa yleis- ja tiesuunnitelmissa. Jatkosuunnitteluun tai toteutukseen ei ole tällä hetkellä rahoitusta tai aikataulua.

Toimenpideselvityksen viimeistely on käynnissä. Toimenpideselvitys valmistuu ja julkaistaan keväällä 2024.