Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus (hankkeesta vastaava)

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Timo Bäcklund

 • 0295 022 782

Varsinais-Suomen ELY-keskus (yhteysviranomainen)

JOHTAVA ASIANTUNTIJA

Asta Asikainen

 • 0295 029 221

Sitowise (YVA-menettely)

YVA-vastaava

Taina Klinga

 • 020 747 6188

Valtatien 2 parantaminen Porin keskustan kohdalla, YVA

Tiehanke Suunnitteilla

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely) tarkastellaan vilkkaasti liikennöidyn valtatien 2 parantamista Porin keskustan kohdalla, Korven ja Tiilimäen eritasoliittymien välillä. Tieosuus välittää sekä Porin satamien että valtatien 8 tavara- ja henkilöliikennettä. Liikenteen määrä on edellyttänyt jo pitkään vaatinut valtatien leventämistä nelikaistaiseksi.

YVA-menettelyssä arvioidaan kahden eri parannusvaihtoehdon ympäristövaikutuksia. Tavoitteena on löytää toteuttamiskelpoisin ratkaisu nykyaikaisen ja sujuvan valtatieosuuden rakentamiseksi.

 • 02/2024 - YVA-ohjelma nähtäville
 • 03/2024 - Yleisötilaisuus
 • Kesä 2024 - Työpajat
 • Syksy 2024 - Yleisötilaisuus
 • Syksy 2024 - YVA-selotus nähtäville
 • 2025 - Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä. Vaihtoehdon valinta ja jatkosuunnittelu
 • 2026-2029 - Arvio rakentamisen alkamisesta

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2023-2025
Vastuutahot
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Tavoitteet

 

Hankkeen tavoitteita 

 • Sovittaa yhteen sovittaa kahden valtatien kasvanut liikenne Porin ydinkeskustan laajentuneeseen maankäyttöön.  
 • Löytää toteuttamiskelpoisin, laadukas ja yleisesti hyväksyttävä ratkaisu. 

YVA-menettelyn tavoitteita 

 • Tunnistaa vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset.
 • Tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. 
 • Saada laajasti näkemyksiä ja käydä avointa keskustelua. 

Hankkeen tausta

Valtatiellä 2 on suuri merkitys Porin seudun kehittymiselle. Tien liikennemäärä on jo pitkään vaatinut nelikaistaista valtatietä Porin keskustan kohdalle. Valtatien parantaminen sisältyy liikenneverkon kehittämisen tavoitteisiin Satakunnan maakuntakaavassa.  

Hankkeen taustalla on vuonna 2022 valmistunut tiesuunnitelma. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue teki samana vuonna päätöksen YVA-menettelyn käynnistämisestä. Tiesuunnitelma tarjoaa arvokasta tietoa ympäristövaikutusten arviointiin. 

Hankkeen sisältö

Suunnittelualue sijoittuu asemakaavoitetulle kaupunkialueelle Porin kantakaupungin kupeeseen. Alueella on asutusta, yritystoimintaa ja viheralueita. Valtatieosuuden pituus on noin viisi kilometriä. 

YVA-menettelyssä tarkastellaan kahden vaihtoehdon ympäristövaikutuksia. Arviointia tehdään asiantuntijatyönä monipuolisiin lähtötietoihin tukeutuen. Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään maastoselvitysten tuloksia sekä palautteiden ja keskustelujen kautta saatua tietoa. Aktiivinen viestintä ja sidosryhmien osallistaminen ovat oleellinen osa YVA-menettelyä. 

YVA-menettely aloitettiin syksyllä 2023. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma) saattoi esittää mielipiteitä maaliskuun 2024 loppupuolelle. Ohjelma on suunnitelma arviointiprosessista, menetelmistä ja tiedottamisesta. YVA-ohjelman ja sitä koskevan kuulutuksen löytää yhteysviranomaisen verkkosivuilta.  

Varsinainen arviointi tehdään YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella. Tulokset kootaan YVA-selostukseen. Arviointivaiheen päätteeksi saadaan yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä, jossa otetaan kantaa hankkeen merkittäviin vaikutuksiin.  

Tarkasteltavat vaihtoehdot

Vaihtoehto VE 0+ 

 • Valtatie säilyy nykyisellään, kaksikaistaisena tienä. 
 • Suntinojan silta toteutetaan. 
 • Valtatien ali rakennetaan uusi katuyhteys Tikkulan ja Eteläväylän kiertoliittymien välille.  
 • Tikkulan suuntaisliittymää parannetaan. 
 • Tiilimäen liittymisramppia pidennetään. 
 • Jalankulku- ja pyöräteitä parannetaan ja lisätään meluntorjuntaa.  

Vaihtoehto VE 1 

 • Vuoden 2022 tiesuunnitelman mukainen ratkaisu. 
 • Valtatie nelikaistaistetaan Tiilimäen ja Korven eritasoliittymien välillä. Tehdään tarvittavat katu- ja liittymäjärjestelyt. 
 • Jalankulku- ja pyöräteitä parannetaan. 
 • Tehdään pohjavesisuojauksia ja lisätään meluntorjuntaa. 

Hanke Facebookissa

Ajankohtaista hankkeessa