Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Jarmo Niskanen

  • 0295 34 3127

Kt 77 parantaminen, Viitasaari

Tiehanke Valmistunut Keski-Suomi

Kantatietä 77 parannettiin keskeisellä länsirannikon ja Itä-Suomen välisellä yhteydellä välillä Viitasaari–Keitele. Tavoitteena oli lisätä kaikkien tienkäyttäjien turvallisuutta ja sujuvoittaa liikennettä.

Sisältöosio

Kantatie 77 parantaminen välillä Taimoniemi- Keitele, Viitasaari

Kantatietä 77 parannettiin keskeisellä länsirannikon ja Itä-Suomen välisellä yhteysvälillä Viitasaari–Keitele. Tuloksena tiekäyttäjien turvallisuus parani ja liikenteen sujuvuus lisääntyi.

Kt77 parantaminen, Viitasaari.
”Ammattiautoilijoiden mukaan myös raskaan liikenteen sujuvuus ja turvallisuus on lisääntynyt huomattavasti parannetulla tieosuudella. Erityisesti tien aikaisempaa suurempi leveys ja pinnan tasaisuus vaikuttavat heidän mukaansa merkittävästi turvallisuuteen.”

Kantatien 77 parantaminen välillä Vt 4 Taimoniemi - Keiteleen raja on valmistunut

Hankkeessa 22 kilometrin pituinen tieosuus parannettiin kantatietasoiseksi väyläksi. Parannustöiden myötä tie on aikaisempaa turvallisempi ja liikenne sujuvampaa tärkeällä länsirannikon ja Itä-Suomen välisellä poikittaisella tieyhteydellä.

Hankkeessa poistettiin sujuvalle liikenteelle haasteellisia korkeuseroja, tasoitettiin tien kaltevuuksia ja oikaistiin jyrkkiä kaarteita. Lisäksi tietä ja myös sen piennaralueita levennettiin, mikä helpottaa ohitustilanteita ja lisää kevyen liikenteen turvallisuutta. Lisäksi risteyskohtiin rakennettiin kaistajärjestelyjä ja suurimmat risteykset valaistiin.

Hankkeeseen sisältyivät myös Surulan sillan ja Varispellon alikulkukäytävän rakentaminen sekä neljän sillan Kärnän, Kyrönpuron, Toulatjoen ja Suvannonjoen siltojen   korjaustyöt.

Parannetulle tielle tehtiin yhteensä kolme päällystekerrosta. Näin saatiin riittävän vahva rakenne, joka kestää liikennekuormituksen pitkälle tulevaisuuteen.

Hankkeen tavoitteet

 

Entistä turvallisempi ja leveämpi kantatie 77

 

Kantatiestä 77 haluttiin tehdä entistä turvallisempi ja liikenteestä sujuvampaa. Tietä levennettiin 150 cm ja tien geometriaa parannettiin täyttämään nykyiset ohjeet. Aikaisempaa huomattavasti leveämmät pientareet parantavat kevyen liikenteen turvallisuutta. Lisäksi liittymiin rakennettiin kääntymiskaistoja, mikä tuo kaivattua ohitus- ja väistötilaa. Suurimmat liittymät myös valaistiin.

Sujuvammin poikittaissuunnassa

Tien parantaminen kantatietasoiseksi väyläksi mahdollistaa pysyvän 80 km/h nopeuden. Vain kylien ja suurimpien liittymien kohdalle jää alhaisempi nopeusrajoitus. Liikennettä sujuvoittaa nyt myös valtatieltä 4 oikealle kantatielle 77 kääntymistä helpottava eriytetty kaista.

 

Ympäristöarvot tärkeitä

 

Hanke sijaitsi osittain pohjavesialueella, minkä takia kokonaisuuteen sisältyi myös pohjaveden suojaamiseen liittyviä toimenpiteitä. Alueen pohjavesiä ei ole suojattu aikaisemmin.

Kantatie 77:n parannettavalle alueelle osuvat myös Natura-alue ja koskiensuojelualue, jotka otettiin hankkeen toteutuksessa huomioon.


Hankkeessa käytettiin sekoitusjyrsintämenetelmää. Menetelmässä sekoitetaan keskenään vanha kulutuskerrospäällyste, vanha kantava kerros ja lisäkiviaines. Näin saadaan yhtenäinen hyvin kantava pinta sekä uudelle levitettävälle että vanhalle tien osalle, eikä saumakohtia synny. Sekoitusjyrsintä on erittäin kustannustehokas menetelmä vanhojen päällysteiden hyödyntämiseen ja myös ympäristön kannalta hyvä ratkaisu vähentäen kaatopaikalle menevää jätemäärää. Kaikki hakealueella olleet vanhat päällysteet hyödynnettiin rakenteissa.

 

Kt77 parantaminen Viitasaari.

Hankkeen eteneminen ja kustannukset

Kesällä 2015 käynnistynyt hanke päättyi vuoden 2017 elokuussa.

Hankkeen kustannusarvio oli 12,8 miljoonaa euroa. Hankkeesta vastasi Liikennevirasto (nykyinen Väylävirasto) ja urakoitsija oli Destia Oy.