Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Hankevastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Kalajoen kaupunki

Tekninen johtaja

Marko Raiman

  • 044 4691 213

WSP Finland Oy

Projektipäällikkö

Viljo Heikkinen

  • 040 5567 034

Valtateiden 8 ja 27 liittymäalueen liikennejärjestelyt, Kalajoki

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus laatii yhteistyössä Kalajoen kaupungin kanssa liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaista tiesuunnitelma valtateiden 8 ja 27 liittymäalueen liikennejärjestelyistä.

Suunnittelualue sijoittuu Kalajoen keskustaajaman lounaisosaan, valtateiden 8 ja 27 asemakaavoitetulle liittymäalueelle. Suunnittelun tavoitteena on jalankulku- ja pyöräliikenteen turvallisuuden parantaminen, moottoriajoneuvoliikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen sekä maankäytön kehittämisen mahdollistaminen.

Tiesuunnitelman toimenpiteitä:

  • Valtateiden 8 ja 27 nykyiseen T-liittymään lisätään meren suuntaan uusi katuliittymähaara. Syntyvä nelihaaraliittymä rakennetaan liikennevalo-ohjatuksi kääntymiskaistoineen. Valtatien 8 liittymätilanne rakennetaan asemakaavan mukaiseksi.
  • Valtatielle 27 tehdään asemakaavan mukaiset katuliittymät Kipparinkaarelle, Hollitielle ja Yliuntisentielle.
  • Suunnittelualueen katuverkko jalankulku- ja pyöräteineen rakennetaan asemakaavan mukaiseksi. Alikulkukäytävä rakennetaan valtatielle 8 uudesta valoristeyksestä Kokkolaan päin sekä valtatielle 27 Kipparinkaaren-Hollitien risteyksen meren puolelle.
  • Toteutetaan ne melusuojaukset, joihin suunnittelun hankeryhmässä päädytään laadittavan liikennemeluselvityksen ja asemakaavan velvoitteiden pohjalta.  

Tiesuunnittelu on edennyt vaiheeseen, jossa luonnoksia esitellään alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille. Esittely tapahtuu koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa hankkeen verkkosivuilla 18.3.–25.3.2021 välisenä aikana.

Tiesuunnitelma on valmistunut huhtikuussa 2021. Hankkeen rakennussuunnitelma valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Rakennuskustannusarvio hankkeelle on noin 3 milj. euroa. Hanke on Väyläviraston valmistelemassa investointiohjelmassa ja toteutunee lähivuosien aikana.

Suunnittelualueen yleiskartta.

Suunnittelualueen yleiskartta