Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Anna Elf

  • 0295 021 395

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Vesa Koistinen

  • 0295 029 179

Valtatie 12 Lahti-Kouvola

Tiehanke Suunnitteilla Kymenlaakso Päijät-Häme

 

Valtatien 12 yhteysväli Lahti–Kouvola on tärkeä osa itä-länsisuuntaista valtatieverkkoa (TEN-T kattava verkko) ja se on merkittävä yhteys elinkeinoelämän kuljetuksille. Tien varressa on runsaasti teollisuutta ja tie toimii Lahden ja Kouvolan kaupunkiseutujen työmatkaliikenteen yhteytenä, joka näkyy vilkkaana arkiliikenteenä. Valtatie 12 on Lahden ja Kouvolan välillä laatutasoltaan vaihteleva sekä sujuvuudeltaan ja liikenneturvallisuudeltaan huono.  Valtatie on tarkoitus parantaa vaiheittain laatutasoltaan yhtenäiseksi turvalliseksi tieksi.


Talvinen tiekuva suunnitteluosuudelta.

Yhteysvälin suunnitelmien taustat ja lähtökohdat

Valtatie 12 on vilkasliikenteinen koko matkalla. Liikennemäärä vaihtelee 7 000–12 900 ajon/vrk ja raskaan liikenteen määrä on suuri (10–14 %).  Lahti–Kouvola välillä tapahtuu hieman enemmän onnettomuuksia kuin Suomen valtateillä keskimäärin. Mankalan ja Keltin välillä liikenneturvallisuus on kuitenkin heikko. Tien laatutaso vaihtelee paljon. Jakson keskivaiheilla välillä Uusikylä–Tillola (25 km) valtatie on poikkeuksellisen kapea ja tien geometria on huono Arolan kylässä ja Kausalassa. Ohittamismahdollisuudet ovat vähäiset ja vilkas raskas liikenne aiheuttaa liikenteen jonoutumista. Kausalassa tie kulkee taajamarakenteessa noin 5 kilometrin matkalla. Nopeusrajoitus on Kausalassa ja Arolassa alhainen (50-60 km/h) ja muualla ne vaihtelevat välillä 80–100 km/h. Nykyinen valtatie on pohjavesialueella miltei koko matkalla ja suojaustarvetta on useissa kohteissa. Eniten liikenteen meluhaittoja asutukselle on Villähteellä ja Kausalassa, mutta myös muualla tievarsiasutukselle aiheutuu meluhaittoja.

 

Yhteysvälin palvelutasotavoitteilla pyritään ensisijaisesti liikenneturvallisuuden merkittävään paranemiseen ja tiekuljetusten toimivuuden turvaamiseen.

 

Yhteysvälin palvelutasotavoitteet

Yhteysvälin palvelutasotavoitteilla pyritään ensisijaisesti liikenneturvallisuuden merkittävään paranemiseen ja tiekuljetusten toimivuuden turvaamiseen. Palvelutasopuutteina ovat huono liikenneturvallisuustilanne ja huono matka-ajan ennakoitavuus, joka heikentää erityisesti kuljetusten toimitusvarmuutta. Yhteysvälin epäyhtenäinen standardi ja vaihteleva nopeustaso aiheuttavat sujuvuusongelmia sekä vaikeuttavat matka-ajan ennakointia. Etenkin Lahti–Nastola osuudella suuri työmatkaliikenteen määrä aiheuttaa ajoittain sujuvuusongelmia.

Tavoitetilassa koko yhteysvälin kaikki pääliittymät ovat eritasoliittymiä ja valtatieosuudella pyritään löytämään jatkuva rinnakkaisväylä, joka palvelee mm. maankäyttöä sekä jalankulkua ja pyöräilyä. Tavoitetilaan edetään vaiheittain. Osahankkeiden suunnitelmissa on esitetty kunkin hankkeen mahdollinen vaiheistus. Osahankkeiden sisältöä on kuvattu jaksoittain ja tiedot löytyvät vasemmasta palkista.

Suunnittelun eteneminen ja hankkeiden sisältö

Valtatien 12 yhteysvälille Lahti-Kouvola on laadittu useita suunnitelmia jaksoittain.

  • Joutjärvi-Uusikylä välin YVA-menettely valmistui vuonna 2009 ja yleissuunnitelma vuonna 2010. Siinä on esitetty toimenpiteet valtatien parantamiseksi Lahden Joutjärveltä Nastolaan nykyisestä leveäkaistatiestä keskikaiteelliseksi nelikaistatieksi (2+2) ja Nastolasta Uuteenkylään nykyisestä leveäkaistatiestä keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi (2+1).
  • Osuudelle Uusikylä–Suvioja on laadittu kaksi ympäristövaikutusten arviointia. Uusikylä–Jokue välin YVA-menettely valmistui vuonna 2005 ja välin Jokue–Suvioja YVA vuonna 2008.  Valtatien 12 parantamisesta välillä Uusikylä–Tillola valmistui yleissuunnitelma vuonna 2010. Yhteysvälin kehittäminen otettiin uudelleenkäsittelyyn vuoden 2012 Liikennepoliittisen selonteon yhteydessä, jonka mukaan tulevaisuudessa ei ole nähtävissä rahoitusmahdollisuuksia aiemmin laadittujen suunnitelmien toteuttamiseen. Vuonna 2014 valmistuneen Lahti–Kouvola-yhteysväliä koskevan käyttäjälähtöisen palvelutasoanalyysin ja hankkeen uudelleenarvioinnin perusteella todettiin, että vuoden 2010 yleissuunnitelmassa Uusikylä–Jokue-välille esitetyn pitkän uuden tielinjauksen tilalle on löydyttävä uusi kustannuksiltaan edullisempi ja hyväksyttävä vaihtoehto. Tältä pohjalta on laadittu uudet, vuonna 2016 valmistuneet, yleissuunnitelmat väleille Uusikylä-Mankala ja Mankala-Tillola. Niissä nykyistä tietä hyödynnetään aikaisempaa enemmän. Tiejakso esitetään parannettavaksi keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi (2+1). 
  • Tillola-Keltti jakson parantaminen on valmistunut 2019.
     

Tiehankkeen jatkosuunnittelu ja toteuttaminen riippuvat tienpidon rahoituksen kehittymisestä. Kiireellisimpänä kohteena on Uusikylä-Tillola välin parantamisen ensimmäinen vaihe, jossa parannetaan laatutasoltaan poikkeavan huonot ja käyttäjien ongelmallisimmaksi kokemat tiejaksot.

 

Rakentamisvaiheen sivuille