Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

projektivastaava

Hannu Moilanen

  • 0295 029 191

Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Karjala

 

Havainnekuva väylältä.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut yleissuunnitelman valtatien 13 (Nuijamaantie) parantamisesta välillä Lappeenranta–Nuijamaa. Suunnitelma ja samanaikainen alueen kaavoitustyö on laadittu yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa. Valtatie 13 parannetaan nykyisellä paikallaan korkealuokkaiseksi nelikaistaiseksi valtatieksi.

Yleissuunnittelun päätavoitteena on ollut määritellä liikennemäärän kasvuun sidottu vaiheittain parantaminen, millä varmistetaan riittävän palvelutason sekä sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden tason säilyttäminen koko tieosalla. Liikennemäärän kehitys riippuu voimakkaasti rajaliikenteen, kaupallisen maankäytön sekä Venäjän puolen tiestön kehittymisestä.

Koko valtatieosuuden parantamisesta ei aiemmin ole laadittu tielainsäädännön mukaista yhtenäistä suunnitelmaa. Nuijamaan rajanylityspaikan ja yksittäisten pienten tiehankkeiden osalta on tehty ja osin toteutettu vuosien varrella useita eri suunnitelmia. Yleissuunnitteluvaihe käynnistyi vuonna 2012 lakisääteisellä ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä, jossa tutkittiin valtatien parantamisen vaihtoehtoja. Sen pohjalta käynnistettiin valtatien yleissuunnitelman laatiminen. Yleissuunnitelma valmistui toukokuussa 2016.

Suunnittelualue (pdf)

Yleissuunnitelmaratkaisu

Yleissuunnitelmassa määritellään valtatien likimääräinen paikka nykyisessä tiekäytävässä, eritasoliittymien ja rinnakkaisen tiestön periaatteet ja suhde ympäröivään maankäyttöön sekä tekniset ja liikenteelliset perusratkaisut. Osana yleissuunnitelmaa esitetään myös toimenpiteet meluhaittojen torjumiseksi ja ympäristövaikutusten lieventämiseksi. Suunnittelun yleispiirteisyys merkitsee esimerkiksi sitä, että yksityistiejärjestelyt tarkentuvat ja vahvistuvat lopullisesti vasta seuraavissa suunnitteluvaiheissa.

Suunnittelualue alkaa valtatien 6 länsipuolelta Karjalantieltä (mt 3821) Kalevankadun liittymän itäreunalta ja päättyy Nuijamaan raja-asemalle suunniteltuun kiertoliittymään. Suunnittelualue sijaitsee kokonaan Lappeenrannan kaupungin alueella. Suunnittelualueen pituus on lähes 18 kilometriä.

Valtatie 13 esitetään parannettavaksi nykyisellä paikallaan korkealuokkaiseksi nelikaistaiseksi valtatieksi Mälkiästä Nuijamaan raja-asemalle noin 16,5 kilometrin matkalla tarvittavine tie-, katu- ja liittymäjärjestelyineen. Mälkiästä Soskuan eritasoliittymään keskialue on korotettu ja siihen voidaan sijoittaa tarvittaessa tiekaiteet. Loppujakso on keskikaiteellinen. Valtatien mitoitusnopeus on Mälkiän ja Mustolan kohdalla 50 km/h, Mustolasta Soskuaan 70 km/h ja siitä itään 100 km/h alentuen raja-aseman viranomaisalueeseen mennessä 30 km/h:ssa.

Yleissuunnitelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä alueen lainvoimaisten kaavaprosessien kanssa ja suunnitelmaratkaisu on sovitettu yhteen maankäytön tarpeiden kanssa.

Havainnekuvat (pdf)

Valmiudet valtatien parantamiseen vaiheittain

Hankekohteen hankearviointi ja liikenne-ennuste on päivitetty keväällä 2021. Yleissuunnitelman nähtävillä olo ja hallinnollinen käsittely käynnistyy vuoden 2021 kesällä.

Valtatien 13 yleissuunnitelma on liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaan käsiteltävä suunnitelma, jonka Traficom hyväksyy. Hyväksymispäätöksessä päätetään valtatien 13 parantamisen liikenteelliset ja tekniset periaateratkaisut hankkeen jatkosuunnittelun lähtökohdiksi. Lainvoimainen yleissuunnitelma mahdollistaa jatkossa hankkeen tai sen osien yksityiskohtaisten tiesuunnitelmien laadinnan käynnistämisen. Hyväksymispäätös saataneen alustavasti vuoden 2022 loppuun mennessä.

Hanke ei sisälly tällä hetkellä Väyläviraston toteuttamisohjelmiin. Tämän hetken käsityksen mukaan hankkeeseen liittyvien toteuttamiskokonaisuuksien vaiheittainen rakentaminen alkaa mahdollisesta EU-rahoituksesta riippuen aikaisintaan vuoden 2025 jälkeen. Toimenpiteiden rakentaminen riippuu ensisijaisesti myös Mustola-Nuijamaan välisen alueen maankäytön kehittymisestä.  Mahdollinen kansainvälisen liikenteen kasvu edellyttää myös Nuijamaan raja-asemalta Viipuriin johtavan tieyhteyden parantamista Venäjän puolella (ilmoitettu alustava tiesuunnitteluvaiheen aloitus vuoden 2022 lopussa).