Hyppää sisältöön

Rataverkon kunnossapidon ja ylläpitojärjestelmien kehittäminen: avoimen haun pilottiprojektit

Rataverkon kunnossapidon ja ylläpitojärjestelmien kehittäminen -osahankkeessa avoimen haun kautta käynnistyneitä pilottiprojekteja on yhteensä 15.

Radalla ja punaisia valoja, silta yläpuolella.

Liikennevirasto pilotoi yhdessä yritysten kanssa uusia digitaalisia tiedonkeruun teknologioita ja menetelmiä. Pilottiprojektit toteutetaan yhteistyökokeiluina, joissa sekä yritys että Liikennevirasto osallistuvat käytännön kokeiluun. Potentiaalisimmat kokeilujen kehittämistulokset on tarkoitus jalostaa edelleen osaksi tulevaisuuden toimintaa.

Pilottiprojekteissa kokeillaan muun muassa automaattista roudan syvyysseurantaa, laserkeilauksen, pistepilviaineistojen ja konenäön hyödyntämistä sekä erilaisten antureiden käyttämistä reaaliaikaisen tiedon tuottamisessa ja kohteiden monitoroinnissa.

Alta löydät kuvaukset pilottiprojektien tavoitteista, liitemateriaalia sekä loppuraportit projektien päätyttyä. Pilottiprojektit päättyvät viimeistään vuoden 2018 lopussa.

Rataverkon kunnossapidon ja ylläpitojärjestelmien kehittäminen -osahankkeen pilottiprojektit
 • Kerätään rata-alueelle sijoitettujen johtojen todelliset asennussyvyys- ja sijaintitiedot (käyttäen johto/putkitutkaa) sekä ominaisuustiedot. Tiedot dokumentoidaan ja tuotetaan sähköiseen tietokantaan. Tiedonhallintajärjestelmä parantaa mm. kaapelinäyttöjen suorittamista.

  Tekijä: CTS Engtec Oy

  Liikenneviraston yhteyshenkilöt: Jouni Hytönen, p. 029 534 3884, Markku Granlund, p.029 534 3875

  Arvioitu valmistuminen: 12/2017

 • Menetelmässä tuotetaan mobiililaserkeilauksen avulla rataympäristöä kuvaava lähtötietomalli. Mallista on mahdollista tunnistaa mm. radan ja varusteiden sijainti-, muoto- sekä korkeustieto. Tavoitteena on saada tarkempi ja kattavampi lähtötieto kunnossapidettävästä rata-alueesta.

  Tekijä: Destia Oy

  Liikenneviraston yhteyshenkilö: Jouni Hytönen, p. 029 534 3884

  Arvioitu valmistuminen: 12/2017

  Loppuraportti ja esityskalvot

 • Kokeilussa testataan automaattista roudan syvyysseurantaa mittaamalla lämpötilaprofiileja ratapenkereestä. Menetelmän avulla luotavista graafisista kuvaajista nähdään, milloin routa on alkanut sulaa tai kuinka syvälle routa ulottuu rakenteessa.

  Tekijä: Finmeas Oy

  Liikenneviraston yhteyshenkilö: Erkki Mäkelä, p. 029 534 3822

  Arvioitu valmistuminen: 12/2018

  Esityskalvot

 • Kokeilussa testataan miehittämättömällä ilma-aluksella kuljetettavan laserkeilaimen käyttöä rautateiden kasvillisuuden hallintaan. Tulosten tarkastelu selainpohjaisella käyttöliittymällä, myös rajapinta GIS -järjestelmiin. Aiemmin tehty pilotti Liikennevirastolle kasvillisuuden hallinnasta  (Arbonaut Oy).

  Tekijä: Global Virtual Platform GVP Oy

  Liikenneviraston yhteyshenkilö: Jouni Hytönen, p. 029 534 3884

  Arvioitu valmistuminen: 12/2017

  Esityskalvot

 • Kokeilussa valitun sillan rakenne mallinnetaan matemaattisesti ja siltaan asennetaan valokuitumonitorointilaitteisto, jolla saadaan tietoa jännitystilojen muutoksista. Suunnittelu, miten data ja analyysit saataisiin käytettäviksi suoraan Taitorakennerekisterin kautta elinkaaren arvioimiseen ja korjaustarpeen tarkasteluun.

  Tekijä: Inspecta Oy

  Liikenneviraston yhteyshenkilö: Timo Tirkkonen, p. 029 534 3616

  Arvioitu valmistuminen: 7/2018

  Esityskalvot

 • Menetelmässä rataverkkoa käyttävään kalustoon asennetaan laitteisto, jolla voidaan automaattisesti mitata useita parametrejä. Laitteisto koostuu mm. laserkeilaimesta ja lisäksi voidaan liittää muita laitteita. Mittauksilla saadaan jatkuvaa tietoa radan rakenneosien mitoista ja ominaisuuksista.

  Tekijä: Roadscanners Oy

  Liikenneviraston yhteyshenkilöt: Erkki Mäkelä, p. 029 534 3822 ja Tuomo Viitala, p. 029 534 3983

  Arvioitu valmistuminen: 12/2018

  Esityskalvot

 • Kokeilussa selvitetään, millaista dataa asetinlaitteen toiminnasta voidaan kerätä kunnossapidon tueksi, millaisia tunnuslukuja datasta voidaan tuottaa ja miten niitä voidaan hyödyntää ennakoivan kunnossapidon tukena.

  Tekijä: Siemens Oy

  Liikenneviraston yhteyshenkilöt: Aki Härkönen, p. 029 534 3885, Jouni Hytönen, p. 029 534 3884 ja Kristian Granlund, p. 029 534 3197

  Arvioitu valmistuminen: 12/2018

  Esityskalvot

 • Kokeilussa testataan olemassa olevien valvontakameroiden hyödyntämistä rataverkolla olevien esteiden, eläimien sekä henkilöiden tunnistamiseen automaattisesti kuvantunnistuksella. Kokeilu valtakunnallisessa kameravalvontajärjestelmässä, jolloin tiedot saadaan reaaliajassa turvavalvomoon.

  Tekijä: Trafix Oy

  Liikenneviraston yhteyshenkilöt: Esa Herranen, p. 029 534 3897 ja Jouni Hytönen, p. 029 534 3884

  Arvioitu valmistuminen: 3/2018

  Esityskalvot

 • Kokeilussa testataan konenäön hyödyntämistä radan merkkien kunnonvalvontaan ja inventointiin. Kokeilussa selvitetään aikaisemmin kuvatuista videomateriaaleista, mitkä kaikki RATO 17:n mukaiset merkit ovat tunnistettavissa maastosta konenäöllä ja voidaanko niiden kuntotiedot selvittää samalla.

  Tekijä: VR Track Oy

  Liikenneviraston yhteyshenkilö: Jouni Hytönen, p. 029 534 3884

  Arvioitu valmistuminen: 10/2017

  Esityskalvot

 • Kokeilussa testataan vaihteen ristikon jännitystilojen muutosten mittaamista jatkuvalla ja reaaliaikaisella menetelmällä, jossa mittauksia tehdään optisen valokuituanturin avulla. Mittausten avulla voidaan ennakoida kunnossapitotoimet asettamalla raja-arvoja mittaustuloksille.

  Tekijä: VR Track Oy

  Liikenneviraston yhteyshenkilöt: Tuomo Viitala, p. 029 534 3983 ja Tuija Myllymäki, p. 029 534 3041

  Arvioitu valmistuminen: 6/2018

  Esityskalvot

 • Kokeilussa testataan ratapoikkileikkauksen monitoirointia anturoinnin avulla, jotta saataisiin jatkuvaa tietoa lämpötilan ja kosteuden jakautumisesta ratapenkereen rakennekerroksissa sekä mahdollisesta routanoususta. Tuloksia voidaan hyödyntää kunnossapidon suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa.

  Tekijä: VR Track Oy

  Liikenneviraston yhteyshenkilö: Erkki Mäkelä, p. 029 534 3822

  Arvioitu valmistuminen: 6/2018

  Esityskalvot

 • Kokeilussa selvitetään, miltä osin tasoristeysten maastoinventoinneissa kerättäviä tietoja olisi mahdollista tuottaa pistepilviaineistosta.

  Tekijä: VR Track Oy

  Liikenneviraston yhteyshenkilöt: Jarmo Koistinen, p. 029 534 3166 ja Jouni Hytönen, p. 029 534 3884

  Arvioitu valmistuminen: 9/2017

  Esityskalvot

 • Kokeilussa on tarkoituksena selvittää, voidaanko konenäöllä selvittää sellaisten raiteiden ja vaihteiden käyttömääriä, joilla ei ole turvalaitteita ja joista ei synny asetinlaitteen tai kauko-ohjauksen lokitietoihin raiteiden osien varautumis- ja vapautumistietoja.

  Tekijä: Vionice Oy

  Liikenneviraston yhteyshenkilö: Jouni Hytönen, p. 029 534 3884

  Arvioitu valmistuminen: 12/2017

   

 • Kokeilussa testataan videoraportointisovellusta, josta käsin rataisännöinnin ja kunnossapitäjän kuvaamat videot ovat kaikkien toimijoiden nähtävissä.

  Tekijä: Vionice Oy

  Liikenneviraston yhteyshenkilö: Veijo Valtonen, p. 029 534 3517

  Arvioitu valmistuminen: 12/2017

  Esityskalvot