Lisätietoja

Aluepäällikkö Eero Liehu

[email protected]

Junien täsmällisyystiedot

Rataverkon talvihoito

Talvinen junarata.

Rautateiden talvikauteen varaudutaan tekemällä tiivistä yhteistyötä

Väylävirasto varautuu talveen rautateillä suunnitelmallisella kunnossapidolla. Talvikaudella 2018–2019 jatketaan edellisten talvien mukaisia toimenpiteitä ja niitä menettelytapoja, joiden avulla rautatieliikenteen täsmällisyys paranee. Lumityöt tehdään aina liikenteen aikataulut huomioiden.

Väylävirasto on parantanut lumitöiden organisointia vuosittain. Urakoitsijat laativat alueelliset lumityösuunnitelmat yhteistyössä Väyläviraston, liikenteenohjauksen ja liikennöitsijöiden kanssa. Lumityösuunnitelmien tavoitteena on turvata mahdollisimman häiriötön junaliikenne. Laiturialueiden kunnossapidossa töiden ajoituksessa otetaan huomioon aikataulujen mukainen matkustajaliikenne.

Urakoitsijoilla keskeinen rooli talvitöiden onnistumisessa

Suomen rataverkko on jaettu kahteentoista kunnossapitoalueeseen, joille on tehty pääsääntöisesti viisivuotiset peruskunnossapitosopimukset kahden vuoden lisäoptiolla. Parhaillaan on meneillään kilpailutukset useammalla eri kunnossapitoalueella. Rautateiden talvikunnossapito sisältyy näihin sopimuksiin. Laitureiden ja asema-alueiden lumityöt on jaettu kolmeen palvelutasoluokkaan ja raidealueiden lumityöt kahteen palvelutasoluokkaan kaikilla kunnossapitoalueilla. Urakoitsija toteuttaa kunnossapidon sovitun palvelutason mukaisesti itse valitsemin keinoin ja resurssein.

Kunnossapitosopimusten laadukas toteutus ja riittävä valvonta ovat keskeisiä talvikunnossapidon kehityskohteita. Kunnossapitosopimuksissa oleva kannustinjärjestelmä sisältää sopimussakon ja toisaalta myös kannustimet, jotta kunnossapidon turvallisuus, laatu ja oikea-aikaisuus voidaan varmistaa.
Toimenpiteet rautatieliikenteen täsmällisyyden parantamiseksi tulevana talvena

Rautatieliikenteen täsmällisyyden parantamiseksi tehdään seuraavia toimenpiteitä talvella 2018–2019: 

  • Lumityöt suunnitellaan yhteistyössä liikenteenohjauksen, viraston ja kunnossapitäjän kanssa. Eri alueilla on erilaiset tarpeet yhteistyömenettelyille, mutta esimerkiksi Etelä-Suomessa, jossa liikennemäärät ovat suurimmat, työt suunnitellaan etukäteen aina viikoksi kerrallaan. Lumityösuunnitelmat sisältävät lumityöilmoitukset, työaluerajoitukset sekä junien lähtö- ja tuloraidemuutokset.
  • Jatketaan hyväksi havaittua käytäntöä varata osa ratapihasta lumitöitä varten paitsi öisin, myös ilta-aikaan.  
  • Rataverkon läheisyydessä olevan puuston raivausta jatketaan aktiivisesti.
  • Vaihteisiin asennetut kiinteät lumiharjat parantavat vaihteiden toimintaa ja vähentävät lumitöiden määrää. Lumiharjoja on jo reilussa sadassa vaihteessa, ja niitä asennetaan edelleen lisää.
  • Mikäli sääennusteet lupaavat erityisen vaativia keliolosuhteita, harvennetaan junaliikennettä yhteisellä päätöksellä liikenteenohjauksen, VR:n ja Uudenmaan kunnossapitoalueella myös HSL:n kesken. Näin rataverkon häiriösietoisuus paranee ja mittavien häiriöiden mahdollisuus pienenee.
  • Kunnossapitoalueella 2 (Lounaisrannikko) käynnissä olevaa kunnossapitourakan allianssimallia kehitetään edelleen ja se laajennettiin myös kunnossapitoalueelle 1 (Uusimaa) kilpailutuksen kautta 2020.
  • Talvikunnossapitoa tehostetaan myös tutkimuksen keinoin. Selvityksiä on käynnissä muun muassa paineilmalaitteistosta, huurteenpoistomenetelmästä ja kitkageelin käytöstä veturin pyörien pitoa parantamassa. Digitaalisen RAIKU-sovelluksen avulla pyritään kohti aiempaa tarkempaa kunnossapidon toimenpiteiden suunnittelua ja oikea-aikaista kohdentamista Väylän ja kunnossapidon eri toimijoiden kesken. Tavoitteena on saada käyttöön yhtenäinen ratojen kuntotiedon hallintajärjestelmä, jolloin myös raportointi muutetaan digitaaliseksi, mobiiliksi ja ajantasaiseksi.