Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Jari Mikkonen

  • 0295 024 703

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Valtatie 4 kuuluu valtakunnalliseen TEN-T –ydinverkkoon, jolla tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus.

Valtatien 4 parantamiseen Joutsan ja Toivakan välisellä tieosuudella on myönnetty rahoitusta 13,9 M€ liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantamiseksi. Hankkeessa tarkistetaan aikaisempaa tiesuunnitelmaa nykyisten suunnitteluohjeiden ja päätien laatutason vaatimusten mukaiseksi. Tavoitteena on parantaa matka-aikojen ennakoitavuutta ja luoda tielle tasalaatuiset ajo-olosuhteet sekä lisätä turvallisia ohituspaikkoja liikenteen sujuvuuden parantamiseksi.

Hankekuvaus ja vaikutukset

Liikennemäärä valtatiellä 4 on noin 6000 ajoneuvoa/vrk, josta raskasta liikennettä on noin 900 ajon/vrk. Nelostie on Suomen tärkeimpiä raskaan liikenteen pääväyliä. Ennusteiden mukaan liikenne kasvaa lähivuosikymmeninä vielä merkittävästi, mikä edelleen heikentää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Liikennemäärän ennustetaan olevan lähes 11 000 ajoneuvoa/vrk vuonna 2040.

Hankkeessa rakennetaan ohituskaistaparit Savenahon ja Naukjärven kohdille. Paikallisen liikenteen olosuhteita ja turvallisuutta parannetaan rakentamalla rinnakkaistiejärjestelyjä ja risteyssiltoja sekä liittymäjärjestelyillä sijoittamalla liittymät liikenneturvallisuuden kannalta turvallisiin kohtiin. Tievalaistuksella ja melusuojauksilla parannetaan turvallisuutta ja asumismukavuutta tien lähiympäristössä.

Suunnitelluilla toimenpiteillä vähenee henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien määrä laskennallisesti noin 67 % ja liikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrä noin 27 % vuodessa nykytilanteeseen verrattuna v.2040 ennustetilanteessa (Turvallisuusvaikutusten arviointi TARVA MT 5.4). Erityisesti ohituskaistat ja yksityistieliittymien järjestelyt sekä yllättävien liittymäkohtien poistaminen valtatieltä parantavat turvallisuutta ja myös paikallisten asukkaiden liikkuminen on nykyistä turvallisempaa.

Autoliikenteen palvelutaso paranee ja matka-aika tiejaksolla lyhenee ohitusmahdollisuuksien parantuessa ja ohittaminen on nykyistä turvallisempaa. Myös kevyen ja joukkoliikenteen olosuhteet paranevat risteyssiltojen ja parannettavien pysäkkiyhteyksien ansioista. Rakennettavien meluesteiden ansiosta liikennemelulle altistuvien määrä pysyy ennallaan tai vähenee ajonopeuksien ja liikennemäärän kasvusta huolimatta myös ennustetilanteessa v.2040.

Rakennustoimenpiteiden vuoksi joudutaan lunastamaan muutamia rakennuksia.

Suunnittelutilanne ja jatkotoimenpiteet

Tiesuunnitelma valmistui kesäkuussa 2017 ja se tuli lainvoimaiseksi helmikuussa 2018. Vuosina 2018 - 2020 suunnitelmasta toteutetaan Savenahon kohdalle ohituskaistat tiejärjestelyineen. Leivonmäen taajaman pohjoispuolinen osuus jää myöhemmin toteutettavaksi. Valtatiellä 4 suunnitelluista kohteista, jotka ovat vielä toteuttamatta on laadittu hankekortti vt 4 Leivonmäki - Vaajakoski.

Kohteiden toteuttamisesta ei ole rahoituspäätöstä.


Rakentamisvaiheen sivulle