Hyppää sisältöön

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

 

Valtatie 4 kuuluu valtakunnalliseen TEN-T –ydinverkkoon, jolla tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus.

Valtatien 4 parantamiseksi Joutsan ja Toivakan välisellä tieosuudella on laadittu tiesuunnitelma, missä on tarkistettu aikaisempaa tiesuunnitelmaa nykyisten suunnitteluohjeiden ja päätien laatutason vaatimusten mukaiseksi. Tiesuunnitelman tavoitteena on parantaa matka-aikojen ennakoitavuutta ja luoda tielle tasalaatuiset ajo-olosuhteet sekä lisätä turvallisia ohituspaikkoja liikenteen sujuvuuden parantamiseksi.

Hankekuvaus ja vaikutukset

Liikennemäärä valtatiellä 4 on noin 6000 ajoneuvoa/vrk, josta raskasta liikennettä on noin 900 ajon/vrk. Nelostie on Suomen tärkeimpiä raskaan liikenteen pääväyliä. Ennusteiden mukaan liikenne kasvaa lähivuosikymmeninä vielä merkittävästi, mikä edelleen heikentää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Liikennemäärän ennustetaan olevan lähes 11 000 ajoneuvoa/vrk vuonna 2040.

Hankkeessa rakennetaan ohituskaistaparit Savenahon ja Naukjärven kohdille. Paikallisen liikenteen olosuhteita ja turvallisuutta parannetaan rakentamalla rinnakkaistiejärjestelyjä ja risteyssiltoja sekä liittymäjärjestelyillä sijoittamalla liittymät liikenneturvallisuuden kannalta turvallisiin kohtiin. Tievalaistuksella ja melusuojauksilla parannetaan turvallisuutta ja asumismukavuutta tien lähiympäristössä.

Suunnitelluilla toimenpiteillä vähenee henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien määrä laskennallisesti noin 67 % ja liikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrä noin 27 % vuodessa nykytilanteeseen verrattuna v.2040 ennustetilanteessa (Turvallisuusvaikutusten arviointi TARVA MT 5.4). Erityisesti ohituskaistat ja yksityistieliittymien järjestelyt sekä yllättävien liittymäkohtien poistaminen valtatieltä parantavat turvallisuutta ja myös paikallisten asukkaiden liikkuminen on nykyistä turvallisempaa.

Autoliikenteen palvelutaso paranee ja matka-aika tiejaksolla lyhenee ohitusmahdollisuuksien parantuessa ja ohittaminen on nykyistä turvallisempaa. Myös kevyen ja joukkoliikenteen olosuhteet paranevat risteyssiltojen ja parannettavien pysäkkiyhteyksien ansioista. Rakennettavien meluesteiden ansiosta liikennemelulle altistuvien määrä pysyy ennallaan tai vähenee ajonopeuksien ja liikennemäärän kasvusta huolimatta myös ennustetilanteessa v.2040.

Rakennustoimenpiteiden vuoksi joudutaan lunastamaan muutamia rakennuksia.

Suunnittelutilanne ja jatkotoimenpiteet

Tiesuunnitelma tullut lainvoimaiseksi helmikuussa 2018. Vuosina 2018 - 2020 suunnitelmasta on toteutettu Savenahon kohdalle ohituskaistat tiejärjestelyineen. Vt4 Joutsa - Toivakka (vayla.fi)

Valtatiellä 4 suunnitelluista kohteista, jotka ovat vielä toteuttamatta on laadittu hankekortti vt 4 Leivonmäki - Vaajakoski.

Toteutus

Leivonmäen taajaman pohjoispuolinen osuudelle on myönnetty toteutusrahoitus vuoden 2024 talousarviossa. Hankkeen rakennuttajana toimii Väylävirasto, joka tiedottaa hankkeen rakentamisen aikataulusta erikseen.

Rakentamisvaiheen sivulle