Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Asiantuntija, maanteiden kunnossapito

Jarkko Pirinen

Teiden talvihoito

Väylävirasto ja ELY-keskukset huolehtivat väylien liikennöitävyydestä ympäri vuoden. Talvihoidon toimintalinjat määrittelevät ne periaatteet, joiden mukaan maanteiden liikennöitävyys talviaikana turvataan ja tiet hoidetaan. Talvihoidon toimintalinjat on uudistettu vuonna 2018, ja uudet linjaukset astuvat voimaan urakoissa vuosina 2019-2023.

Talviolosuhteet

Lumen auraus

Teiden talvihoidossa lumi aurataan yleensä ensin ja liukkaus torjuntaan sen jälkeen. Vilkkaimmat tiet aurataan ensimmäisenä. Tavoitteena on, ettei vilkasliikenteisillä teillä tai jalankulku- ja pyöräilyväylillä lunta saa olla muutamaa senttiä enempää. Lumisateen loputtua lumi poistetaan pääteiltä 2-3 tunnissa, jalankulku- ja pyöräilyväyliltä viimeistään neljässä tunnissa. Vähäliikenteisillä teillä voi olla lunta ajoittain kymmenen senttiä ja lumi tulee aurata kuudessa tunnissa.

Liukkauden torjunta

Sääpalvelun avulla voidaan ennakoida tienpinnan jäätyminen. Vilkasliikenteisillä teillä liukkautta torjutaan suolaamalla ja muilla teillä hiekoittamalla tai karhentamalla polannetta. Toimenpiteet liukkauden torjumiseksi vilkasliikenteisillä pääteillä tehdään pääosin ennakkoon, mutta kuitenkin 2-3 tunnin kuluessa liukkauden havaitsemisesta. Jalankulku- ja pyöräilyväylillä turvataan riittävä pito erityisesti aamuliikennettä varten. Alempiluokkaisilla teillä liukkaus pyritään torjumaan 6-8 tunnin kuluessa liukkauden havaitsemisesta, mutta vaikeimmissa sääolosuhteissa voi lievää liukkautta esiintyä pidempään. 

Kun uusien talvihoitolinjausten mukaiset laatuvaatimukset tulevat voimaan kilpailutetuissa urakoissa syksystä 2019 lähtien, liukkauden torjunnan toimenpiteitä aikaistetaan siten, että alempiluokkaisilla teillä toimenpiteet tehdään viimeistään 5-7 tunnin kuluessa. Keskivilkkailla teillä liukkaudentorjunnan laatuvaatimukset kiristyvät ja liukkaudentorjunnassa on lähivuosina sama laatuvaatimus voimassa läpi talven.

Lue lisää liukkauden torjunnasta

Katso ajantasainen talvikunnossapidon tilanne Liikennetilanne-sivustolta

Usein kysytyt kysymykset talvihoidosta

Talvihoitoluokat

Väylän merkitys, liikennemäärä ja -koostumus määrittelevät teiden hoidon palvelutason. Koska kaikkia teitä ei voida hoitaa kohtuullisin kustannuksin välittömästi, tiet on luokiteltu eri hoitoluokkiin. Talvihoitoluokkia korotettiin tai talvihoidon tasoa nostettiin 1.1.2019 alkaen yli 11 000 tiekilometrillä.

Hoitoluokka Ise

(1523 km: 2 % tiepituudesta, 31 % liikenteestä, 28 % raskaasta liikenteestä)

Tie on pääosin paljas. Liukkaus pyritään aina torjumaan ennakkoon, mutta sään muutostilanteissa voi lievää liukkautta esiintyä. Myös pitkinä pakkaskausina, jolloin suolaus ei ole mahdollista, voi tien pinta olla osittain jäinen. Toimenpiteet ajoitetaan siten, että ne haittaavat mahdollisimman vähän liikennettä.

Hoitoluokka Is

(7484 km: 10 % tiepituudesta, 37 % liikenteestä, 42 % raskaasta liikenteestä)

Tie on pääosin paljas. Pyrkimyksenä on hyvä pito, mutta sään muutostilanteissa voi lievää liukkautta esiintyä. Kylminä ajanjaksoina tiellä voi olla jonkin verran pitkittäisiä ohuita polannekaistoja, jotka eivät erityisesti vaikuta ajamiseen. Pitkinä pakkaskausina, jolloin suolaus ei ole mahdollista, voi tien pinta olla osittain jäinen. Liukkaus torjutaan pääsääntöisesti ennakoivilla toimenpiteillä.
 

Hoitoluokka I

(519 km: 1 % tiepituudesta, 2 % liikenteestä, 2 % raskaasta liikenteestä)

Tie on suurimman osan ajasta paljas. Pyrkimyksenä on hyvä pito, mutta sään muutostilanteissa voi lievää liukkautta esiintyä. Matalia kapeita polannekaistoja ajokaistojen ja ajourien välissä voi ajoittain esiintyä. Pitkinä pakkaskausina, jolloin suolaus ei ole mahdollista, voi tien pinta olla osittain jäinen. Liukkauden ongelmatilanteet pyritään estämään ennakoivasti liukkauden torjunnalla.

Hoitoluokka Ib

(13 517 km: 17 % tiepituudesta, 18 % liikenteestä, 18 % raskaasta liikenteestä)

Tie on yleensä pääosin paljas, osittain tiellä voi olla polannekaistoja tai tie voi olla kokonaan polanteen peittämä. Tie hoidetaan melko korkeatasoisesti ongelmallisimpia sääolosuhteita lukuun ottamatta. Pakkasliukkautta voi jonkin verran esiintyä. Liukkauden torjunta tehdään pääosin suolalla, mutta suolan käyttö on vähäisempää kuin korkeammissa hoitoluokissa. Polanneurat ja -pinta tasataan mahdollisimman tasaiseksi.

Urakoiden kilpailutuksen myötä siirrytään käyttämään toimintatapaa, jossa kokonaan polanteisia teitä ei juurikaan esiinny.
 

Talvihoitoluokka Ic 

(1685 km: 2 % tiepituudesta, 2 % liikenteestä, 1 % raskaasta liikenteestä)

Tie on yleensä joko osittain tai kokonaan polannepintainen. Tie hoidetaan hyvätasoisesti ongelmallisimpia sääolosuhteita lukuun ottamatta. Talvikelillä tie ei ole täysin pitävä, mutta riittävän turvallinen, kun huomioidaan vallitsevat olosuhteet. Liukkauden torjunta tehdään pääosin piste- ja linjahiekoituksella sekä polanteen karhennuksella. Sopivilla keleillä suolaa voidaan myös käyttää liukkauden torjunnassa. Polanneurat ja -pinta tasataan mahdollisimman tasaiseksi.
 

Hoitoluokka II 

(15 113 km: 19 % tiepituudesta, 7 % liikenteestä, 5 % raskaasta liikenteestä)

Tien pinta on pääosin polannepintainen ja polanne voi olla osittain urautunut. Tiellä on normaalitilanteissa riittävä kitka ja tasaisuus maltilliseen liikennöintiin. Risteysalueet, mäet ja kaarteet hiekoitetaan niin, että normaali liikkuminen on turvallista.

Teiden pintoja karhennetaan ja kaikkein ongelmallisimmilla keleillä hiekoitetaan kokonaan. Vaikeissa säätilanteissa, esimerkiksi sään äkillisesti lauhtuessa tai heti lumisateiden jälkeen, liikenteeltä edellytetään varovaisuutta.

Hoitoluokka III 

(38 111 km: 49 % tiepituudesta, 4 % liikenteestä, 4 % raskaasta liikenteestä)

Tiestö on pääosan aikaa polannepintainen ja paikoin voi olla uria. Laatu on pääsoin sama kuin II-luokan teillä, mutta auraus- ja liukkaudentorjunta voi kestää kaksi tuntia pidempään. Sään muuttuessa keli voi olla useiden tuntien ajan ongelmallinen, jolloin ajaminen vaatii erityistä varovaisuutta.

Tieverkon jako eri talvihoitoluokkiin

Kaavio talvihoitoluokista.

Maanteiden talvihoitoluokat kartalla

Kartta toimii parhaiten, kun sen avaa omalle sivulleen: Näytä suurempi kartta.

Mihin hoitoluokkaan käyttämäni tie kuuluu?

Maanteiden talvihoitoluokat kartalla 1.10.2019 alkaen

Hoidon palvelutason toteutumisesta huolehtivat paikalliset ELY-keskukset.

Liikenteen asiakaspalvelu
0295 020600 Neuvonta ja palautteet (arkisin klo 9-16)
0200 2100 Tienkäyttäjän linja (24h/vrk): ilmoitukset teiden kunnosta ja liikenteen ongelmista
Palauteväylä (palaute verkossa)