Hyppää sisältöön

Vt 3 Ikaalinen-Mansoniemi

Tiehanke Suunnitteilla Pirkanmaa

Valtatie 3:n Tampere–Vaasa parantamisen yleissuunnitelma välillä Mansoniemi–Ikaalinen valmistui marraskuussa 2008. Yleissuunnitelmassa esitetään, että valtatietä parannetaan Mansoniemen ja Ikaalisten välillä ohituskaistoilla, eritasoliittymä- ja liittymäjärjestelyillä pääosin nykyisellä paikallaan niin, että nopeustaso voidaan nostaa 100 km/h liikenneturvallisuuden heikentymättä. Toimenpiteisiin sisältyy myös Kilvakkalan alueen tiejärjestelyjä. Liikennevirasto (nykyinen Väylävirasto) hyväksyi yleissuunnitelman syyskuussa 2010. 

Kesäinen tiekuva suunnitteluosuudelta, jossa kulkee pyöräilijöitä ja mopoilijoita.

Tiesuunnittelu on parhaillaan käynnissä Ikaalisten eritasoliittymän ja Teikankankaan välisestä osuudesta. Teikankankaan pohjoispuolisesta alueen jatkosuunnittelusta ei ole vielä tehty päätöksiä.

Valtatietä parannetaan Mansoniemen ja Ikaalisten välillä ohituskaistoilla ja eritasoliittymä- ja liittymäjärjestelyillä pääosin nykyisellä paikallaan niin, että nopeustaso voidaan nostaa 100 km/h liikenneturvallisuuden heikentymättä. Toimenpiteisiin sisältyy myös Kilvakkalan alueen tiejärjestelyjä.
 
Hanke sisältää seuraavat toimenpiteet:

Mansoniemi–Teikangas

  • Mansoniemen ja Mylly-Kartun välille kaksi keskikaiteellista ohituskaistaa ja ohituskaistojen ulkopuolella tietä levennetään. Mansoniemestä etelään tie sijoittuu uuteen maastokäytävään nykyisen tien länsipuolelle noin 2,5 kilometrin matkalla.
  • Mylly-Kartun ja Teikankaan välillä nykyistä tietä levennetään 10,5/7,5 metrin levyiseksi. Teikankaan ja Kylpylän välillä yleissuunnitelma liittyy vuonna 2006 laaditun tiesuunnitelman toimenpiteisiin.

Kylpylä–Salmi

  • Kylpylän eritasoliittymän alueella valtatielle toteutetaan eritasoliittymän edellyttämät järjestelyt ja tien korkeusasemaa muutetaan noin 600 metrin matkalla liittymän alueella. Kylpylän ja Kilvakkalan liittymän väliin jää pieni osuus nykyiselleen. Kilvakkalan liittymän kohdalta tie 3 erkanee nykyisen valtatien eteläpuolelle ja tielle tehdään uusi silta Salmin nykyisen sillan eteläpuolelle. Sillan kaakkoispuolella tie yhdistyy nykyiseen tiehen.

Liittymät

  • Mansoniemen, Kylpylän ja Kilvakkalan eritasoliittymät, joiden kohdille rakennetaan keskikaiteet. Mansoniemen eteläpuolelle ja Mylly-Karttuun porrastetut ja kääntymiskaistoin varustetut tasoliittymät. Jatkosuunnittelussa pohditaan mahdollisuutta toteuttaa Mylly-Karttuun eritasoliittymä. Muut tasoliittymät valtatie 3:lle poistetaan ja korvataan laajoilla tiejärjestelyillä.

Muut kohteet

  • Maantie 261 rakennetaan uuteen paikkaan noin 2,2 kilometrin matkalla Kylpylän eritasoliittymästä Kilvakkalan kylän luoteispuolitse nykyiselle maantie 261:lle.
  • Maantie 2594 rakennetaan uuteen paikkaan Kilvakkalan kylän länsipuolella noin 1,2 kilometrin matkalla. Tie yhdistyy pohjoisessa maantie 261:een.
  • Uusi rinnakkaisyhteys Kylpylältä Salmin alueen kautta Karhoistentielle Ikaalisten keskustan suuntaan.
  • Tarvittavat maanteiden, yksityisteiden sekä kevyen liikenteen ja linja-autopysäkkien järjestelyt.
  • Valtatien varren meluntorjunta asuin- ja virkistysalueiden suojaamiseksi.
  • Riista-aidat, tievalaistusta ja Heinistön alueen pohjavesisuojaus sekä tarvittava ympäristörakentaminen.

Hankkeen rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 28,4 miljoonaa euroa, josta lunastus- ja korvauskustannusten osuus on noin 1,4 miljoonaa euroa. Osan kustannuksista maksaa Ikaalisten kaupunki. Hanke voidaan tarvittaessa toteuttaa vaiheittain ja siitä päätetään jatkosuunnittelun yhteydessä. Yleissuunnitelma on lähtökohtana myöhemmin laadittavalle tiesuunnitelmalle.