Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

projektipäällikkö

Matti Ruoti

  • 0295029043

Tapavainola-Ylämaa maantien 3864 (Ylämaantie) parantaminen välillä Sipari-Pulsa

Tiehanke Käynnissä Etelä-Karjala

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut tie- ja rakennussuunnitelman maantien 3864 (Ylämaantie) parantamiseksi välillä Sipari - Pulsa, Lappeenrannan kaupungin alueella. Suunnitelma kohdistuu tiejakson Sipari - Pulsa noin 9 kilometriä pitkälle soratieosuudelle, sen nykyiseen tiekäytävään.

Syksyinen tiekuva.

Laadituissa suunnitelmissa on määritelty tieosan yksityiskohtaiset parantamistarpeet ja -kohteet hankkeen toteutusta varten. Tieosan liikennöitävyyttä ja liikenneturvallisuutta parannetaan huomioimalla tien käyttäjien sekä alueen raskaan liikenteen ja maa- ja metsätalouden tarpeet. 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom antaa tiesuunnitelmasta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hyväksymisesityksen pohjalta hyväksymispäätöksen kesäkuussa 2020.

Hankerahoitustilanne

Vuosina 2017, 2018 ja 2019 myönnetyt valtion lisätalousarvioiden rahoitusosuudet, keväällä 2020 Lappeenrannan kaupungin kanssa sovittu hankkeen loppuosuudelle kohdistettu kustannusjako-osuus (0,3 M€) sekä Väyläviraston Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle kesäkuun 2020 alussa myöntämä jakovarahankkeiden lisärahoitusosuus (1,4 M€) mahdollistavat MT 3864 Sipari – Pulsa -hankkeen toteutuksen, nykyisen soratieosuuden parantamisen kestopäällysteiseksi maantieksi koko tiesuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Toimenpiteet kesällä 2020

Maanmittauslaitos merkitsee kesän aikana maastoon tulevan tiealueen rajauksen syksyllä käynnistyvää tietoimitusta ja sen yhteydessä tehtävää kiinteistökohtaisen omaisuuden arviointia varten. Tiealue merkitään maastoon tiesuunnitelman mukaisessa rakentamistoimet mahdollistavassa enimmäislaajuudessa.

Tiealueen tarkka laajuus lopullisine rajapyykkeineen tulee tarkentumaan rakentamistoimien jälkeen tietoimitusprosessin yhteydessä. Tietoimituksen aloituskokouksen tarkasta aloitusajankohdasta tiedotetaan kuuluttaen ja maanomistajakirjeillä kesälomakauden jälkeen.
 

Hankkeen rakentamisen ajoitus

Kaakkois-Suomen ELY-keskus käynnistää hankkeen toteutuksen lainvoimaisen tiesuunnitelman perusteella loppusyksyllä 2020. Rakentamistoimien tarkasta aloitusajankohdasta ja rakentamisen yleisaika-taulutuksesta sekä rakennusvaiheesta vastaavista yhdyshenkilöistä tiedotetaan kesälomakauden jälkeen.

Vuonna 2020 tehtävät tietoimituksen aloituskokouksen jälkeiset rakennustoimet kohdistuvat tiealueella olevan puuston poistoon ja rakennusalueen pintamaiden poistoon. Varsinaiset laajemmat rakennustoimet ajoittuvat pääosin vuodelle 2021 ja tarvittaessa alkuvuodelle 2022.

Karttakuva (jpg)

 


                                                

 

Seuraa hanketta

Hankkeella on oma Facebook-sivu, jolla jaetaan tietoa hankkeen ajankohtaisista asioista ja keskustellaan vapaamuotoisesti hankkeen etenemisestä. 

Hankkeen Facebook-sivua voit tykätä ja seurata alla olevassa linkissä:

Ajankohtaista

Hankkeen rakentamistoimien valmistelu on alkanut 24.9.2020 käynnistyneen maantietoimituksen myötä.

 

Rakentamisvaiheen yhdyshenkilönä toimii projektipäällikkö

Matti Ruoti

0295 029 043

[email protected]