Hyppää sisältöön

Piensolutukiasemien sijoittamisen ehdot rautatieympäristössä

Laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) 229 § 5 momentin mukaan viranomaisen on asetettava etukäteen saataville ehdot mahdollisuudesta sijoittaa saman pykälän 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu tukiasema kiinteistölle, rakennukseen tai rakennelmaan.

Väyläviraston hallinnassa olevalle kiinteistölle, rakennukseen tai rakennelmaan sijoittamista koskevat ehdot ovat:

 • Rautatiealueelle tai sillä sijaitsevaan rakennukseen tai rakennelmaan sijoitettava tukiasema tai sen käyttö ei saa aiheuttaa vaaraa liikenteelle eikä merkittävää haittaa radanpidolle;
 • Rautatiealueelle sijoitettu tukiasema tulee siirtää tai poistaa, jos sen käyttämisestä aiheutuu ennakoimatonta vaaraa liikenteelle tai merkittävää haittaa radanpidolle;
 • Tukiaseman sijoittaminen rautatiealueelle tai sillä sijaitsevaan rakennukseen tai rakennelmaan on mahdollista vain jos sitä ei voida muutoin järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin;
 • Rautatiealueelle sijoitettavista tukiasemasta ja sijoittamis- sekä kunnossapitotyöstä tulee sopia Väyläviraston kanssa (ks. yllä);
 • Rautatiealueelle sijoitettavan tukiaseman sijoittamisessa sekä siihen liittyvässä työssä on noudatettava Väyläviraston ohjeita (ks. yllä);
 • Tukiaseman sijoittamispaikasta ja tukiasemien määrästä päättää Väylävirasto;
 • Tukiasema on ensisijaisesti sijoitettava sellaiseen paikkaan, rakennukseen tai rakennelmaan, johon voidaan sopia sijoitettavaksi usean tukiasematoimijan tukiasemia;
 • Tukiaseman paikkaan on pystyttävä kulkemaan haittaamatta rautatieliikennettä tai radanpitoa;
 • Tukiaseman paikkaan on pystyttävä järjestämään sähkönsyöttö ja mahdollinen langallinen tietoliikenneyhteys;
 • Tukiasemaa tai siihen liittyviä rakenteita, varusteita tai kaapeleita ei saa sijoittaa ratasähköpylväisiin tai -portaaleihin eikä rautatien turvalaitteisiin tai turvalaitetiloihin;
 • Tukiasema tai siihen liittyvät rakenteet, varusteet tai kaapelit taikka asennus- ja huoltotöissä vaadittava tila eivät saa ulottua rautatien aukean tilan ulottumaa (ATU) eivätkä ratatyön suojaulottumaan (RSU);
 • Tukiaseman sijoittamisesta ja käytöstä aiheutuvista kustannuksista vastaa tukiaseman omistaja ja operaattori;
 • Tukiaseman poistamisesta ja asennuspaikan ennallistamisesta vastaa kustannuksellaan tukiaseman omistaja ja operaattori;
 • Tukiaseman, sen käytön ja kunnossapidon aiheuttamista mahdollisista vahingoista vastaa tukiaseman omistaja ja operaattori;
 • Tukiasemaoperaattorin tulee antaa selvitys laitteiden omistuksesta ja hallinnasta;
 • Tukiasemaoperaattorin tulee pyydettäessä kertoa käytetyn tukiasemateknologian toimittajan olennaiset tiedot sekä käytettävän teknologian turvallisuusominaisuudet;
 • Tukiasemaoperaattorin kanssa laaditaan tarvittaessa turvallisuussopimus. Turvallisuussopimus laaditaan aina, jos operaattorin tai sen lukuun toimiva henkilöstö saa itsenäisen liikkumisoikeuden rakennusten tiloihin;
 • Rakennuksiin liikkumisoikeuden saavalta henkilöstöltä vaaditaan vaitiolositoumus;
 • Tukiasemaoperaattorin tulee etukäteen hyväksyttää Väylävirastolla asentajat ja huoltohenkilöstö, jos operaattorin tai sen lukuun toimiva henkilöstö saa itsenäisen liikkumisoikeuden rakennusten tiloihin. Hyväksyntämenettely voi pitää sisällään henkilöturvallisuusselvitykset, mikäli turvallisuusselvityslain edellytykset täyttyvät;
 • Asennussuunnitelmat ja asennettavat järjestelmät tulee etukäteen hyväksyttää Väylävirastolla;
 • Asennuksesta on laadittava vastaanottotarkastuspöytäkirja, joka toimitetaan Väylävirastolle;
 • Väylävirastolla tulee olla auditointimahdollisuus tukiasemaan, operaattorin toimintaan ja tukiasemassa käytettävään teknologiaan; sekä
 • Rakennuksiin ja rakennelmiin sijoitettujen tukiasemien huoltokäyntien järjestelyt on hyväksytettävä Väylävirastolla, joka asettaa tarvittavat turvallisuusmenettelyt.