Hyppää sisältöön

Vt 5 parantaminen Leppävirran kohdalla

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Savo

Pohjois-Savon ELY-keskus on käynnistänyt kesällä 2021 tiesuunnitelman laatimisen valtatien 5 parantamisesta Leppävirran kohdalla. Valtatie 5 parantamisen keskeisenä tavoitteena Leppävirran kohdalla on edistää liikenteen sujuvuutta ja parantaa liikenneturvallisuutta sekä varmistaa riittävän yhtenäisen valtatieosuuden kehittyminen. Tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2023 aikana ja tiesuunnitelma toimitetaan hyväksymiskäsittelyyn keväällä 2024.

 

Lähtökohdat ja nykytilanne

Valtatien suuntaus on nykyiselle liikennetilanteelle ja poikkileikkaukselle hyvä. Valtatiellä on ohituskaistat etelään ja pohjoiseen päin, mutta ohituskaistoilla ei ole keskikaiteita. Leppävirran kohdalla on kaksi pääliittymää. Keskustan sisääntulo on järjestetty eritasoliittymän kautta ja seututeiden 533 sekä 544 liittymä on porrastettu ja pääsuunnassa kanavoitu tasoliittymä. Keskusta-alueen pääliittymistä etelään päin on kolme vilkkaampaa liittymää sekä muutamia yksityistieliittymiä, joista yksi liittymä sijoittuu nykyisen ohituskaistan kohdalle. Liittymät palvelevat alueen asutusta ja teollisuutta sekä raviradan toimintaa. Leppävirran kunta on kaavoittanut Sikokorven/Hepokankaan teollisuusalueen ja ilman liikenneverkon kehittämistä uuden teollisuusalueen liikenne käyttäisi nykyistä liittymää valtatielle.

Valtatien länsipuolella on rinnakkainen katuyhteys Leppävirran keskustaajaman kohdalla ja sen eteläpuolella molemmin puolin valtatietä yksityistietasoiset rinnakkaistiet. Läntisen rinnakkaistien pohjoispää on museotie. Jalankululle ja pyöräilylle on hyvin valtatien suuntaisia yhteyksiä.

Suunnittelualueen pohjoispäässä valtatie sijaitsee noin 2 kilometrin matkalla Pohjukansalon ensimmäisen luokan pohjavesialueella, jolla toimii Leppävirran tärkein varavedenottamo. Valtatiellä ei ole pohjavedensuojausta.
 

Hankkeen sisältö

Valtatien 5 parantaminen toteutetaan pääasiassa nykyistä tietä leventämällä ja koko tieosuus varustetaan keskikaiteella. Suunnittelualueelta poistetaan valtatien tasoliittymät ja näiden liikenne ohjataan kulkemaan rakennettavien Savonniemen ja Heinäveden eritasoliittymien kautta. Myös nykyistä Unnukan eritasoliittymää kehitetään vastaamaan uusia liikennejärjestelyjä. Valtatien itäpuolelle rakennetaan maantietasoinen rinnakkaistie Unnukan ja Savonniemen eritasoliittymien välille ja valtatien länsipuolella Unnukan ja Heinäveden eritasoliittymien välillä parannetaan nykyistä katuverkkoa.

Toimenpiteet mahdollistavat valtatien nopeustason muutoksen 100 km:iin/h koko suunnittelujaksolla. Keskikaiteelliseksi parannettavalla valtatiellä on hidas ajoneuvoliikenne sekä jalankulku ja pyöräily kielletty, joten ne ohjataan rinnakkaistieverkolle.
 

Hankkeen vaikutukset

Hankkeella varmistetaan pitkämatkaisen tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuus, toimintavarmuus sekä matka-aikojen ennustettavuus. Hanke parantaa työ- ja asiointimatkojen sujuvuutta ja turvallisuutta ja henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrää vähenee. Valtatien kehittämisen parantaa suunnittelualueen yhdyskuntarakenteen ja maankäytön nykytilaa ja kehittämismahdollisuuksia.

Hankkeella pyritään vähentämään liikenteen aiheuttamaa riskiä Pohjukansalon pohjavesialueelle sekä minimoimaan arvokkaille luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristökohteille aiheutuvaa haittaa. Valtatieliikenteen meluhaittaa tienvarsiasutukselle lievennetään meluntorjuntaratkaisuin.