Yhteystiedot

Hankevastaava
Pohjois-Savon ELY-keskus

kehittämispäällikkö

Timo Järvinen

  • 0295 026 722

Suunnittelukonsultti
Sito Oy

Projektipäällikkö

Matti Romppanen

  • 020 747 6740

Lisätietoja myös:

Leppävirran kunta

Vt 5 parantaminen Leppävirran kohdalla, aluevaraussuunnitelma

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Savo

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii aluevaraussuunnitelmaa valtatien 5 parantamisesta Leppävirran kohdalla.  Aluevaraussuunnitelma on osa Leppävirran kunnan käynnistyvää yleiskaavatyötä. Valtatietä parannetaan nykyisellä paikallaan. Siitä kehitetään yhtenäinen ja turvallinen yhteys, jossa otetaan huomioon sekä valtakunnallisen että paikallisen liikenteen tarpeet.

Kartta suunnitteluosuudesta Leppävirran kohdalla.

 

 

Valtatien kehittämistä on tarkasteltu eri selvityksissä vuosien myötä. Pohjois-Savon ELY-keskus käynnisti keväällä 2017 yleissuunnitelmatyön, jossa tutkittiin kolmea tarkennettua vaihtoehtoa. Niistä kaksi oli uusia linjauksia nykyisen valtatien länsipuolella.  Pohjois-Savon ELY-keskus valitsi marraskuussa 2017 jatkosuunnitteluun nykyisen valtatien parantamisen, arvioinnin ja vertailun perusteella. Vaihtoehdon valinnan yhteydessä todettiin, että nykyisen valtatien parantaminen ei vaadi maantielain mukaisen yleissuunnitelman laatimista. Prosessia päätettiin jatkaa aluevaraussuunnitelman laatimisella, jolloin maantien sijainti, aluevaraukset ja vaikutukset tulevat virallisesti ratkaistuiksi kaavoitusprosessin yhteydessä. Leppävirran kunta on käynnistänyt valittuun valtatieratkaisuun perustuvan osayleiskaavoituksen.

Aluevaraussuunnitelman sisältö

Valtatie 5 parantamisen keskeisenä tavoitteena Leppävirran kohdalla on edistää liikenteen sujuvuutta ja parantaa liikenneturvallisuutta sekä varmistaa riittävän yhtenäisen valtatieosuuden kehittyminen. Lisäksi valtatien parantamisella tuetaan alueen maankäytön kehittämistä ja torjutaan liikenteen melu- ja päästöhaittoja. Suunnitteluratkaisussa otetaan huomioon asukkaiden tarpeet ja pyritään välttämään haitallisia ympäristövaikutuksia.

Suunnittelualue alkaa Nikkilänmäen eteläpuolelta ja ulottuu Kaidanlammen eteläpuolelle. Aluevaraussuunnitelmassa esitetään tiestön parantamistoimenpiteet, niiden vaikutukset muun muassa liikenteeseen, talouteen ja ympäristöön sekä rakentamisen kehittämispolku ja haittojen lieventämistoimenpiteet. Perusratkaisussa valtatie on keskikaiteellinen ohituskaistatie, kaikki liittymät ovat eritasoliittymiä ja nopeusrajoitus on 100 km/h.

Vuorovaikutus ja hankkeen eteneminen

Asukkailla sekä muilla alueen toimijoilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa suunnitelman sisältöön. Hankkeen aikana on järjestetty useita esittelytilaisuuksia ja työpajoja.

Hankkeen aikataulu riippuu Leppävirran kunnan kaavoituksesta.