Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus

tienpidon suunnittelun asiantuntija

Mikko Laitinen

  • 0295 026 736

Vt 5 parantaminen Leppävirran kohdalla, tiesuunnitelma

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Savo

Pohjois-Savon ELY-keskus on käynnistänyt kesällä 2021 tiesuunnitelman laatimisen valtatien 5 parantamisesta Leppävirran kohdalla. Valtatie 5 parantamisen keskeisenä tavoitteena Leppävirran kohdalla on edistää liikenteen sujuvuutta ja parantaa liikenneturvallisuutta sekä varmistaa riittävän yhtenäisen valtatieosuuden kehittyminen. Tiesuunnitelman on määrä valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä. Rahoituspäätöstä hankkeesta ei vielä ole tehty. Hankkeen kustannusennuste on noin 20 milj. €.

Kartta suunnitteluosuudesta Leppävirran kohdalla.

 

 

Lähtökohdat ja nykytilanne

Valtatien suuntaus on nykyiselle liikennetilanteelle ja poikkileikkaukselle hyvä. Valtatiellä on ohituskaistat etelään ja pohjoiseen päin. Ohituskaistoilla ei ole keskikaiteita. Leppävirran kohdalla on kaksi pääliittymää. Keskustan sisääntulo on järjestetty eritasoliittymän kautta. Seututeiden 533 ja 544 liittymä on porrastettu ja pääsuunnassa kanavoitu tasoliittymä. Keskusta-alueen pääliittymistä etelään päin on kolme vilkkaampaa liittymää sekä muutamia yksityistieliittymiä, joista yksi liittymä sijoittuu nykyisen ohituskaistan kohdalle. Liittymät palvelevat alueen asutusta ja teollisuutta sekä raviradan toimintaa. Leppävirran kunta on kaavoittanut Sikokorven/Hepokankaan teollisuusalueen ja ilman liikenneverkon kehittämistä uuden teollisuusalueen liikenne käyttäisi nykyistä liittymää valtatielle 5. 

Valtatien länsipuolella on rinnakkainen katuyhteys Leppävirran keskustaajaman kohdalla ja sen eteläpuolella molemmin puolin valtatietä yksityistietasoiset rinnakkaistiet. Läntisen rinnakkaistien pohjoispää on museotie. Jalankululle ja pyöräilylle on hyvin valtatien suuntaisia yhteyksiä.

Suunnittelualueen pohjoispäässä valtatie sijaitsee noin 2 kilometrin matkalla Pohjukansalon ensimmäisen luokan pohjavesialueella, jolla toimii Leppävirran tärkein varavedenottamo. Valtatiellä 5 ei ole pohjavedensuojausta.

Hankkeen sisältö

Valtatien 5 parantaminen toteutetaan pääasiassa nykyistä tietä leventämällä ja koko tieosuus varustetaan keskikaiteella. Suunnittelualueella valtatien tasoliittymät poistetaan, rakennetaan kaksi uutta eritasoliittymää Savonniemen eritasoliittymä ja Heinäveden eritasoliittymä. Nykyistä Unnukan eritasoliittymää kehitetään vastaamaan uusia liikennejärjestelyjä. Savonniemen eritasoliittymästä kuljetaan yleiskaavan mukaiselle uudelle teollisuusalueelle. Heinäveden eritasoliittymä korvaa nykyisten maanteiden porrastetun ja kanavoidun liittymän. Valtatien itäpuolelle rakennetaan maantietasoinen rinnakkaistie Unnukan ja Savonniemen eritasoliittymien välille. Valtatien länsipuolella Unnukan ja Heinäveden eritasoliittymien välillä nykyistä katuverkkoa parannetaan vastaamaan uusia liikennejärjestelyjä. Valtatiejaksolle ei jää yksityistie- tai maatalousliittymiä. 

Toimenpiteet mahdollistavat valtatien nopeustason muutoksen 100 km:iin/h koko suunnittelujaksolla. Keskikaiteelliseksi parannettavalla valtatiellä on hidas ajoneuvoliikenne sekä jalankulku ja pyöräily kielletty ja ne ohjataan rinnakkaiselle tieverkolle.

Suunnittelutyössä selvitetään pohjavedensuojauksen toimenpiteet ja laajuus.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeella halutaan varmistaa pitkämatkaisen tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuus, toimintavarmuus sekä matka-aikojen ennustettavuus sekä parantaa työ- ja asiointimatkojen sujuvuutta ja turvallisuutta. Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrää vähennetään. Valtatien kehittämisen tehtävänä on myös tukea nykyistä maankäyttöä, mikä tien sijaitessa taajamarakenteen sisällä tarkoittaa poikittaisen liikkumisen tukemista ja seututeiden liittymän kohdalla molemmin puolin valtatietä olevan teollisuuden sekä keskustaajaman riittävän saavutettavuuden varmistamista sekä tukea uutta suunniteltua maankäyttöä Sikokorven/Hepokankaan kohdalla uudella Savonniemen eritasoliittymäratkaisulla.

Tavoitteena on vähentää liikenteen aiheuttamaa riskiä Pohjukansalon pohjavesialueelle sekä minimoida arvokkaille luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristökohteille aiheutuvaa haittaa. 

Valtatieliikenteen meluhaittaa tienvarsiasutukselle pyritään lieventämään rakentamalla uutta meluntorjuntaa. 
 

Aluevaraussuunnitelman 2019 suunnitelmakartta: vt 5 Leppävirran kohdalla (pdf)

Lisätietoja myös:

Leppävirran kunta