Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Lapin ELY-keskus

Projektipäällikkö

Tomi Tiuraniemi

  • 0295 037 262

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Jari Kinnunen

  • 040 357 2446

Kantatien 79 parantaminen Kittilän keskustan kohdalla, Kittilä

Tiehanke Suunnitteilla Lappi

Suunnittelukohde sijaitsee Kittilän kunnassa Kittilän keskustaajaman kohdalla. Kantatie 79 on tarkoitus parantaa nykyiselle paikalleen.

Hankkeen sijainti kartalla.

Hankkeen sisältö

Suunniteltavan tieosuuden kokonaispituus on noin 4,2 kilometriä alkaen Kittilän kirkonkylän eteläosasta Vaaratien kohdalta ja päättyen pohjoisosassa kantatie 80 Aakenuksentien liittymäalueelle. Kantatie 79 on tarkoitus parantaa nykyiselle paikalleen.

Kävely- ja pyöräilytien ylityskohtiin rakennetaan maantielle suojatiesaarekkeet. Ajoneuvoliikenne, jalankulku ja pyöräily sekä pysäköinti jäsennellään omille alueilleen siten, että niille varattu tila on selkeästi eritelty. Keskusta-alueen vilkasliikenteisimpien kauppakeskittymien liittymäjärjestelyt toteutetaan osin kanavoituna ja osin erillisillä kääntymiskaistoilla. Kantatien 79 ja kantatien 80 Sodankyläntien liittymää suunnitellaan alustavasti kiertoliittymänä. Kantatien 79 ja kantatien 80 Aakenuksentien liittymä suunnitellaan lähtökohtaisesti kanavoituna ratkaisuna.
 

Hankkeen tausta

Kantatie 79 Kittilän keskustan kohdalla toimii nykyisin yleisen tien lisäksi keskustan tärkeimpänä kauppakatuna sekä ainoana yhtenäisenä etelä – pohjoissuuntaisen ajoneuvoliikenteen välittäjänä.

Kantatie 79 Kittilän taajaman kohdalla ei vastaa nykyisiä käsityksiä hyvästä taajamatiestä. Kantatie on leveä maantiemäinen tie ja se korostaa ajoneuvoliikenteen asemaa. Taajaman liikennemuotoja ei ole selkeästi jäsennelty. Kevyen liikenteen turvallisuus on huono, koska kantatien varren kapeat jalkakäytävät eivät ole toimivia nykyisellä liikennemäärällä. Tiesuunnitelman lähtökohtana on aiemmin vuonna 2009 laadittu yleissuunnitelma.

Suunnittelualueella ollaan laatimassa Kittilän kunnan toimesta Kittilän kirkonkylän asemakaavamuutosta. Kaavan laatiminen on tällä hetkellä luonnos- / valmisteluvaiheessa. Tämän tiesuunnittelutyön yhtenä tarkoituksena on osoittaa em. asemakaavatyön pohjaksi riittävät liikenne- ja tiealuerajat mahdollistamaan myöhempi suunnitteluratkaisuiden toteuttaminen.
 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa tieosuuden liikenneturvallisuutta, kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita, esteettömyyttä sekä taajaman ympäristöä ja viihtyisyyttä. Lisäksi tavoitteena on turvata tieliikenteen sujuvuus ja toimivuus myös tulevaisuudessa.

Aikataulu ja osallisuus

Hankkeen tiesuunnitelman laatiminen on aloitettu. Hankkeen rakennussuunnittelun sekä hankkeen toteutuksen aikataulu on vielä avoin.