Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Hankkeesta vastaava
Uudenmaan ELY-keskus

projektipäällikkö

Kirsi Pätsi

  • 0295 021 331

Suunnittelukonsultti
Sitowise Oy

projektipäällikkö

Maija Ketola

  • 050 352 7784

YVA-menettely

Taina Klinga

  • 020 747 6188

YVA-projektikoordinaattori

Anna-Maria Kujala

  • 044 427 9748

Kt 51 parantaminen välillä Sunnanvik-Munkinmäki

Tiehanke Suunnitteilla Uusimaa

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on keväällä 2023 käynnistänyt kantatien 51 parantamishankkeen välillä Sunnanvik, Siuntio – Munkinmäki, Kirkkonummi. Tarkoituksena on parantaa liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta suunnittelualueella Kirkkonummen, Siuntion ja Inkoon seuduilla. Suunnittelu sisältää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) sekä yleissuunnitelman laatimisen.

Kartta YVA-menettelyssä tarkasteltavasta päätien linjauksesta.

Miksi suunnitelmaa tarvitaan?

Tavoitteena on laatia liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukainen yleissuunnitelma kantatielle 51 välille Sunnanvik–Munkinmäki. Kantatie 51 on tärkein yhteys Länsi-Uudenmaan ja Helsingin välillä. Se on merkittävä tavaraliikenteen väylä. Kantatie 51 on osa itä-länsisuuntaista tieverkkoa, joka yhdistää kaupunkitasoisia keskuksia toisiinsa, palvelee maakuntien liikennettä sekä täydentää päätieverkkoa. Kantatie 51 yhdistää läntisen Uudenmaan pääkaupunkiseutuun ja sen työssäkäyntialueeseen.

Tarkoituksena on parantaa kantatien 51 liikenneturvallisuutta ja matka-ajan ennakoitavuutta sekä säilyttää matka-aika vähintään nykyisellä tasolla. Lisäksi maankäytön kehittäminen kantatien molemmin puolin aiheuttaa uusia yhteystarpeita ja edellyttää liikenneverkon suunnittelua kokonaisuutena. Parannettavat tieosuudet sijoittuvat Siuntion, Kirkkonummen ja Inkoon kuntien alueille.

Kantatien 51 haasteita suunnittelualueella ovat heikko liikenneturvallisuus, suuri liikennemäärä ja sekä suuri liittymätiheys ja ohitusmahdollisuuksien puute. Myös alueen kehittyvä maankäyttö tarvitsee tuekseen turvallisia ja sujuvia liikenneyhteyksiä. 

Kantatien 51 tavoitetilaksi on asetettu kaksiajoratainen nelikaistainen tie, jonka kaikki liittymät ovat eritasoliittymiä. Suunnittelualueen nopeusrajoitus tulevaisuudessa on 80 km/h tai 100 km/h ja koko suunnittelualueella on rinnakkaisväylä. Hankkeen lähtökohdat on määritelty vuonna 2017 valmistuneessa aluevaraussuunnitelmassa (Kantatien 51 parantaminen välillä Kirkkonummi–Inkoon raja, Kirkkonummi ja Siuntio, doria.fi). Suunnitteluratkaisu tarkentuu YVA- ja yleissuunnitelmatyön edetessä.

Suunnittelukohde

Parannettavat tieosuudet sijoittuvat Siuntion ja Kirkkonummen kuntien alueille, Inkoon rajan läheisyyteen. Suunniteltava rinnakkainen tieverkko jatkuu mahdollisesti myös Inkoon puolelle. Suunnittelualue (11 km) ulottuu lännestä Inkoon rajalta Sunnanvikin liittymän (mt 115) tuntumasta itään Kirkkonummen keskustan kohdalle Munkinmäen eritasoliittymään (mt 1191), josta alkaa idän suuntaan kaksiajoratainen moottoritie. Munkinmäen eritasoliittymä, joka tunnetaan myös Kirkkonummen eritasoliittymänä ja Kirkkonummenporttina, ei sisälly suunnittelualueeseen. Kantatien kaistajärjestelyjen lisäksi hankkeeseen sisältyy myös mm. rinnakkaistiejärjestelyjä, siltoja, tien geometrian parantamista sekä meluntorjuntaa.

Ennen yleissuunnittelua YVA-menettely

YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeen vaihtoehtoja lainsäädännön tarkoittamalla tavalla (YVA-laki 252/2017). Siihen liittyy keskeisesti myös kansalaisten osallistuminen ja tiedonsaanti. YVA-menettely tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi ja auttaa löytämään hankkeelle toteuttamiskelpoisen ratkaisun. YVA-menettelyn hankevastaavana toimii Uudenmaan ELY-keskuksen Liikenne ja Infrastruktuuri -vastuualue. YVA-menettelyä valvoo ja ohjaa yhteysviranomaisena toimiva Uudenmaan ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue.

YVA-menettelyn ensimmäisenä vaiheena laadittiin arviointiohjelma (YVA-ohjelma) syksyllä 2023. Se on suunnitelma arvioinnista, menetelmistä ja tiedottamisesta. Varsinainen arviointityö suoritetaan YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella. Tulokset kootaan YVA-selostukseen, joka asetetaan nähtäville näillä näkymin syksyllä 2024. 

YVA-menettelyn pohjalta tutkituista vaihtoehdoista valitaan yleissuunnitteluun yksi ratkaisu. Yleissuunnitelmassa suunnitellaan liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut yleispiirteisesti. Yleissuunnitelman sisältöön kuuluu myös ehdotus meluntorjunnasta ja muita toimenpiteitä ympäristövaikutusten lieventämiseksi. Tavoitteena on, että yleissuunnitelma valmistuu syksyllä 2025, jonka jälkeen se lähtee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (23.6.2005/503) mukaiseen hyväksymiskäsittelyyn. 

Valmis yleissuunnitelma antaa aikanaan hyvät valmiudet kehittää tieratkaisuun tukeutuvaa maankäyttöä. Maanteiden suunnitteluprosessiin kuuluu yleissuunnitelman jälkeen vielä tiesuunnitelma, jossa määritetään tien tarkka sijainti ja muut yksityiskohdat sitovasti (kuten liittymät ja kulkuyhteydet). Hankkeella on rakentamisvalmius todennäköisesti aikaisintaan kymmenen vuoden päästä.

Infografiikkaa, jossa on esitetty hankkeen päävaiheet (YVA-ohjelma, YVA-selostus sekä yleissuunnitelma) yksikertaisella aikajanalla vuosina 2023-2025.

Ajankohtaista

Työ käynnistyi keväällä 2023 tavoitteiden tarkentamisella, lähtökohtien kartoituksella ja tiedon keruulla. YVA-ohjelmaa on laadittu keväällä, kesällä ja syksyllä 2023.

YVA-ohjelma oli nähtävillä 16.10.- 14.11.2023 (lisätietoja: ymparisto.fi/Kantatie51SunnanvikMunkinmakiYVA). YVA-ohjelman yleisötilaisuudet järjestettiin Kirkkonummella 31.10.2023 ja etätilaisuutena 1.11.2023.

Arvioinnin työstämiselle on varattu aikaa kesään 2024 saakka ja tavoitteen mukaan YVA-selostus valmistuu loppukesästä 2024.

Viestintä ja osallistuminen

Otamme mielellämme palautetta vastaan läpi hankkeen. Suunnitteluun voi osallistua monin tavoin ja keskustelu on erityisen tärkeää hyvän lopputuloksen saamiseksi. Suunnittelutyöhön on mahdollista ottaa osaa osallistumalla hankkeen tilaisuuksiin tai antamalla palautetta eri kanavissa. YVA-menettelyyn kuuluu myös mahdollisuus antaa mielipiteitä arviointiohjelmasta ja -selostuksesta yhteysviranomaisen kuulutuksen mukaisesti silloin, kun ne ovat nähtävillä.

Tulevista tapahtumista ja osallistumisesta tiedotetaan aikataulujen tarkentuessa.

Hanketta voi seurata Facebookissa osoitteessa: https://www.facebook.com/Kt51SunnanvikMunkinmaki. Sivulla jaetaan tietoa ajankohtaisista asioista ja keskustellaan vapaamuotoisemmin. 

Voit ilmoittautua hankkeen sähköpostilistalle lähettämällä viestin sähköpostiosoitteeseen [email protected]. Viesteillä ja uutiskirjeellä kerrotaan muun muassa suunnittelutyön etenemisestä, Internet-sivujen päivityksistä ja tilaisuuksista.

Tutki YVA-vaihtoehtoja ja anna palautetta karttapalvelussa. Palautteen voi kohdentaa suoraan kartalle merkitsemällä kohdan, jota palaute koskee. Karttapalveluun pääsee tästä: https://kt51-sunnanvik-munkinmaki-kartta.sitowise.com/palaute