Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Loimaan eritasoliittymä
Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäälikkö

Veli-Pekka Pelttari

  • 0295 022 821

Vt 9 Loimaa

Tiehanke Käynnissä Varsinais-Suomi

 

Ajankohtaista

  • Loimaan risteyssilta valmistui vuonna 2019. Eritasoliittymän ramppijärjestelyt valmistuivat keväällä 2020.
  • Uudet riista-aidat valmistuivat suurimmaksi osaksi kesällä 2020.

Loimaan eritasoliittymä ja Lammenpuiston alikulku

Valtatien 9 ja maantien 213 risteyssilta oli huonokuntoinen ja Loimaan eritasoliittymän rampeissa oli toimivuusongelmia. Rampeille ei voinut ilman suurempaa parannusta pidentää liittymis- ja erkaantumiskaistoja. Myös ramppien geometria oli tiukka. Hankkeessa uusittiin valtatien 9 ja maantien 213 risteyssilta aikaisempaa leveämpänä ja risteyssillalle tuli lisäkaistoja. Ramppien geometriaa parannetaan nykyistä väljemmiksi ja pidemmiksi. Teiden parantamiseksi laadittu tiesuunnitelma valmistui 2017.

Yleiskartta Loimaan eritasoliittymän parantamisen ja Lammenpuiston alikulun rakentamisen ratkaisuista.

Jalankulkijat ja pyöräilijät oikaisivat valtatien 9 yli tasossa, mikä on erittäin vaarallista. Valtatien 9 liikennemäärä Loimaan kohdalla on noin 6200 ajon./vrk:ssa. Hankkeen yhteydessä rakennettiin valtatien alittava Lammenpuiston jalankulun ja pyöräilyn alikulkukäytävä. Alikulun yhteyteen rakennettiin myös linja-autoliikennettä palvelevat pysäkit, joita on mahdollista kehittää Loimaan terminaalityyppisiksi pysäkeiksi palvelemaan saatto- ja liityntäliikennettä. Lammenpuiston alikulkukäytävä palvelee erityisesti taajama- ja työpaikka-alueen kevyen liikenteen tarvetta päästä turvallisesti valtatien yli. Alueella on suuria asuntoalueita, joilla on liikennöintitarpeita valtatien toiselle puolelle mm. koulu-ja urheilukeskukseen ja kauppapalveluihin.  Lammenpuisto alikulun yhteydessä rakennettiin myös siihen liittyviä kevyen liikenteen väyliä. Lammenpuiston alikulku on osa valtatien turvallisuuden parantamista. Risteävä Ypäjä-Säkylä maantie 213 on liikennemäärältään seudun vilkkain, keskimääräinen vuorokausiliikenne on yli 13400 ajoneuvoa päivässä.

Loimaan eritasoliittymän parantamisen ja Lammenpuiston alikulun rakentaminen aloitettiin talvella 2018 erillisellä esirakennusurakalla, jossa rakennettiin pehmeikköjen edellyttämät esikuormituspenkereet ja esikuormitusaikaa hyödynnettiin siirtämällä uusien tierakenteiden alle jäävät tele- ja sähkökaapelit tulevien tierakenteiden mukaisiin sijainteihinsa. Esikuormituspenkereiden vaikutusaikana tavoiteltiin ja saavutettiinkin paikoin merkittäviä painumia. Esirakennusurakan hyötynä varsinaisessa rakennusurakassa myös päästiin heti rakentamaan väliaikaista kiertoliittymää ja massanvaihtoja koska laitesiirrot olivat jo tehdyt. Esikuormituspenkereiden kiviaines käytettiin kohteessa rakennettaviin pysyviin tierakenteisiin ilman materiaalihukkaa. 

Varsinainen rakennusurakka kilpailutettiin vuodenvaihteessa 2018-19. Käydyssä tarjouskilpailussa saatiin seitsemän urakkatarjousta, edullisimman tarjouksen antoi Oteran Oy. Urakkasumma oli noin 5,4 miljoonaa euroa (alv 0 %). Rakennustyöt aloitettiin työnaikaisen kiertoliittymän rakentamisella tammi-helmikuun vaihteessa. Maantien 213 liikenne ohjattiin rakennustyön ajan käyttämään nykyisiä eritasoliittymän ramppeja ja valtatielle 9 rakennettua kiertoliittymää. Vanhan sillan päätypenkereiden purku aloitettiin heti kun kiertoliittymä oli otettu käyttöön. Risteyssilta purettiin ja pulveroitiin betonimurskeeksi helmikuun viimeisenä viikonloppuna lauantaiaamusta sunnuntai-iltaan kestäneen valtatien liikennekatkon aikana. Kesän aikana uuden risteyssillan välituet valmistuivat ja sillan kansi valettiin syyskuun puolivälissä. Kokonaisuudessaan uusi risteyssilta valmistui syksyllä 2019 ja ramppijärjestelyt kesään 2020 mennessä.

Lammenpuiston alikulkukäytävän rakennustyöt sujuivat suunnittelusti ja alikulkusilta on valettiin syyskuun alussa. Uudet kevyen liikenteen väylät ja linja-autopysäkit valmistuivat kokonaisuudessaan kesään 2020 mennessä. 

Hankkeen arvonlisäverottomaksi kokonaishinnaksi muodostui 6,4 M€. Loimaan kaupunki osallistui kustannuksiin 1,2 miljoonan euron osuudella.

Riista-aidat

Riista-aitojen toteutus alkoi syksyllä 2018 Loimaalla vanhan olemassa olevan riista-aidan kunnostustöillä. Syksyllä 2019 aloitettiin uuden riista-aidan rakentaminen Loimaalle hirvieläinten kulkureittien kohdille valtatien metsäisille osuuksille. Liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta parannetaan estämällä paikallisesti hirvieläinten kulku valtatien yli. Jäljelle jäävä kulku ohjautuu tapahtumaan paremmissa näkemäolosuhteissa avoimessa maastossa. Riista-aitojen rakennustyöt valmistuivat suurimmaksi osaksi kesällä 2020. 

Viimeisen osuuden suunnitelmat saivat lainvoiman 2022 ja riista-aidan toteutusta jatkettiin vuonna 2023 Koskenrannasta eteenpäin, jolloin rakennettiin reilu 2 km osuus riista-aitaa sekä puusto raivattiin tiealueelta Rantalankulmantielle saakka. Aita valmistui syyskuussa 2023. Vielä puuttuva 3 km osuus riista-aidasta toteutetaan, kun hankkeelle saadaan rahoitus. Toteutusajankohtaa ei ole vielä antaa.