Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Vesa Koistinen

  • 0295 029 179

Valtatie 15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie)

Tiehanke Suunnitteilla Kymenlaakso

Valtatie 15 (Hyväntuulentie) on pääyhteys valtatieltä 7 Kotkan keskustaan ja maan suurimpiin satamiin. Tien liikennemäärät ovat suuret ja sillä tapahtuu paljon onnettomuuksia. Hanke selkeyttää alueen liikenneverkkoa ja parantaa pääväylien yhdistettävyyttä, sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta.

Hyväntuulentie johtaa valtatieltä 7 Kotkan keskustaan ja sen viiteen satamaan, joista suurimmat ovat Mussalo ja Hietanen. Tie on linkki TEN-T-ydinverkon sataman ja E18 tien välillä. Satamaliikenteen toimivuus on erittäin tärkeää teollisuudelle ja elinkeinoelämälle.

Suunnitelmaan kuuluva tiejakso on 4 kilometrin mittainen. Hanke sisältää Paimenportin valo-ohjatun tasoliittymän korvaamisen eritasoliittymällä (toteutettu vuosina 2021-2023), ajosuunnat erottavan keskikaiteen rakentamisen välillä Kyminlinnan liittymä (E18) ja Paimenportin liittymä sekä Metsolan eritasoliittymän ja Hietasen satamakadun rakentamisen.

Hankkeen jatkorahoituksesta ei ole päätöksiä. 

Lähtökohdat ja tavoitteet

Valtatie 15 on Kotkan keskustan ja sen satamien pääyhteys. Kotkan satamassa sijaitsee merkittäviä tavaraterminaaleja, joilla on suuri merkitys teollisuuden. Nykyinen tie ruuhkautuu ja sen liikenneturvallisuus on huono.

Tien liikennemäärä ylittää 21 500 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä on yli 1 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Onnettomuustilanne on ollut pitkään hyvin vaikea. Vuosina 2017 - 2021 osuudella tapahtui 7 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Valtatiejakso on yksiajoratainen, nelikaistainen ja paikoin geometrialtaan pienipiirteinen. Ajosuuntien erottaminen ainoastaan sulkuviivalla on turvallisuusriski vilkasliikenteisellä tiellä. Tien nopeusrajoitus on 70 km/h, joka ei vastaa päätieverkolle asetettuja tavoitteita.

Kasvava  liikenne aiheuttaa yhä lisääntyviä meluhaittoja tienvarren tiheälle asutukselle.

Tavoitteet

  • Varmistetaan turvallinen ja sujuva liikenne Kotkan keskustaan ja satamiin.
  • Vähennetään tienvarren asukkaille koituvia meluhaittoja.
  • Ohjataan syväsatamaan suuntautuva liikenne pois katuverkolta.

Hankkeen sisältö

Hyväntuulentielle (vt 15) rakennetaan ajosuunnat toisistaan erottava keskikaide. Rakennetaan Metsolan eritasoliittymä ja Hietasen satamakatu. Meluntorjuntaa lisätään. Koko tiejakson varustaminen keskikaiteella mahdollistaa erillisen päätöksen korotetusta nopeusrajoituksesta 80 km/h.

Hyväntuulentien tiesuunnitelma on hyväksytty vuonna 2011. Suunnitelmasta on jo toteutettu Paimenportin eritasoliittymä. Suunnitelmaan ei sisälly Metsolan eritasoliittymää eikä yhteyttä Hietasen satamaan.

Seuraavaksi toteutetaan ajosuuntien erottaminen keskikaiteilla (kustannusarvio on 7,7 M€). Myöhemmin toteutetaan Hietasen satamatie ja Metsolan eritasoliittymä omana suunnitelmanaan.

Hankkeen vaikutukset

Hanke selkeyttää alueen liikenneverkkoa ja parantaa pääväylien yhdistävyyttä ja sujuvuutta sekä vt 15:n heikkoa liikenneturvallisuutta. Hanke parantaa myös satamien ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Lisäksi liikenteen aiheuttamia ympäristöhaittoja voidaan vähentää.

Toimenpiteet mahdollistavat periaatteessa tien nopeusrajoituksen nostamisen Metsolan tasoliittymän kohtaa lukuun ottamatta 80 km:iin/h.

Keskeisimmät vaikutukset ovat:

  • Ohjataan satamien raskas liikenne sujuvalle päätielle pois katuverkosta.
  • Liikenneturvallisuus paranee merkittävästi, kun ajosuunnat erotetaan toisistaan. Myös uusi eritasoliittymä lisää turvallisuutta.
  • Elinkeinoelämän toimintaedellytykset paranevat.
  • Ympäristöhaitat vähenevät katuverkosta ja asuinmukavuus paranee myös valtatien 15 varrella meluntorjunnan myötä.
  • Hanke on yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Kannattavuus kasvaa vielä merkittävästi, jos mukaan lasketaan katuverkon ajoreittimuutokset sekä syväsataman ja yritysten toimintaedellytysten paraneminen.