Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Vesa Koistinen

 • 0295 029 179

Valtatie 15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie)

Tiehanke Suunnitteilla Kymenlaakso

 

Valtatie 15 (Hyväntuulentie) on pääyhteys valtatieltä 7 Kotkan keskustaan ja maan suurimpiin satamiin. Tien liikennemäärät ovat suuret ja sillä tapahtuu paljon onnettomuuksia. Hanke selkeyttää alueen liikenneverkkoa ja parantaa pääväylien yhdistettävyyttä, sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta.

Hyväntuulentie johtaa valtatieltä 7 Kotkan keskustaan ja sen viiteen satamaan, joista suurimmat ovat Mussalo ja Hietanen. Myös Venäjälle suuntautuva transitoliikenne Kotkan satamien kautta on merkittävää. Satamaliikenteen toimivuus on erittäin tärkeää teollisuudelle ja elinkeinoelämälle.

Suunnitelmaan kuuluva tiejakso on 4 kilometrin mittainen. Hanke sisältää Paimenportin valo-ohjatun tasoliittymän korvaamisen eritasoliittymällä, ajosuunnat erottavan keskikaiteen rakentamisen välillä Kyminlinnan liittymä (E18) ja Paimenportin liittymä sekä Metsolan eritasoliittymän ja Hietasen satamakadun rakentamisen.

Hankkeen rahoituksesta ei ole päätöksiä. 

Lähtökohdat ja tavoitteet

Valtatie 15 on Kotkan keskustan ja sen satamien pääyhteys. Kotkan satamassa sijaitsee merkittäviä tavaraterminaaleja, joilla on suuri merkitys metsäteollisuuden kuljetuksille ja Venäjälle kulkevan transitoliikenteen kannalta. Nykyinen yksiajoratainen ja valo-ohjatuin liittymin varustettu tie ruuhkautuu ja tien liikenneturvallisuus on huono.

Tien liikennemäärä ylittää 21 500 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä on yli 1 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tiejakson kahdesta valo-ohjatusta tasoliittymästä vilkkaampi Paimenportin tasoliittymä ruuhkautuu jo nykyisillä liikennemäärillä päivittäin. Myös Metsolan tasoliittymä heikentää liikenteen sujuvuutta.

Onnettomuustilanne on ollut pitkään hyvin vaikea. Vuosina 2012 - 2016 osuudella tapahtui 12 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Valtatiejakso on yksiajoratainen, nelikaistainen ja paikoin geometrialtaan pienipiirteinen. Ajosuuntien erottaminen ainoastaan sulkuviivalla on turvallisuusriski vilkasliikenteisellä tiellä. Tien nopeusrajoitus on 70 km/h ja Paimenportin liittymässä 50 km/h, joka ei vastaa päätieverkolle asetettuja tavoitteita.

Kasvava  liikenne aiheuttaa yhä lisääntyviä meluhaittoja tienvarren tiheälle asutukselle.

Tavoitteet

 • Varmistetaan turvallinen ja sujuva liikenne Kotkan keskustaan ja satamiin.
 • Vähennetään tienvarren asukkaille koituvia meluhaittoja.
 • Rataliikenteen turvaaminen.
 • Ohjataan syväsatamaan suuntautuva liikenne pois katuverkolta.

 

Hankkeen sisältö

Hyväntuulentielle (vt 15) rakennetaan Paimenportin eritasoliittymä ja ajosuunnat erotetaan toisistaan keskikaiteella. Rakennetaan Metsolan eritasoliittymä ja Hietasen satamakatu. Myös meluntorjuntaa lisätään. Koko tiejakson varustaminen keskikaiteella mahdollistaa erillisen päätöksen korotetusta nopeusrajoituksesta 80 km/h.

Hyväntuulentien tiesuunnitelma on hyväksytty vuonna 2011. Tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä on jatkettu vuoden 2020 loppuun asti. Suunnitelmaan ei sisälly Metsolan eritasoliittymää eikä yhteyttä Hietasen satamaan.

Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan Paimenportin eritasoliittymä sekä radan ylikulkusilta. Rahoituksen järjestyessä rakennustyöt voivat käynnistyä vuonna 2020 heti tekeillä olevan rakennussuunnitelman valmistuttua.

Myöhemmin toisessa vaiheessa toteutetaan ajosuuntien erottaminen keskikaiteella sekä Hietasen satamatie ja Metsolan eritasoliittymä.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen rakentamiskustannukset ovat 22,8 miljoonaa euroa, josta Kotkan kaupungin ja johtojen omistajien osuus on 7,9 miljoonaa euroa. Toisen vaiheen kustannusennuste on 18,8 miljoonaa euroa.

Hankkeen vaikutukset

Hanke selkeyttää alueen liikenneverkkoa ja parantaa pääväylien yhdistävyyttä ja sujuvuutta sekä Vt 15:n heikkoa liikenneturvallisuutta. Hanke parantaa satamien ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Liikenteen aiheuttamia ympäristöhaittoja voidaan vähentää.

Toimenpiteet mahdollistavat periaatteessa tien nopeusrajoituksen nostamisen Metsolan tasoliittymän kohtaa lukuun ottamatta 80 km:iin/h.

Keskeisimmät vaikutukset ovat:

 • Ohjataan satamien raskas liikenne sujuvalle päätielle pois katuverkosta. Paimenportin eritasoliittymä mahdollistaa Hietasen voimakkaasti kasvavan sataman liikenteelle sujuvamman yhteyden.
 • Liikenneturvallisuus paranee merkittävästi, kun ajosuunnat erotetaan toisistaan. Myös uusi eritasoliittymä lisää turvallisuutta.
 • Kotkan sisääntulotieltä poistuu sen ruuhkaisin ja vaarallisin kohde Paimenportin tasoliittymä.
 • Elinkeinoelämän toimintaedellytykset paranevat.
 • Ympäristöhaitat vähenevät katuverkosta ja asuinmukavuus paranee myös valtatien 15 varrella meluntorjunnan myötä.
 • Hanke on yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Kannattavuus kasvaa vielä merkittävästi, jos mukaan lasketaan katuverkon ajoreittimuutokset sekä syväsataman ja yritysten toimintaedellytysten paraneminen.