Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Minna Immonen

  • 0295 024 685
  • etunimi.sukunimi(at) ely-keskus.fi

Uudenmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Anna Elf

  • 0295 021 395

Vt 4 Lusi-Kanavuori, toimenpideselvitys

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi Päijät-Häme

Valtatien 4 parantaminen välillä Lusi – Kanavuori toimenpideselvitys on valmistunut. Toimenpideselvityksessä on määritelty tavoitetila valtatielle 4 sekä vaiheittain toteuttamisen polku. Hartolan kohdalla suunnittelua tarkennettiin aluevaraussuunnitelmaksi, jossa määritellään valtatien 4 tarvitsemat tilavaraukset asemakaavoituksen tarpeisiin. Jo aiemmin on tehty aluevaraussuunnitelmat Joutsan kohdalle: Vt 4 parantaminen Joutsan kohdalla - Väylävirasto (vayla.fi).

Valtatiellä 4 välillä Lusi – Kanavuori tavoitellaan tasaista matkanopeutta sekä matka-aikojen ennakoitavuutta. Tavoitenopeutena yhteysvälillä on 100 km/h. Pitkän aikavälin tavoitteena on myös, että kaikki risteävät tiet kootaan eritasoliittymiin.

Tavoitteena on jatkuva ohituskaistatie koko suunnittelujaksolla. Ohituskaistat voivat sijaita kohdakkain (2+2 kaistaa) tai peräkkäin (2+1 kaistaa). Lisäksi jaksolla voi olla lyhyitä 1+1-kaistaisia osuuksia. Ajosuunnat erotellaan keskikaiteella tai riittävän leveällä keskialueella. Liittymät toteutetaan eritasoliittyminä. Koko jaksolla on maanteistä ja kaduista koostuva, kattava rinnakkaisverkko. Kattava rinnakkaistieverkko mahdollistaa mahdollisimman häiriöttömän varareittijärjestelmän ja hitaan liikenteen erottamisen valtatieliikenteestä.

Selvitysalueen kuvaus

Toimenpideselvitys alkaa etelässä Heinolasta Lusista ja ulottuu pohjoisessa Kanavuoren uuteen suunniteltuun eritasoliittymään (112 km).

Valtatie 4 (E63) on tärkeä kansainvälinen yhteys ja Suomen merkittävin etelä-pohjoissuuntainen yhteys pääkaupunkiseudulta Keski-Suomen kautta Pohjois-Suomeen. 

Karttakuva Valtatie 4 kuuluu TEN-T ydinverkkoon osana Botnian käytävää sekä Euroopan komission ehdotukseen TEN-T ydinverkkokäytäväksi.  

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa maanteiden ja rautateiden pääväyliksi valtatie 4 välillä Helsinki-Jyväskylä on määritetty pääväylien palvelutasoluokkaan I ja siten myös osaksi runkoverkkoa. Valtatie 4 on osa suurten erikoiskuljetusten verkkoa Heinolan Lusista maantien 140 liittymästä Toivakan Viisarimäkeen maantien 618 liittymään saakka. Maantie 618 ja valtatien 4 rinnakkaistienä toimiva maantie 644 ovat myös osa suurten erikoiskuljetusten verkkoa. 

Yhteysvälillä Lusi – Kanavuori valtatien 4 keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä (KVL2019) on tasainen koko välillä vaihdellen noin 5 900 – 7700 ajoneuvon välillä. Raskaan liikenteen osuus on noin 12,9 - 16,8 % (raskaan liikenteen KVL on noin 890 – 1200). Kesäisin valtatien liikenne on koko vuoden keskiarvoa vilkkaampaa. Kesän keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät vaihtelevat noin 7200 - 9900 ajoneuvon välillä. 

Yhteysvälillä on paljon turvallisuus- ja sujuvuuspuutteita. Hartolan, Joutsan ja Leivonmäen taajamien kohdalla liittymäjärjestelyt ovat puutteellisia ja valtatien 4 suuresta liikennemäärästä johtuen liittyminen valtatien liikennevirtaan on ajoittain vaikeaa ja turvatonta. Myös valtatieltä sivutielle kääntyminen on turvatonta, etenkin vasemmalle käännyttäessä, johtuen valtatien 4 vilkkaasta liikenteestä. Yksityisteiden liittymiä on valtatiejaksolla tiheässä. Korkea liittymätiheys, vilkkaat tasoliittymät ja liittymien jäsentelemättömyys aiheuttavat häiriötä valtatien liikenteelle hidastaen suoraan ajavaa liikennettä. Nopeudenvaihtelu on suurta etenkin raskaan liikenteen osalta, mikä lisää liikenteen päästöjä. 

Valtatiellä ei ole riittävästi turvallisia ohituspaikkoja eikä kattavaa rinnakkaistieverkkoa. Raskas liikenne jonouttaa paikoitellen muuta liikennettä, kun turvallisia ohituspaikkoja ei ole riittävästi. Rinnakkaistieverkon puuttuessa paikallinen ja hidas liikenne käyttää valtatietä myös lyhyillä matkoilla. Häiriötilanteessa, jossa koko valtatie joudutaan sulkemaan, valtatien liikenteelle aiheutuu merkittävää haittaa. Liikenne joudutaan ohjaamaan pitkille kiertoreiteille puutteellisen rinnakkaistien ja kaukana sijaitsevien varareittien takia. 

Yhteysvälillä ei ole myöskään riittäviä ja turvallisia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä, ja risteämiset valtatieliikenteen kanssa ovat puutteellisia. Myös linja-autopysäkki- ja liityntäpysäköintijärjestelyt ovat monin paikoin puutteellisia. 

Suunnittelutilanne

Valtatien 4 tavoitetilanteen ratkaisut määritellään toimenpideselvityksessä yleispiirteisellä tasolla. 

Toimenpideselvitys ja aluevaraussuunnitelma eivät ole liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisia suunnitelmia, vaan kyseessä on yleispiirteinen esiselvitys. Toimenpideselvityksessä esitetyt toimenpiteet toteutuvat vaiheittain ja ratkaisut tarkentuvat ja vahvistuvat kaavoituksen kautta sekä jatkosuunnittelussa yleis- ja tiesuunnitelmissa. Jatkosuunnitteluun tai toteutukseen ei ole tällä hetkellä rahoitusta tai aikataulua.

Linkki: Hankekortti Joutsa-Kanavuori