Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Tero Haarajärvi

  • 0295 036 223

Finnmap Infra Oy

Pääsuunnittelija

Lauri Harjula

  • 09 8565 3832

Projektipäällikkö

Jorma Laakso

  • 040 824 6432

Valtatie 9 parantaminen välillä Alasjärvi-Käpykangas

Tiehanke Suunnitteilla Pirkanmaa

 

Maan tärkeimpiin poikittaisteihin kuuluvalle valtatielle 9 laaditaan parhaillaan tiesuunnitelmaa Tampereen Alasjärven ja Kangasalan Käpykankaan väliselle tiejaksolle.

Tavoitteena korkeatasoinen nelikaistatie

Tiesuunnitelman suunnitteluosuuden pituus on noin 13 kilometriä. Suunnittelujakso alkaa Alasjärven eritasoliittymän itäpuolelta ja ulottuu Suinulan eritasoliittymän itäpuolelle Käpykankaantien tasoliittymään.

Valtatie 9 merkitys Suomen päätieverkon osana on hyvin keskeinen ja se kuuluu eurooppalaiseen TEN-T (E63) kattavaan verkkoon. Valtatie 9 muodostaa yhden Suomen tärkeimmistä itä-länsisuuntaisista pitkämatkaisten kuljetusten käytävistä. Tie kuuluu Väyläviraston määrittelemiin raskaan liikenteen runkoyhteyksiin. Tavaraliikenteen lisäksi tiejakso on merkittävä työmatka-, asiointi- ja vapaa-ajan liikenteen yhteys.

Tavoitteena on parantaa valtatietä siten, että se täyttää tulevaisuudessa pääväylistä ja niiden palvelutasosta annetun asetuksen mukaiset palvelutasotavoitteet.

Autot kulkevat suunnitteluosuudella.

Hankekuvaus

Suurin osa Tampereen ja Oriveden välisestä tiejaksosta on rakennettu 1970-luvun alkupuolella, eikä se vastaa nykyliikenteen tarpeita liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden osalta. Nykyisen tien suurimpina ongelmina ovat ohitusmahdollisuuksien vähäisyys, kaksikaistaisen tien ruuhkaisuus ja tien huono liikenneturvallisuus. Myös vilkkaat tasoliittymät, yksityistieliittymät sekä tien nopeustasoa vastaamaton geometria aiheuttavat turvallisuus- ja sujuvuusongelmia. Liikennöitävyyttä heikentää entisestään maankäytön lisääntyminen kasvavalla kaupunkiseudulla.

Tiejakson alkuosalla moottoriliikennetien rinnakkaistienä toimii Tampereen katuverkkoon kuuluva Aitolahdentie. Muulla tiejaksolla ei ole soveltuvaa rinnakkaistieverkkoa.

Suunnittelujaksolla parannetaan edellä mainittuja puutteita, jotta Suomen keskeisellä päätieverkolla olisi laatutasoltaan korkea, yhtenäinen ja turvallinen tie, jonka nopeustaso on 100 km/h.

Toimenpiteet ja niiden vaikutukset

Tiesuunnitelmassa Alasjärven ja Käpykankaan välinen tieosuus suunnitellaan 13 kilometrin matkaltaan nelikaistaiseksi, korkealuokkaiseksi väyläksi, jonka nopeustaso on 100 km/h:ssa. Suunnitelmaan sisältyy nykyisten Aitovuoren ja Tarastejärven eritasoliittymien parantaminen sekä uusien eritasoliittymien rakentaminen Tasanteen ja Suinulan kohdille. Parannettavalta tieosuudelta poistetaan kaikki tasoliittymät. Yhteydet valtatielle järjestetään eritasoliittymiin johtavilla rinnakkaistieyhteyksillä. Tasanteen kohdalle suunnitellaan vihersiltaa, joka palvelee virkistyskäyttöä ja mahdollistaa eläinten liikkumisen valtatien yli. Lisäksi tieosuudelle suunnitellaan toimenpiteitä valtatiestä aiheutuvien meluhaittojen pienentämiseksi.

Ensisijaisina tavoitteina on turvata valtakunnallisesti keskeisen päätieyhteyden palvelutaso, parantaa paikallisen ja pitkämatkaisen tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuutta ja toimintavarmuutta sekä matka-aikojen ennustettavuutta. Lisäksi tavoitteena on puolittaa liikennekuolemien määrä ja vähentää henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien määrää 25 prosentilla.

Karttakuva suunnitteluosuudelta.

Suunnitelmatilanne

Tiesuunnitelmavaiheessa on pidetty kaksi yleisötilaisuutta. Ensimmäinen yleisötilaisuus pidettiin 13.12.2018 Tampereella Sorilan koulutalolla. Lisäksi alueen asukkaille ja muille kiinnostuneille tahoille järjestettiin työpaja 25.4.2019 Atalan koululla. Toinen yleisötilaisuus pidettiin Atalan koululla torstaina 13.6.2019.

Tiesuunnitelma valmistuu syksyllä 2019, jonka jälkeen Pirkanmaan ELY-keskus käynnistää liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisen käsittelyn, jossa tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomais- ja sidosryhmätahoilta. Tiesuunnitelma asetetaan myös yleisesti nähtäville Tampereen ja Kangasalan kaupungeissa, mistä tullaan kuuluttamaan lehdissä. Käsittelyn jälkeen ELY-keskus tekee tiesuunnitelmasta hyväksymisesityksen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

Alueen asukkailla, maanomistajilla ja muilla intressiryhmillä sekä hankkeesta kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua suunnitteluun. Palautetta voi antaa koko suunnittelun ajan.

Hankkeesta ja sen vaiheista tiedotetaan alueen lehdissä ja hankkeen internet-sivulla.

Halukkaat voivat lisäksi antaa yhteystietonsa ja ilmoittautua hankkeen postituslistalle sähköpostitse tai puhelimitse Lauri Harjulalle ([email protected], p. 09 8565 3832). Postituslistalle ilmoittautuneille lähetetään hankkeen tiedotteet, kutsut osallistumistilaisuuksiin sekä tietoa päivittyvästä aineistosta hankkeen internetsivuille.