Maisema ja kulttuuriympäristö

Väylän tavoitteena on ehkäistä ja lieventää liikenteen ja väylänpidon haitallisia vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriympäristöihin.

Maisema

Eri maisemamaakuntiin sijoittuva väyläverkosto tarjoaa hyvän mahdollisuuden tarjota väylien käyttäjille positiivisia maisemaelämyksiä. Suomessa on 156 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta ja 27 kansallismaisemaa.

Uusien väylähankkeiden suunnittelussa vältetään tekemästä linjauksia muinaismuistojen, maisemakokonaisuuksien, kulttuurihistoriallisten ympäristöjen ja arvokkaiden maisema-alueiden kohdalle. Väylät sovitetaan lähiympäristöön maisemanhoidollisin keinoin, kuten maastonmuotoilun ja istutusten avulla. Maisemanhoidossa pyritään myös vaalimaan alueiden yhtenäisyyttä. Paikkakuntien ja arvokohteiden omaleimaisuutta kunnioitetaan ja rakennuskantaa suojellaan.

Väylärakenteiden suunnittelussa sovelletaan kestäviä muotoiluperiaatteita. Esimerkiksi teiden eritasoliittymät ovat suuria rakenteita, joiden suunnittelussa täytyy huomioida niiden sopeuttaminen ympäristöön.

Kulttuuriympäristö

Museoviraston laatiman valtakunnallisen inventoinnin (RKY) mukaan Suomessa on vajaat 1500 valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, ja muinaisjäännösrekisterin mukaan vajaat 28000 kiinteää muinaisjäännöstä. Valtakunnallisten kohteiden lisäksi on myös paljon seudullisesti tai paikallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä.

Nykyisen liikenteen tarpeiden sovittaminen vanhan asuinympäristön ja väylien mittakaavaan on haasteellista ja se on tehtävä ympäristön arvoja kunnioittaen. Väylien parannushankkeet, erityisesti jalankulku- ja pyöräteiden rakentaminen, on sovitettava arvokkaille alueille varoen.

Liikenneviraston perinnetoiminta

Väylällä on hallinnassaan suuri määrä liikenneinfraan kuuluvia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita maisemiin, rakennuksiin ja rakenteisiin liittyviä kohteita, joista huolehtiminen kuuluu viraston tehtäviin. Näitä kohteita ovat mm. vanhat majakat, museotiet ja -sillat sekä museokanavat. Suojeltujen ja muiden arvokohteiden kunnossapidossa sekä niihin liittyvässä suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan museoviranomaisten antamia määräyksiä ja suosituksia.

Väylän perinnetoiminta perustuu periaateohjelmaan, jonka avulla perinnekohteiden säilyminen turvataan Väylän ja ELY-keskusten toiminnassa niin, että ne välittävät tietoa vastuullisesta ja suunnitelmallisesta omistajuudesta. Kohteiden arvo ja hoitotoimenpiteet määritellään suojelumääräysten, inventointien ja niihin pohjautuvan arvoluokituksen mukaisesti yhteistyössä Museoviraston, ympäristöministeriön, Metsähallituksen ja ELY-keskusten kanssa.

Väylävirasto osallistuu myös liikennealan museotoiminnan järjestämiseen ja rahoitukseen sekä kehittää sitä osana viraston viestintää. Järjestämme kohteisiin liittyvää tiedonhallintaa sekä varmistaa kohteiden saavutettavuuden.

Lue lisää

Maisema:

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (Ympäristöhallinnon sivuilla)

Kansallismaisemat (Ympäristöhallinnon sivuilla)

Kulttuuriympäristö:

Kulttuuriympäristöstrategia 2014-2020 (Valtioneuvoston periaatepäätös 20.3.2014)

Tien päällä - Uudenmaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaat tiet ja reitit (Uudenmaan liiton julkaisuja E132/2014)

Meriväylien rakennusperintö (Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja 21/2009)

Väylän perinnetoiminta:

Liikenneviraston (nyk. Väylä) perinnetoimintaselvitys (Liikennevirasto 2013)

Sivu päivitetty 02.01.2019