Hyppää sisältöön

Maisema ja kulttuuriympäristö

Väyläviraston tavoitteena on sovittaa yhteen maiseman ja kulttuuriympäristön arvot väylänpidon kanssa tavalla, jolla voidaan ehkäistä ja lieventää liikenteen ja väylänpidon haitallisia vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriympäristöihin. Väylävirasto vaalii ja hoitaa hallussaan olevia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kiinteistökohteita, kulttuuriympäristöjä ja kulttuuriomaisuutta.

Maisema

Väyläverkosto tarjoaa hyvän mahdollisuuden tutustua Suomen hienoimpiin maisemiin. Suomessa on 186 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta ja 27 kansallismaisemaa.

Uusien väylähankkeiden suunnittelussa vältetään tekemästä linjauksia muinaismuistojen, maisemakokonaisuuksien, kulttuurihistoriallisten ympäristöjen ja arvokkaiden maisema-alueiden kohdalle. Väylät sovitetaan lähiympäristöön maisemanhoidollisin keinoin, kuten maastonmuotoilun ja istutusten avulla.  Paikkakuntien ja arvokohteiden omaleimaisuutta kunnioitetaan ja arvokasta rakennuskantaa suojellaan.  Etenkin suuret uudet väylärakenteet,  kuten  valtateiden eritasoliittymät,  pyritään sopeuttamaan ympäristöön.

Kulttuuriympäristö

Museoviraston laatiman valtakunnallisen inventoinnin (RKY) mukaan Suomessa on vajaat 1500 valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, ja muinaisjäännösrekisterin mukaan lähes 36 000 kiinteää muinaisjäännöstä. Valtakunnallisten kohteiden lisäksi on myös paljon seudullisesti tai paikallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä.

Nykyisen liikenteen tarpeiden sovittaminen vanhan asuinympäristön ja väylien mittakaavaan on haasteellista ja se on tehtävä ympäristön arvoja kunnioittaen. Väylien parannushankkeet on sovitettava arvokkaille alueille niiden ominaispiirteet huomioiden.

Väyläverkon arvokohteet

Väylävirastolla on hallinnassaan suuri määrä liikenneinfraan kuuluvia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita, joista huolehtiminen kuuluu viraston tehtäviin. Näitä arvokohteita ovat mm. vanhat majakat, museotiet ja -sillat sekä museokanavat. Lakisääteisesti suojeltujen kohteiden kunnossapidossa sekä niihin liittyvässä suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan museoviranomaisten antamia määräyksiä ja suosituksia.

Arvokohteita koskevat, suositellut käytännöt on koottu vuonna 2018 valmistuneeseen selvitykseen ”Väyläverkon arvokohteiden toimintamalli”. Käytössä olevalla väyläverkolla arvokohteita pidetään toimintamallin mukaan kunnossa pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Toimintamallissa esitetään muun muassa, että kullekin kohteelle laaditaan kunnossapitosuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään säilytettävät arvot, kunnossapidon tavoitteet ja toimenpiteet sekä seuranta. Arvokohteet pyritään säilyttämään siinä muodossa kuin ne nimeämisen hetkellä ovat. Silti kohteisiin on mahdollista tehdä muutoksia, jos esimerkiksi liikenneturvallisuus niitä vaatii.

Väylävirasto tekee kulttuuriympäristöä ja arvokohteita koskevissa asioissa yhteistyötä Museoviraston ja Metsähallituksen kanssa. Väylävirasto osallistuu myös liikennealan museotoiminnan järjestämiseen. Lisäksi Väylävirasto tekee kulttuurihistoriallisia inventointeja hallinnoimallaan väyläverkolla. ”Aikamatkalla Suomessa: liikenneväylien tarina” -tarinakartta esittelee  arvokohteiksi nimettyjä museoteitä, majakoita, siltoja ja kanavia. Mukana ovat myös väylämuseot sekä museorautatiet. Tarinakartan kohteet on merkitty kartalle, jonka vieressä on pieni referaatti kunkin kohteen historiasta, sen sijainnista ja lähistöltä löytyvistä muista vierailukohteista.

Tutustu Aikamatkalla Suomessa -tarinakarttaan

Lue lisää

Maisema

Kulttuuriympäristö:

Väyläviraston arvokohteet: