Väyläviraston julkaisuja

2020

1/2020:    Energiankulutusta ja kasvihuonepäästöjä vähentävien vaatimusten kehittäminen päällystehankinnoissa
2/2020:   Päällysteiden ylläpidon hankintamallien analyysi - Päällysteiden ylläpidon kehittämisohjelma (PYKE-H2)
3/2020:   Tasoristeysten onnettomuusennusteet - Onnettomuusmallien päivitys 2019
4/2020:   Mullinkosken museosillan kunnossapitosuunnitelma
5/2020:   Möykkysenjoen museosillan kunnossapitosuunnitelma
6/2020:   TEN-tieverkon turvallisuus Suomessa 2019
7/2020:   Hankinnan toimintalinjat 2020
8/2020:   Meriväylähankkeiden jälkiarviointi
9/2020:   Päällysteen paikkausurakan kehittäminen konenäköä hyödyntäen - Pirkanmaan ELY-keskuksen paikkausurakan kehittämisen konenäköpilotti 
9eng/2020: Developing the pavement repair project using computer vision 
10/2020:   Monikappaledynamiikkaan perustuvien kalustomallien verifiointi
11/2020:    Päällysteiden ylläpidon kehittäminen - PYKE 2014-2019
12/2020:   Tieliikenteen kausivaihtelu - Ajoneuvoliikenteen kausivaihteluluokkien kehittäminen
13/2020:   CO2-päästömuuttujat ja mikromuovit tiemerkinnöissä
14/2020:   Väylän tilinpäätös 2019
15/2020:    Itä-Suomen junayhteyksien kehittämisvaihtoehtojen arviointi - Taustaraportti
16/2020:    Itä-Suomen junayhteyksien kehittämisvaihtoehtojen arviointi - Tiivistelmä
17/2020:    Rajan ylittävä raideliikenne Perämeren alueella
18/2020:   Inframallinnuksen toimintalinja - Suositus vuosille 2020-2025
19/2020:   Nastarengasluokitin
20/2020:  Tiekartta infra-alan tuottavuuteen
21/2020:   Väylän tietotilinpäätös 2019
22/2020:   Ylöjärven raakapuun kuormausalueen siirto - Sijaintiselvitys
23/2020:   Laurila-Tornio-valtakunnan raja sähköistyksen hankearviointi
24/2020:   Pyöräteiden toiminnallisen luokittelun kartoitus Suomessa
25/2020:   Lähijunaliikennealueen varikkoselvitys
26/2020:   Helsinki-Turku-käytävän junaliikenteen matkustusennusteet ja liikennöintimallien vertailu
27/2020:   Tampere-Pori-tarveselvitys
28/2020:   Rautateiden aikataulusuunnittelu ja ratakapasiteetin hallinta Suomessa
29/2020:   Rantaradan aluevarausselvitys välillä Kauklahti-Masala
30/2020:   Rataverkon välityskyvyn kokonaiskuva
31/2020:    Saimaan kanavan sulkujen pidentäminen
32/2020:
33/2020:    Ajonopeudet maanteillä 2019
34/2020:   Väylänpitäjä alueellisen junaliikenteen edistäjänä - Asemanseutujen alue- ja yhdyskuntarakenteellinen käyttäjäpotentiaali
35/2020:   Vähäliikenteiset radat: Tilanne ja tulevaisuus 2020
36/2020:   (Kouvola)-Kotka/Hamina liikenteellinen tarveselvitys
37/2020:   Väyläviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus - Valtakunnallinen raportti: Talvi 2020
38/2020:   Koekuormitusten vertailu - Paalujen staattisen ja dynaamisen koekuormituksen vertailu
39/2020:  Rataverkon toimenpiteiden liikennejärjestelmä- ja ilmastovaikutukset
40/2020:  Tieverkon sähköistämisen mahdollisuudet ja haasteet Suomessa
41/2020: 
42/2020:   Kuopion ratapihan toiminnallinen selvitys
43/2020: 
44/2020:   Väylärakenteiden valtakunnallinen kiviaines- ja geosynteettitutkimus: Vuoden 2019 tutkimukset
45/2020:   Päällystettyjen teiden monikriteeriarviointi
46/2020:   Väyläviraston sillat 1.1.2020 - Sillaston rakenne, palvelutaso ja kunto - Osa 1 Tiesillat, Osa 2 Rataverkon sillat
47/2020:   Kaupunkiseutujen sisääntuloteiden ja katuverkon ruuhkautuminen, esimerkkikohteena Helsingin seutu
48/2020:   Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvojen määrittäminen vuodelle 2018
49/2020:   Alusliikenteen yksikkökustannukset 2018
50/2020:   Helsinki-Turku nopea junayhteys: Hankearviointi
51/2020:   Tehostettu mobiili kitkanmittaus valtatie 4:llä: Talvikausien 2018-2019 ja 2019-2020 tulokset
52/2020:
53/2020:   Helsinki-Turku nopean junayhteyden laajemmat taloudelliset vaikutukset
54/2020:   Digital Concrete Quality Assurance: Possibilities for Data-driven Quality Assurance of Concrete in Production
55/2020:
56/2020:
57/2020:   Hiljaisen tieverkon liikenteellinen analyysi
58/2020:   Väyläviraston tietoluovutusten periaatteet
59/2020:   Junaliikenteen aiheuttamat sähkönsyöttölaitteiston käytön kustannukset


ELY-raportti: Valtatiekäytävän 4 ja 29 kehittämisen periaatteet välillä Helsinki-Tornio/Haaparanta