Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus

Liikennejärjestelmäasiantuntija

Henri Heikura

  • 0295 016 009

Valtatie 14 Juva-Parikkala kehittämisselvitys

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Karjala Etelä-Savo

Yhteysvälin kehittämisselvitys 2019

Kehittämisselvityksen tavoitteena on ollut palvelutasolähtöisesti tarkastella valtatien 14 Juva–Parikkala merkitystä ja suunnitella tiejakson kehittämistoimenpiteitä pitkämatkaisen liikenteen ja kuljetusten kannalta ottaen huomioon paikallisen liikenteen ja maankäytön tarpeet.

Valtatien 14 palvelutaso vastaamaan elinkeinoelämän tarpeita

Nykyliikenne haastaa vanhan tien

Valtatie 14 Juva–Parikkala on 117 kilometriä pitkä Itä-Suomen poikittaisyhteys valtateiden 5 ja 6 välillä. Se on kapea kaksikaistainen sekaliikennetie lukuun ottamatta Savonlinnan kohdan lyhyttä nelikaistaista osuutta. Valtatie on rakennettu pääosin 1960- ja 1970-luvuilla.

Liikennemäärä valtatiellä 14 on keskimäärin 4 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, Savonlinnan kohdalla selvästi enemmän. Kausivaihtelu on suurta, kun tie on suosittu kesämatkailun väylä. Pitkämatkainen liikenne hallitsee Savonlinnan ja Juvan välillä. Nopeusrajoitus on nyt pääosin 80 km/h ja nopeusrajoitusten runsas vaihtelu sekä vähäiset ohitusmahdollisuudet tekevät ajamisesta epämukavaa. Valtatien 14 liikenneturvallisuuden taso on huonompi kuin vastaavilla pääteillä ja henkilövahinko-onnettomuudet ovat vähentyneet selvästi muuta maata hitaammin. Parikkalan kansainvälisen raja-aseman avautuminen vuonna 2024 ja teollisuuden kasvavat kuljetusmäärät tuovat lisäliikennettä valtatielle 14. 

Monia toimenpiteitä tarvitaan tavoitetilan saavuttamiseksi

Tavoitteet valtatien 14 kehittämiselle pohjautuvat alueellisiin ja valtakunnallisiin strategisiin suunnitelmiin. Sujuvat arjen matkat ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn edistäminen edellyttävät valtatien 14 tieteknisen tason selvää nostamista. Keskeisiä toimia tieinfrastruktuurin parantamiseksi ovat tien leventäminen, tiegeometrian parantaminen, ohituskaistojen rakentaminen, kaksiajorataisen osuuden jatkaminen Savonlinnassa sekä liittymien parantamiset. Tavoitetilan saavuttamiseksi tarvitaan myös monia muita toimia, kuten liikenteen hallinnan keinoja sekä aktiivista maankäytön ja liikenteen suunnittelun yhteistyötä.

Tieinfrastruktuurin parantamistoimenpiteiden kokonaiskustannusarvio on noin 111,4 miljoonaa euroa. Kiireellisimmät toimenpiteet (27,4 M€) on ajoitettu I-koriin ”Saavutettavuus”. 

Vaikutuksia erityisesti saavutettavuuteen ja turvallisuuteen

Valtatien 14 kehittämistoimenpiteiden myötä sen rooli alueensa keskeisenä yhteytenä vahvistuisi. Itä-Savon ja muun Suomen välinen saavutettavuus kohenisi. Valtatien kehittämistoimien myötä ajonopeus olisi jatkossa tasainen ja nopeusrajoitus voitaisiin nostaa pääosin 100 km/h:ssa. Koko yhteyden matka-aika lyhenisi noin seitsemän minuuttia. 

Infrastruktuurin parantamistoimenpiteet pienentäisivät onnettomuusriskiä lähes 20 prosentilla. Lisäksi tarvitaan enenevässä määrin liikenneturvallisuuden koulutus-, valistus- ja tiedotustoimintaa sekä ajoneuvoteknologian ja lainsäädännön kehittämistä. Tien kehittämis- ja ylläpitoinvestoinnit sekä liikenteen hallinnan toimenpiteet tehostaisivat tienpitoa ja tieomaisuuden arvon säilymistä. 

Kohden toteutusta

Tarpeet valtatien 14 kehittämiseksi on tunnistettu. Tulokset toimivat jatkosuunnittelun, alueellisen liikennejärjestelmätyön ja tienpidon ohjelmoinnin pohjana. Ensimmäiset kehittämistoimenpiteet kohdistetaan Juvan ja Savonlinnan välin palvelutason nostamiseen sekä pieniin ja tehokkaisiin liikenneturvallisuustoimiin koko yhteysvälillä.