Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Riitta Parviainen

  • 0295 34 3034

Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A)

Alle on koottu yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia Helsinki–Riihimäki-ratahankkeen vuoden 2023 aikana toteutettavista rakennustöistä sekä hankkeesta yleisesti.

1. Mitä Helsinki–Riihimäki-rataosalla tapahtuu vuoden 2023 aikana?

Helsinki–Riihimäki-rataosan työt ovat edenneet vaiheeseen, jossa rakennetaan Kytömaan ja Ainolan välille itäisen lisäraiteen vaatimat pohjanvahvistukset ja ratapenger, aloitetaan Ainolan uuden aseman rakentaminen ja uusitaan Tikkurilan ratapihan eteläpään raiteita ja vaihteita.

2. Miksi muutokset tehdään? Ja miksi juuri nyt?

Helsinki–Riihimäki-rataosa on osa Suomen vanhinta, reilu 160 vuotta sitten rakennettua päärataa ja se on junamäärältään Suomen vilkkaimmin liikennöity rataosa. Rataosan välityskyky ei enää riitä kasvaneille liikennemäärille ja junaliikenteessä esiintyy ajoittain häiriöitä. Radanvarren seudulla on myös tarvetta junavuorojen lisäämiseen. Liikenteen lisääminen rataosan nykyiselle raiteistolle on vaikeaa, koska tilaa mm. junien aikataulullisille ohituksille ei ole.

Hankkeessa Keravan ja Jokelan välille rakennettavat lisäraiteet lisäävät rataosan kapasiteettia, parantavat rataosan toimintavarmuutta ja mahdollistavat junavuorojen lisäämisen. Myös tavaraliikenteen kilpailu- ja toimintakyky paranee, kun pystytään tarjoamaan paremmin asiakkaita palvelevia aikatauluja.

Tikkurilan välityskyky jää riittämättömäksi lisäraiteiden valmistuessa. Ratapihan raide- ja vaihdemuutoksilla mahdollistetaan kaukojunien sekä Lahden ja Riihimäen lähiliikenteen junien käyttöön neljä laituriraidetta nykyisten kolmen sijaan.

Tämän ohella toteutetaan muutoksia laitureihin ja asemien kulkuyhteyksiin ja tehdään muutoksia siltoihin, turva- ja sähköratalaitteisiin ja meluntorjuntaan.
 
3. Mitä Ainolan asemalle tehdään?

Ainolan uusi asema rakennetaan Ainolan aluekeskuksen yhteyteen. Asema rakennetaan palvelutasoltaan paljon nykyistä korkeatasoisempana laiturikatoksineen ja hisseineen.

Ainolan aseman molemmat matkustajalaiturit uusitaan. Laitureille rakennetaan katokset, joiden on tarkoitus tarjota sääsuoja aseman käyttäjille ja rakenteille. Ainolan uudelle asemalle rakennetaan kokonaan uusi siltapaikka, Ainolan aseman alikulkukäytävä. Uudesta alikulkukäytävästä rakennetaan porras- ja hissiyhteydet laitureille.

Asema-alueen rakentamisessa huomioidaan esteettömyysvaatimukset. Matkustajien käyttöön rakennetaan sekä pyöräpysäköintiä että pysäköintipaikkoja autoille, joista osa tulee sijoittumaan uuden aluekeskuksen alueelle rakentuvaan pysäköintilaitokseen.

4. Miksi itäinen raide täytyy sulkea?

Pohjanvahvistustöitä ei voida tehdä raiteen ollessa liikenteen käytössä, sillä työt voivat aiheuttaa nykyiselle raiteelle painumia, siirtymiä kiskoihin, tai muuten liikettä radan rakenteissa. Näistä aiheutuu junille nopeusrajoituksia, tai pahimmillaan liikenteen keskeyttäminen, mikä näkyisi matkustajille junien viivästymisinä ja perumisina. Riski liikennettä häiritseville vaurioille pienenee, kun rakennuskohteen ja liikenteen välissä on raide, jolla ei ole liikenteen aiheuttamaa junakuormaa.

Helsinki–Riihimäki-rataosalla on junaliikennettä lähes läpi vuorokauden lukuun ottamatta noin neljän tunnin katkoa yöllä. Erityisesti Järvenpäässä radan välittömässä läheisyydessä on runsaasti asutusta, joille töiden tekemisestä öisin aiheutuisi kohtuutonta haittaa. Tämän vuoksi melua aiheuttavia töitä saa tehdä vain yhtenä yönä seitsemän päivän aikana.  

5. Miksi junat eivät pysähdy Ainolan seisakkeella?

Itäinen raide on suljettuna liikenteeltä 19.6.–9.12.2023. Tänä aikana junat eivät pysähdy Ainolan seisakkeella Järvenpäässä. Nykyinen laituri jää rakennettavan lisäraiteen alle.

Itäisen raiteen ollessa suljettuna nykyinen laituri puretaan, sen alla olevat rakenteet poistetaan ja laiturin kohdalle rakennetaan lisäraiteen vaatimat pohjanvahvistukset ja lisäraiteen ratapenger.

6. Voisiko joka toinen juna pysähtyä Saunakalliossa ja joka toinen Ainolassa?

Valitettavasti junien pysähtyminen Ainolassa edes kerran tunnissa ei ole mahdollista. Itäinen laituri ja itäinen, suljettuna oleva raide noin kilometrin matkalta puretaan. Junien pysähtyessä Ainolassa pohjoisen suuntaan kulkevat R-junat jouduttaisiin ohjaamaan läntiselle laiturille, mikä olisi paljon tavallista pysähdystä hitaampaa. Haasteena pääradalla on normaalitilanteessakin häiriöherkkyys.

Häiriöille on tyypillistä, että niiden vaikutukset laajenevat nopeasti muualle rataverkolla. Vilkkaasti liikennöidyllä rataosalla Ainolan alueelle osuu useita kauko- ja lähijunien kohtaamisia, joihin mahdolliset Ainolan pysähdyksestä aiheutuvat viiveet vaikuttaisivat. Tästä syystä pysähdys Ainolassa lisäisi liikenteen häiriöherkkyyttä merkittävästi.

7. Järjestetäänkö korvaavia kuljetuksia siinä vaiheessa, kun Ainolan seisake suljetaan tilapäisesti?

Itäisen raiteen ja Ainolan seisakkeen ollessa suljettuina järjestetään bussiyhteys Ainolan seisakkeelta Järvenpään asemalle. Bussikorvaus järjestetään Ainolasta Järvenpäähän, koska sillä on vähäisimmät vaikutukset matka-aikaan ja se palvelee sekä etelän että pohjoisen suuntaan matkaavia.

Lähtökohtana on, että bussit yhteensovitetaan Järvenpäästä lähtevien junien aikatauluihin. Bussikorvaus Keravalle Järvenpään sijaan pidentäisi matka-aikaa enemmän kuin bussi Järvenpäähän. Tarkat aikataulut julkaistaan HSL.fi-sivuilla ja HSL-sovelluksessa sekä VR.fi:n ja VR Matkalla -sovelluksen matkahakupalveluissa.

8. Ainolan alueella on samanaikaisesti käynnissä paljon töitä, jotka vaikuttavat ihmisten liikkumiseen eri tavoilla. Minkälaista yhteistyötä Järvenpään kaupunki ja Väylävirasto ovat tehneet töiden yhteensovittamiseksi?

Järvenpään kaupungin Ainolan aluekeskuksen ja Väyläviraston ratahankkeen välillä on tehty tiivistä yhteistyötä sekä nyt toteutusvaiheessa rakentamissuunnitelmien yhteensovituksen ja rakentamisesta aiheutuvien liikennejärjestelyiden osalta, että aiemmin asemakaavoituksen ja ratalain mukaisen ratasuunnittelun aikana.

Lisäraiteen rakentamisella on vaikutuksia aluekeskuksen kohdalla kulkevaan Horsmatiehen, ja samanaikaisella toteutuksella voidaan lyhentää liikennevaikutusten kokonaiskestoa. Katujen liikennejärjestelyistä päättää kuitenkin Järvenpään kaupunki. Lisäraiteen rakentaminen tai Ainolan seisakkeen väliaikainen sulkeminen eivät vaikuta kaupungin sisäisten bussilinjojen kulkuun. Myös näistä tarkempaa tietoa saa Järvenpään kaupungilta.

9. Miksi Ainolan seisakkeen sulkemisesta ei ole tiedotettu jo aikaisemmin ja laajemmin?

Aikataulumuutoksista tiedottavat ensisijaisesti liikennettä tarjoavat operaattorit ja HSL alueellaan. Tarkat aikataulut julkaistaan HSL.fi-sivuilla ja HSL-sovelluksessa sekä VR.fi:n ja VR Matkalla -sovelluksen matkahakupalveluissa maaliskuun lopulla, josta johtuen myös hankkeen ratatöistä ja niiden vaikutuksista julkaiseman tiedotteen julkaiseminen yhteensovitettiin maaliskuun lopulle.

10. Mitä Tikkurilassa tehdään?

Tikkurilassa puretaan kuusi nykyistä vaihdetta ja asennetaan kuusi uutta vaihdetta. Vaihteiden paikat muuttuvat ja uusien vaihteiden välille rakennetaan tarvittavat raiteet. Lisäksi tehdään uusien vaihteiden ja raiteiden vaatimia sähkörata- ja turvalaitemuutoksia.

Työt painottuvat touko–lokakuuhun ja niiden aikana Tikkurilan asemalla on suljettuna kaksi raidetta kerrallaan työn eri vaiheissa, ja junat kulkevat alennetulla nopeudella. Matkustajille Tikkurilassa tehtävät työt näkyvät pääosin laituri- ja aikataulumuutoksina.

11. Miksi Tikkurilan työt vaikuttavat niin laajasti liikenteeseen?

Tikkurilan aseman ympäristö on tiiviisti rakennettua aluetta, jonka takia työmaan kuljetuksia ei voida hoitaa kuorma-autoilla. Kaikki kuljetukset on hoidettava vaunukalustolla. Tämän vuoksi Tikkurilan asemalla on suljettuna kaksi raidetta kerrallaan työn eri vaiheissa. Raiteiden sulkemisen takia normaalia määrää junia ei saada ajettua Tikkurilan läpi ilman häiriöitä ja viivästymisiä. 

12. Miten työt vaikuttavat junaliikenteeseen ja näkyvät matkustajille?

Töillä on huomattavia vaikutuksia liikenteeseen, kuten harvennettuja vuorovälejä K-, I- ja P-junille, peruutuksia D- ja R-junille sekä muutoksia junien lähtöraiteisiin ja matka-aikoihin. Ensimmäiset muutokset junien kulkuun astuivat voimaan 28.4.2023.

Tarkat aikataulut ja bussikorvaukset tulevat näkyviin HSL.fi-sivuilla ja HSL-sovelluksessa sekä VR.fi:n ja VR Matkalla -sovelluksen matkahaussa. Myös junakuulutuksia ja asemalaitureiden infonäyttöjä hyödynnetään matkustajien tiedottamisessa.

13. Mistä matkustajat saavat lisätietoja liikennejärjestelyistä ja miten he voivat varautua muutoksiin?

Matkantekoon kannattaa varata tavallista enemmän aikaa ja on suositeltavaa tarkistaa jo etukäteen, onko poikkeusliikennejärjestelyillä vaikutusta omaan matkaan. Liikennevaikutukset on huomioitu HSL:n ja VR:n aikatauluissa.

HSL:n reittiopas (www.hsl.fi) osaa huomioida poikkeavat liikennejärjestelyt ja tämän käyttöä suositellaan. Reittiehdotukset tulevat neljä viikkoa etukäteen Reittioppaaseen. Tulevien työvaiheiden aiheuttamista muutoksista junaliikenteeseen tiedotetaan Väyläviraston, HSL:n ja VR:n digitaalisissa kanavissa. HSL sekä Rataliikennekeskus tiedottavat liikennetilanteesta mahdollisissa häiriötilanteissa. 

Lisäksi työn vaikutusalueella oleville asemille asennetaan opasteita ohjaamaan matkustajia. Myös aseman näyttölaitteita sekä kuulutuksia hyödynnetään asemakohtaisesti matkustajien tiedottamisessa. Matkustajat voivat kysyä neuvoa lisäksi asemien lipunmyyntipisteiltä.

14. Kuinka todennäköistä on, että rakentaminen jostain syystä viivästyy ja miten olette varautuneet mahdollisiin viivästyksiin?

Työvaiheiden kestoissa on varauduttu myös mahdollisiin lisätöihin ja pieniin viivästyksiin. Työn etenemistä määrittävät työvaiheet on tunnistettu riskien arvioinnissa ja vaativimpiin työvaiheisiin on erikseen suunniteltu varmimmat toteutustavat. Työt on aikataulutettu yksityiskohtaisesti ja toteumaa seurataan tarkasti, jotta myös mahdolliset korjaavat toimenpiteet voidaan toteuttaa mahdollisimman varhain. 

15. Hanke on aloitettu 2015 ja jatkuu vielä useita vuosia. Mitä hankkeessa on jo tehty ja mitä Tikkurilan muutosten ja Kytömaa–Ainola-välin lisäraiteiden lisäksi tullaan tekemään?

Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen toteutusvaihe käynnistyi 2015 ja se valmistuu 2024. Ensimmäisessä vaiheessa on rakennettu Keravalle tavaraliikenteen lisäraide, läntinen lisäraide Järvenpäähän Ainolan ja Purolan välille, uusittu junien turvallista liikennöintiä valvova asetinlaite Keravalle sekä toteutettu merkittävät raiteisto- ja laiturimuutokset Riihimäelle. Nyt tehtävät Tikkurilan raide- ja vaihdemuutokset ovat ensimmäinen vaiheen päättävät työt.

Toinen toteutusvaihe, johon Kytömaa–Ainola-välin lisäraiteet kuuluvat, alkoi vuonna 2021 ja päättyy vuonna 2028. Keravan ja Jokelan välisten lisäraiteiden lisäksi toisessa vaiheessa rakennetaan muun muassa läntinen lisäraide Hyvinkäältä Riihimäelle ja tavaraliikenneraide Keravalta Lahden oikoradan suuntaan, tehdään muutoksia Jokelan asemalla sekä uusitaan Järvenpään asetinlaite.

Hankkeen kolmas vaihe on ratasuunnitelmavaiheessa, ja se voi alkaa 2. vaiheen jatkona rakentamisen kestäessä viidestä kuuteen vuotta. 

Kolmannen vaiheen ratasuunnitelma asetetiin nähtäville kesällä 2023. Ratasuunnitelma on nähtävillä 13.6.2023–21.7.2023 välisenä aikana osoitteessa www.vayliensuunnittelu.fi. Nähtävillä olevasta ratasuunnitelmasta on mahdollisuus jättää muistutus. Ohjeet muistutuksen jättämiseen ovat nähtävillä olevan suunnitelman yhteydessä.