Hyppää sisältöön

Kysymyksiä ja vastauksia

Alle on koottu yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia Helsinki–Riihimäki-ratahankkeesta.

1. Mitä Helsinki–Riihimäki-rataosalla tapahtuu vuoden 2023 aikana?
Helsinki–Riihimäki-rataosan työt ovat edenneet vaiheeseen, jossa rakennetaan Kytömaan ja Ainolan välille itäisen lisäraiteen vaatimat pohjanvahvistukset ja ratapenger, aloitetaan Ainolan uuden aseman rakentaminen ja uusitaan Tikkurilan ratapihan eteläpään raiteita ja vaihteita.

2. Miksi muutokset tehdään? Ja miksi juuri nyt?
Helsinki–Riihimäki-rataosa on osa Suomen vanhinta, reilu 160 vuotta sitten rakennettua päärataa ja se on junamäärältään Suomen vilkkaimmin liikennöity rataosa. Rataosan välityskyky ei enää riitä kasvaneille liikennemäärille ja junaliikenteessä esiintyy ajoittain häiriöitä. Radanvarren seudulla on myös tarvetta junavuorojen lisäämiseen. Liikenteen lisääminen rataosan nykyiselle raiteistolle on vaikeaa, koska tilaa mm. junien aikataulullisille ohituksille ei ole.

Hankkeessa Keravan ja Jokelan välille rakennettavat lisäraiteet lisäävät rataosan kapasiteettia, parantavat rataosan toimintavarmuutta ja mahdollistavat junavuorojen lisäämisen. Myös tavaraliikenteen kilpailu- ja toimintakyky paranee, kun aikataulut vastaavat paremmin asiakkaiden tarpeeseen.

Lisäraiteiden valmistuessa Tikkurilan välityskyky jää riittämättömäksi. Ratapihan raide- ja vaihdemuutoksilla mahdollistetaan kaukojunien sekä Lahden ja Riihimäen lähiliikenteen junien käyttöön neljä laituriraidetta nykyisten kolmen sijaan.

Tämän lisäksi tehdään muutoksia laitureihin ja asemien kulkuyhteyksiin ja muutoksia siltoihin, turva- ja sähköratalaitteisiin ja meluntorjuntaan.

3. Mitä Ainolan asemalle tehdään?
Ainolan uusi asema rakennetaan Ainolan aluekeskuksen yhteyteen. Asema rakennetaan palvelutasoltaan paljon nykyistä korkeatasoisempana laiturikatoksineen ja hisseineen.
Ainolan aseman molemmat matkustajalaiturit uusitaan. Laitureille rakennetaan muun muassa katokset, opasteet ja valaistus. Ainolan uudelle asemalle rakennetaan kokonaan uusi siltapaikka, Ainolan aseman alikulkukäytävä. Uudesta alikulkukäytävästä rakennetaan porras- ja hissiyhteydet laitureille.

Asema-alueen rakentamisessa huomioidaan esteettömyysvaatimukset. Matkustajien käyttöön rakennetaan sekä pyöräpysäköintiä että pysäköintipaikkoja autoille, joista osa tulee sijoittumaan uuden aluekeskuksen alueelle rakentuvaan pysäköintilaitokseen.

4. Ainolan alueella on samanaikaisesti käynnissä paljon töitä, jotka vaikuttavat ihmisten liikkumiseen eri tavoilla. Minkälaista yhteistyötä Järvenpään kaupunki ja Väylävirasto ovat tehneet töiden yhteensovittamiseksi?
Järvenpään kaupungin Ainolan aluekeskuksen ja Väyläviraston ratahankkeen välillä tehdään tiivistä yhteistyötä. Sekä toteutusvaiheessa että aiemmin asemakaavoituksen ja ratalain mukaisen ratasuunnittelun aikana rakentamissuunnitelmat on katsottu yhteneväisiksi ja rakentamisen aikaiset liikennejärjestelyt sujuviksi.

Lisäraiteen rakentamisella on vaikutuksia aluekeskuksen kohdalla kulkevaan Horsmatiehen, ja samanaikaisella toteutuksella voidaan lyhentää liikennevaikutusten kokonaiskestoa. Katujen liikennejärjestelyistä päättää kuitenkin Järvenpään kaupunki. Lisäraiteen rakentaminen tai Ainolan seisakkeen väliaikainen sulkeminen eivät vaikuta kaupungin sisäisten bussilinjojen kulkuun. Myös näistä saa tarkempaa tietoa Järvenpään kaupungilta.

5. Mitä Tikkurilassa tehdään?
Tikkurilassa on tehty ratapihan muutostöitä, jotta siitä ei tulisi pullonkaulaa liikenteelle. Ratapihan eteläpäässä on purettu kuusi nykyistä vaihdetta ja asennettu kuusi uutta vaihdetta. Vaihteiden paikat muuttuivat ja uusien vaihteiden välille rakennettiin tarvittavat raiteet. Lisäksi ratapihalla on tehty uusien vaihteiden ja raiteiden vaatimia sähkörata- ja turvalaitemuutoksia.
Muutostyöt jatkuvat keväällä 2024 ratapihan pohjoispäässä. Matkustajille Tikkurilassa tehtävät työt näkyvät pääosin laituri- ja aikataulumuutoksina.

6. Mistä matkustajat saavat lisätietoja liikennejärjestelyistä ja miten he voivat varautua muutoksiin?
Matkantekoon kannattaa varata tavallista enemmän aikaa ja on suositeltavaa tarkistaa jo etukäteen, onko poikkeusliikennejärjestelyillä vaikutusta omaan matkaan. Liikennevaikutukset on huomioitu HSL:n ja VR:n aikatauluissa.

HSL:n reittiopas (www.hsl.fi) osaa huomioida poikkeavat liikennejärjestelyt ja tämän käyttöä suositellaan. Reittiehdotukset tulevat neljä viikkoa etukäteen Reittioppaaseen. Tulevien työvaiheiden aiheuttamista muutoksista junaliikenteeseen tiedotetaan Väyläviraston, HSL:n ja VR:n digitaalisissa kanavissa. HSL sekä Rataliikennekeskus tiedottavat liikennetilanteesta mahdollisissa häiriötilanteissa. Lisäksi työn vaikutusalueella oleville asemille asennetaan opasteita ohjaamaan matkustajia. Myös aseman näyttölaitteita sekä kuulutuksia hyödynnetään asemakohtaisesti matkustajien tiedottamisessa. Matkustajat voivat kysyä neuvoa lisäksi asemien lipunmyyntipisteiltä.

7. Kuinka todennäköistä on, että rakentaminen jostain syystä viivästyy ja miten olette varautuneet mahdollisiin viivästyksiin?
Työvaiheiden kestoissa on varauduttu myös mahdollisiin lisätöihin ja pieniin viivästyksiin. Työn etenemistä määrittävät työvaiheet on tunnistettu riskien arvioinnissa ja vaativimpiin työvaiheisiin on erikseen suunniteltu varmimmat toteutustavat. Työt on aikataulutettu yksityiskohtaisesti ja toteumaa seurataan tarkasti, jotta myös mahdolliset korjaavat toimenpiteet voidaan toteuttaa mahdollisimman varhain.

8. Hanke on aloitettu 2015 ja jatkuu vielä useita vuosia. Mitä hankkeessa on jo tehty ja mitä Tikkurilan muutosten ja Kytömaa–Ainola-välin lisäraiteiden lisäksi tullaan tekemään?
Ensimmäinen vaihe keskittyi liikennepaikkojen parantamiseen. Merkittävin kohde oli Riihimäen henkilöratapiha, jossa toteutettiin mittavat raide-, vaihde-, sähkörata- ja turvalaitemuutokset. Henkilöratapihan palvelutasoa parannettiin merkittävästi rakentamalla Riihimäelle korkeat ja esteettömyysvaatimukset täyttävät laiturit ja kunnostamalla laiturikatokset. Asematunneli ja sen viereinen Peltosaaren alikulkukäytävä kun-nostettiin yhdessä Riihimäen kaupungin kanssa ja asematunnelia jatkettiin Peltosaaren suuntaan.

Ensimmäisen toteutusvaiheen aikana on rakennettu Keravan tavaraliikenneraide Vuosaaren radalta Sköldvikin radalle ja läntinen lisäraide Järvenpäähän Ainolan ja Purolan välille. Keravalle on rakennettu uusi, junien turvallista liikennöintiä valvova asetinlaite, joka otettiin käyttöön kesällä 2021. Uusi asetinlaite on edellytys 2. vaiheessa rakennettaville lisäraiteille.

Tikkurilan ratapihalla on tehty vuoden 2023 aikana muutoksia raiteisiin, vaihteisiin ja laitureihin. Työt jatkuvat Tikkurilan ratapihan pohjoispäässä keväällä 2024. Vuonna 2015 alkanut ensimmäinen toteutusvaihe tulee valmiiksi, kun Tikkurilan ratapihan pohjoispään raide- ja vaihdemuutokset valmistuvat 2024 lopussa. Ilman nyt toteuttavia muutoksia Tikkurilasta muodostuisi liikenteelle pullonkaula 2. vaiheen lisäraiteiden valmistuessa.

Hankkeen toisessa toteutusvaiheessa, vuosien 2020–2028 aikana rakennetaan lisäraiteet Keravan ja Järvenpään sekä Järvenpään ja Jokelan väleille. Keravan ja Jokelan välille muodostuu noin 20 kilometriä pitkä neliraiteinen rataosuus. Keravalla tavaraliikenneraidetta jatketaan Sködvikinradalta Lahden oikoradan suuntaan. Hyvinkäältä Riihimäen suuntaan Arolammille saakka rakennetaan läntinen lisäraide. Lisäksi tehdään muutoksia siltoihin, turva- ja sähköratalaitteisiin ja meluntorjuntaan.

Hankkeen kolmannesta vaiheesta on valmistunut ratasuunnitelma, joka on parhaillaan hyväksymiskäsittelyssä. Ratasuunnitelmassa esitetään Jokela–Riihimäki-välille kahta lisäraidetta, tavaraliikenteen raiteen ylikulkusiltaa neljän pääradan raiteen yli Hyvinkään pohjoispuolelle sekä siltoihin, turva- ja sähkölaitteisiin ja meluntorjuntaan tehtäviä muutoksia ja täydennyksiä.