Tieverkon ennakoiva kunnonhallinta: avoimen haun pilottiprojektit

Tieverkon ennakoiva kunnonhallinta ja tiestötietojen ylläpitojärjestelmän kehittäminen -osahankkeessa on eniten avoimen haun kautta valittuja pilottiprojekteja. Ehdotuksia pilotteihin saatiin 125, joista valittiin toteutettaviksi 18.

Rekka kuljettaa puuta talvella.

Liikennevirasto pilotoi yhdessä yritysten kanssa uusia digitaalisia tiedonkeruun teknologioita ja menetelmiä, joita voitaisiin mahdollisesti hyödyntää muun muassa väylien kunnossapidossa. Pilottiprojektit toteutetaan yhteistyökokeiluina, joissa sekä yritys että Liikennevirasto osallistuvat käytännön kokeiluun.

Potentiaalisimmat kokeilujen kehittämistulokset on tarkoitus jalostaa edelleen osaksi tulevaisuuden toimintaa. Kokeilujen kautta kerättyä tietoa jaetaan mahdollisimman avoimesti ja yhteiskäyttöisesti.

Maanteiden kunnossapidon piloteissa kokeillaan esimerkiksi konenäön ja 360-kuva-aineiston hyödyntämistä, routavaurioiden tunnistamista satelliittikuvista sekä reaaliaikaista metsäautojen reitti- ja massatietojen keräämistä.

Alta löydät kuvaukset pilottiprojektien tavoitteista, liitemateriaalia sekä loppuraportit projektien päätyttyä. Pilottiprojektit päättyvät viimeistään vuoden 2018 lopussa.

Tieverkon ennakoiva kunnonhallinta -osahankkeen pilottiprojektit

Tietoa mallipohjaisella tiivistämismenetelmällä, Loppuraportti

Kokeilussa testataan jyrästä saatavan tiiveystiedon tallentamista, visualisointia ja hyödyntämistä osana tietomalliaineistoa. Mallipohjaisessa tiivistämisessä käytetään paikannusta, koneohjausjärjestelmää, langatonta tiedonsiirtoa sekä selainpohjaista
käyttöliittymää.

Tekijä: Destia Oy

Liikenneviraston yhteyshenkilö: Katri Eskola, p. 029 534 3507

Loppuraportti

Kansalaisnäkymä talvihoidon päätoimenpiteistä

Kokeilun tavoitteena on testata teiden kunnossapitoajoneuvojen reaaliaikaista seurantaa ja seurantatiedon välittämistä reaaliaikaisesti tienkäyttäjille suunnattuihin palveluihin. Tavoitteena on testata kaikkia seurannan osa-alueita, tiedon koostamisesta sen esittämiseen karttapalvelussa. Onnistuessaan projekti antaa esimerkin kansalaisille mahdollisesti jaettavan tiedon käsittelytavoista ja jakelukanavista.

Tekijä: Esri Finland Oy

Liikenneviraston yhteyshenkilö: Ismo Kohonen, p. 029 534 3403

Arvioitu valmistuminen: 5/2017

Linkki talvikunnosspitotietoihin Liikennetilanne-palvelussa

Tiesään ennustaminen Google Street View -kuvien avulla

Kokeilussa laaditaan tiesäämalli 10 m välein hyödyntäen aitoa tielle näkyvää horisonttia mallintamisessa. Menetelmä mahdollistaa tarkemman tienpinnan lämpötilan ennustamisen (mm. varjoiset alueet), jota voidaan hyödyntää mm. talvihoidossa jäätymisen etenemisen arvioinnnissa.

Tekijä: Foreca Ltd

Liikenneviraston yhteyshenkilö: Otto Kärki p. 029 534 3330

Arvioitu valmistuminen: 5/2017

Loppuraportti

Routavaurioiden tunnistaminen satelliittikuvista

Menetelmällä pyritään satelliittikuvien avulla tunnistamaan routavauriot sekä päällystetyltä että soratieltä. Menetelmä perustuu muutosten tunnistamiseen satelliittikuvista. Kuva-aineisto voidaan tuottaa haluttuna ajankohtana ja soveltuu mm. talvikauden routavaurioiden tutkimiseen.

Tekijä: Ilmatieteen laitos

Liikenneviraston yhteyshenkilö: Tuomas Toivonen, p. 029 534 3618

Arvioitu valmistuminen: 12/2017

Loppuraportti

Asfalttipäällystetyömaan automaattinen työmaaseuranta

Menetelmä mahdollistaa työmaaseurannan päällystystyömailla keräämällä tietoa päällysteen leveydestä, pituudesta sekä lämpötilasta antureiden avulla. Lisäksi on mahdollista kerätä tietoa massakuljetuksista (aika, paikka, massamäärä). Tiedot ovat nähtävissä pilvipalvelun kautta.

Tekijä: Lumecom Oy

Liikenneviraston yhteyshenkilö: Katri Eskola, p. 029 534 3507

Arvioitu valmistuminen: valmis

Loppuraportti

Tilannekuva sekä automatisoitu tiedontuotanto metsäsektorin kuljetuksista

Menetelmällä kerätään tietoa tien kunnosta puukuljetusautoihin asennettavan älypuhelimen avulla. Videokuvasta ja kiihtyvyysmittauksista tuotetaan tilannetietoa konenäöllä ja signaalin käsittelyllä. Tilannekuva ja tuotetut kuntomuuttujat palvelevat kunnossapitoa sekä metsäkuljetusten suunnittelua.

Tekijä: Metsäteho Oy / Vionice Oy

Liikenneviraston yhteyshenkilö: Otto Kärki p. 029 534 3330

Arvioitu valmistuminen: 12/2017

Loppuraportti

Tuloskalvosarja

Tiegeometrian määrittäminen mobiililaserkeilauksella

Menetelmässä suoritetaan tieverkon laserskannaus ja digitaalikuvaus liikenteen nopeudella liikkuvalla ajoneuvolla. Pistepilviaineistosta tuotetaan tarkka tiegeometria, jota voidaan hyödyntää mm. laadunvalvonnassa suorittamalla mittaus useampaan kertaan, jolloin nähdään muutokset.

Tekijä: Nordic GeoCenter Oy

Liikenneviraston yhteyshenkilö: Otto Kärki p. 029 534 3330

Arvioitu valmistuminen: 5/2018

Loppuraportti

Ajoneuvojen hyödyntäminen tieverkon kunnon hallinnassa

Menetelmässä kerätään tietoa ajoneuvoista mittauslaitteiston avulla (ajoneuvon omat järjestelmät, optinen anturi, kiihtyvyysmittaus, GPS) tieverkon kunnon hallintaan. Saatavia tietoja ovat mm. kitka, tien kunto, kallistukset, veden kertyminen, pinnan tyyppi.

Tekijä: RoadCloud Oy

Liikenneviraston yhteyshenkilö: Otto Kärki p. 029 534 3330

Arvioitu valmistuminen: 5/2018

Loppuraportti

 

Automaattinen tiivistystyön seuranta

Järjestelmä mahdollistaa jyrien ylityskertojen seurannan reaaliajassa ja esittää tiedon jyräyksen etenemisestä jyrän kuljettajille. Laitteisto koostuu lämpökamerasta, paikannuksesta ja keskusyksiköstä. Menetelmä parantaa uusien päällysteiden tiivistämisen hallintaa.

Tekijä: Roadscanners Oy

Liikenneviraston yhteyshenkilö: Katri Eskola, p. 029 534 3507

Loppuraportti: "Automaattinen tiivistystyön seuranta"

Tiealueen monitorointi

Kokeilussa kehitetään RDSV -mittausauton laserkeilausta siten, että voidaan tarkastella laajemmin tien välittömän ympäristön pinnanmuotoja. Mittauksilla saadaan tietoa mm. tien leveydestä, luiskien kaltevuudesta, lumivallien ja reunapalteiden korkeudesta, sohjo-ojien muodosta sekä raivaustarpeesta.

Tekijä: Roadscanners Oy

Liikenneviraston yhteyshenkilö: Katri Eskola, p. 029 534 3507

Loppuraportti

Laserkeilauksen hyödyntäminen päällystevaurioiden tunnistamiseen

Kokeilussa testataan laserkeilauksen hyödyntämistä päällyste- ja soratievaurioiden tunnistamiseen mittauksissa tuotettavan pistepilviaineiston avulla. Toistuvien mittausten avulla voidaan havaita muutoksia tiestön kunnossa. Mittausaineistoa voidaan hyödyntää myös suunnittelussa.

Tekijä: Solid Potato Oy

Liikenneviraston yhteyshenkilö: Katri Eskola, p. 029 534 3507

Loppuraportti

Mobiililaserkeilauksen hyödyntäminen kuntotietojen tuottamisessa

Menetelmällä voidaan inventoida useita eri tietolajeja muun toiminnan yhteydessä esimerkiksi tiestötarkastajan ajoneuvoon asennettavalla mobiilikartoituslaitteella. Laiteessa yhdistyy laserkeilaus, panoraamakuvaus sekä paikannus. Analysointi tapahtuu puoliautomaattisesti kuvantunnistuksella.

Tekijä: Sweco

Liikenneviraston yhteyshenkilö: Otto Kärki p. 029 534 3330

Arvioitu valmistuminen: 12/2017

Loppuraportti

Jatkuvatoiminen mobiili kelitieto

Menetelmässä kerätään reaaliaikaista kelitietoa (kitka, lämpötila, tienpinnan tila, vesikerroksen paksuus) ajoneuvoon asennettavalla optisella mittarilla sekä älypuhelimella. Älypuhelimella tiedot välitetään eteenpäin sekä voidaan kerätä kamerakuvaa ja kiihtyvyystietoja. Tiedot esitetään kartalla ja ovat katsottavissa internetissä.

Tekijä: Teconer Oy

Liikenneviraston yhteyshenkilö: Otto Kärki p. 029 534 3330

Arvioitu valmistuminen: 5/2018

Loppuraportti

Päällystevaurioiden tunnistaminen laserkeilausaineistosta

Kokeilussa selvitetään, pystytäänkö edullisemmilla laserkeilaimilla tunnistamaan tien pinnan vaurioita sekä epätasaisuuksia. Kokeilussa mitataan tarkalla laserkeilaimella päällystettyjä teitä ja sorateitä. Simuloimalla tarkastellaan, mikä on harvin taso, jolla aineistosta saadaan tuotettua kuntotietoja.

Tekijä: TerraTec Oy

Liikenneviraston yhteyshenkilö: Juho Meriläinen, p. 029 534 3564

Arvioitu valmistuminen: 6/2017

Työmaan liikenteenohjauksen reaaliaikainen tieto, Loppuraportti

Kokeilussa testataan tietyömaiden reaaliaikaisen liikenteenohjaustiedon esittämistä karttapohjaisessa tilannekuvanäkymässä. Järjestelmässä voidaan esittää tieto työmaiden sijainnista sekä liikenteenohjausjärjestelyistä.

Tekijä: Tietomekka Oy

Liikenneviraston yhteyshenkilö: Katri Eskola, p. 029 534 3507

Loppuraportti

Puutavaraliikenteen tienkäyttötiedot

Kokeilussa tuotetaan anonyymia reittitietoa puutavarakuljetuksista tien ylläpidon kohdentamisen avuksi. Lisäksi ajoneuvoihin valmiiksi asennetuista laitteista saadaan kerättyä ajoneuvon ja kuorman painotietoja. Tuloksia on mahdollista tarkastella kartalla.

Tekijä: Trimble Forestry Finland

Liikenneviraston yhteyshenkilö: Otto Kärki p. 029 534 3330

Arvioitu valmistuminen: 2/2018

Loppuraportti

 

360 -kuva-aineiston tuottaminen ja hyödyntäminen

Kokeilussa testataan työkoneeseen/autoon asennettavan paikkatietoon sidotun 360 -kameralaitteiston hyödyntämistä mm. työn seurannassa. Videokuvasta voidaan myös tunnistaa erilaisia tietoja kuva-analyysien avulla. Samalla kuvauksella saadaan näkymä eteen- ja taaksepäin.

Tekijä: YIT, Tietomekka Oy

Liikenneviraston yhteyshenkilö: Markku Tervo (ELY), p.029 503 8293

Arvioitu valmistuminen: 10/2017

Loppuraportti

reaktionapit
Sivu päivitetty 29.07.2020