Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

projektipäällikkö

Teppo Leppäaho

  • 050 3509 897

Seinäjoen kaupunki

Jyrki Kuusinen

  • 050 3509 897

Kantatien 67 ja valtatien 19 parantaminen välillä Kivisaari - Atria, Seinäjoki

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Pohjanmaa

Ajankohtaista

Suunnitelma ollaan asettamassa nähtäville kevään 2023 aikana.

Yleisötilaisuudessa 2022 esillä ollut aineisto:

Nykytilanne

Kantatie 67 ja valtatie 19 ovat merkittäviä työmatka-, asiointi- ja vapaa-ajan liikenteen yhteyksiä Seinäjoen seudulla. Valtatie 19 osuus kuuluu myös suurten erikoiskuljetusten runkoverkkoon (SEKV). Nykyisellään osuudella on yksi kaista suuntaansa ja nopeusrajoitus koko osuudella on 80 km/h. Kantatien 67 liikennemäärät ovat nykyisellään noin 12 500 ajoneuvoa vuorokaudessa (KVL 2019), josta raskaan liikenteen osuus on noin 6 %. Valtatien 19 osuudella liikennemäärät ovat noin 10 900 ajoneuvoa vuorokaudessa (KVL 2019) ja raskaan liikenteen osuus tästä noin 9 %. 

Ongelmat

Sujuvuus

Seinäjoen ja Lapuan välisellä tiejaksolla on sujuvuusongelmia ja liikenneturvallisuus on huono. Ohitusmahdollisuudet ovat heikot 1+1-kaistaisella tiellä. Suuri raskaan liikenteen määrä ja hidas maatalousliikenne aiheuttavat turvallisuus- ja sujuvuusongelmia tiejaksolla.

Liikenneturvallisuus

Suunnittelualueella liikenneturvallisuustilanne on huono, sillä välillä Kivisaari-Atria on vuosina 2017–2021 tapahtunut 21 tieliikenneonnettomuutta, joista 4 on johtanut kuolemaan ja 5 loukkaantumiseen. Pääosin onnettomuudet ovat olleet kohtaamis- ja peräänajo onnettomuuksia. 

Maankäytön kehittyminen

Seinäjoen kaupunki kehittää maankäyttöään valta- ja kantateiden välittömässä läheisyydessä. Kantatien 67 itäpuolelle on osayleiskaavassa esitetty työpaikka-alue ja länsipuoli on kaavoitettu kaupallisten palveluiden alueeksi. Myös asemakaavoitus etenee näiden alueiden osalta. Kantatien 67 ja valtatien 19 suunnitteluosuudet on esitetty Nurmon yleiskaavassa 2035 nykyisenä ja uutena tienä viitaten valtatien leventämiseen yksikaistaisesta kaksikaistaiseksi. Lisäksi yleiskaavassa on merkitty uusi jalankulun- ja pyöräilyn väylä valtatien 19 rinnalle. Kaavaan on merkitty uusi kantatien alittava katuyhteys suunnittelualueelle. Suunnittelualueella on lainvoimaisia asemakaavoja, joissa valta-/kantatien linjaus on merkitty liikennealueena sen aikaisin merkinnöin. 

Valtatie 19 kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukaiseen maanteiden runkoverkkoon, ja on palvelutasoluokan I pääväylä ja siten osa maanteiden runkoverkkoa (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä). Tason I pääväylillä tienpitäjän on turvattava pitkämatkaisen liikenteen hyvä ja tasainen matkanopeus. Nopeusrajoituksen on oltava vähintään 80 km/h. Tason I pääväylillä on oltava turvallisia ohitusmahdollisuuksia säännöllisin välein. Tason I pääväylillä liittymien määrän on oltava rajoitettua. Liittymien on oltava sellaisia, että ne eivät merkittävästi haittaa pääsuunnan liikennettä.

Kt 67 on osa seudullisesti merkittävää verkkoa. Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaan muilla kuin runkoverkkoon kuuluvilla valta- ja kantateillä on oltava liikennemäärään, liikkumisympäristöön ja alueellisiin tarpeisiin sovitettu hyvä matkojen ja kuljetusten palvelutaso. Erityisesti vilkasliikenteisillä valta- ja kantateillä tienpitäjän on varmistettava ajantasaisten liikenne- ja olosuhdetietojen saatavuus.

Tiesuunnitelman toimenpiteet

Suunnittelukohteen yleiskartta (pdf, 4 Mt) 

Kaikki osuudet suunnitellaan siten, että suuntaansa on kaksi kaistaa käytössä (2+2 kaistainen tie). Parannettavan kantatien osuuden pituus on noin 1,6 km ja parannettavan valtatien osuuden pituus on noin 2,3 km. Nykyisen eritasoliittymän (E1 Kivisaaren eritasoliittymä) itäiset rampit suunnitellaan nopeudelle 100 km/h. Eritasoliittymä (E2 Atrian eritasoliittymä) eteläiset rampit suunnitellaan nopeudelle 100 km/h. Lisäksi rakennetaan yksi uusi silta (S1 risteyssilta) ja katuyhteys kantatien 67 ali Nurmontieltä Kertunlaaksoon. Kaikki tasoliittymät katkaistaan Valtatieltä 19 nelikaistaiselta osuudelta ja korvaavat yhteydet toteutetaan rinnakkaistiejärjestelyin. Tässä yhteydessä myös ns. “Tepon liittymä” tullaan väliaikaisesti katkaisemaan. (Isokoskentien ja Tepontien liittymä valtatielle 19). Tepon risteysillan rakentamiseen ei tällä hetkellä rahoitusta.