Hyppää sisältöön

Suunnittelun lähtökohdat

Liikenneväylien suunnittelu on yhdyskuntasuunnittelua, jossa liikenteen, maankäytön ja alueiden suunnittelu vaikuttavat toisiinsa. Yhteistyö suunnittelun eri osapuolten kesken on siten välttämätöntä.

Kaaviokuva suunnittelun vaiheista.

Maanteiden suunnittelu perustuu lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä. Rautateiden suunnittelu perustuu ratalakiin. Suunniteltaessa uutta maantietä tai rautatietä taikka nykyisen maantien tai rautatien parantamista, tulee suunnittelun perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen kaavaan.

Maanteiden ylläpitämisestä huolehtii valtio. Väylävirasto toimii maantieverkon ylläpitäjänä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskus) huolehtivat alueensa tienpidon tehtävistä Väyläviraston ohjauksen mukaisesti.  ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue teettää maanteiden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon niitä tuottavilla yrityksillä.  Väylävirasto voi ottaa vastattavakseen merkittävää tiehanketta koskevan yleis- ja tiesuunnitelman laatimisen. Väylävirasto teettää isojen kehittämisinvestointien rakentamisen.  

Rautateiden ylläpitämisestä huolehtii Väylävirasto. Väylävirasto teettää rautateiden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon näitä palveluja tuottavilla yrityksillä.

Vesiväylien ylläpitämisestä huolehti pääosin Väylävirasto (yli 80 % yleisistä kulkuväylistä). Lisäksi Väylävirasto huolehtii vesiväylästöön kuuluvista kanavista (avo- ja sulkukanavat).

Olemassa olevan liikenneväylän parantaminen on ensisijainen toimenpide uuden tien, rautatien tai vesiväylän tekemiseen verrattuna.

Suuret valtakunnalliset liikenneväylien kehittämishankkeet ohjelmoidaan eli aikataulutetaan keskitetysti, ja niiden toteuttamisesta päättää eduskunta. Muut tiehankkeet ohjelmoidaan ELY-keskuksissa. Muut kuin suuret valtakunnalliset ratahankkeet ja vesiväylähankkeet ohjelmoidaan Väylävirastossa.

Suunnittelu ja päätöksenteko

Väylävirasto vastaa valtion hallinnassa olevien ratojen ja vesiväylien suunnittelusta, ylläpidosta ja rakentamisesta sekä merkittävien tiehankkeiden toteuttamisesta.

Alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) teettää maantien yleis-, tie- ja rakentamissuunnitelmat.  Väylävirasto voi ottaa vastattavakseen merkittävää tiehanketta koskevan yleis- ja tiesuunnitelman laatimisen.

Traficom hyväksyy maanteiden ja rautateiden yleissuunnitelmat sekä tiesuunnitelmat ja ratasuunnitelmat. Traficom voi lähettää maantietä tai rautateitä koskevan suunnitelman liikenne- ja viestintäministeriön hyväksyttäväksi. Vesiväylistä tehtävä yleissuunnitelma on tekninen suunnitelma, jonka Väylävirasto hyväksyy  omalla hallinnollisella päätöksellään. Vesiväyliä koskevat vesilain mukaiset lupapäätökset tekee AVI ja väyläpäätökset tekee Traficom (ml. vesilaissa tarkoitetut päätökset vesiväylän käyttöönotosta).