Hailuodon kiinteän yhteyden toteutusmalli muuttuu / New implementation model for Hailuoto causeway

Päivitetty 14.12.2020 / Updated on Dec 14, 2020

Eduskunta on tehnyt päätöksen, että Hailuodon kiinteän yhteyden toteuttamisesta PPP-hankkeena luovutaan ja hanke toteutetaan talousarviorahoituksella.

Hankinnan valmistelu jatkuu allianssimallilla. Kumppanuuteen perustuvassa allianssimallissa hankkeen eri osapuolet muodostavat yhteisen projektiorganisaation. Riskit ja hyödyt jaetaan hankkeen osapuolten kesken ennalta sovitussa suhteessa.

Väylävirasto aloitti vuonna 2018 hankkeen valmistelun PPP- eli Private Public Partnership -hankkeena, mutta hanketta ei pystytty kilpailuttamaan, koska hankkeen vesiluvasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen maaliskuussa 2020. Hankkeen vesilupapäätöksestä tehty valitus on edelleen hallinto-oikeuden käsittelyssä. 

The Parliament of Finland has decided that the Hailuoto causeway will not be imple-mented as a Private-Public Partnership project but instead it will be done as a budget-based project.

“Project preparation will continue under the alliance model, which is based on a partnership where the various parties form a joint project organisation. Risks and benefits are to be divided be-tween the parties in predetermined proportions,” says Director Lars Westermark from the Finn-ish Transport Infrastructure Agency.

The Finnish Transport Infrastructure Agency began preparing the project as a Private-Public Part-nership (PPP) project in 2018, but it proved impossible to put the project to competitive tender because a complaint against its water permit was filed with the Vaasa Administrative Court in March 2020. The complaint against the water permit decision is still in process in Administrative Court.Hankinnan valmistelu keskeytyy / Project preparations postponedPäivitetty 20.3.2020 / Updated on March 20, 2020

Väylävirasto on eilen 19.3.2020 saanut tiedon, että Hailuodon kiinteän yhteyden vesiluvasta on tehty valitus Vaasan hallinto-oikeuteen.
 
Valituksesta johtuen Väyläviraston ei ole mahdollista julkaista hankintailmoitusta ja tarjouspyyntöä Hailuodon kiinteän yhteyden PPP -hankkeesta suunnitellusti 23.3.2020.
 
Valituksen käsittely tuomioistuimissa kestää kauemmin kuin suunniteltu hankintaprosessi ja siihen liittyvät riskit ovat liialliset PPP-mallin kannalta. Näin ollen Väyläviraston on pakko odottaa, kunnes hallinnollinen riski on poistunut. Suosittelemme tarjoajaehdokkaita vapauttamaan hankkeen valmisteluun sidotut resurssit muihin töihin. Väylävirasto on varautunut aloittamaan hankinnan valitusprosessin päätyttyä. Tiedotamme hyvissä ajoin Hailuotoa koskevista ratkaisuista ja tulevista PPP-hankkeista.
 
Hankinnan valmistelun keskeytyminen on valitettavaa, koska hanke on yhteiskunnallisesti tärkeä, valmisteluvaihe on sujunut hyvin ja markkinatoimijoiden osoittama kiinnostus on ollut suuri.
 
Väylävirasto on pahoillaan niistä taloudellisista vaikutuksista, joita vesiluvan lainvoimaisuuteen liittyvästä odottelusta, ja viivästyksistä on aiheutunut yrityksille. Väylävirasto kiittää teitä tähänastisesta osallistumisesta prosessiin.

The Finnish Transport Infrastructure Agency (FTIA) has yesterday on 19.3.2020 received information concerning an appeal to the Vaasa Administrative court with respect to the Water permit for the Hailuoto Causeway.
 
As a result of the appeal the FTIA is currently not able to publish the procurement notice or invitation to tender for the Hailuoto Causeway PPP project as planned on 23.3.2020.
 
The processing of the appeal will take longer than the planned procurement process and risks caused by it are excessive for the PPP-procurement. Hence the FTIA will have to wait until the administrative risk is no longer relevant. The FTIA is prepared to launch the procurement process after the appeal process has ended. We will inform well in advance with developments regarding the Hailuoto project and upcoming PPP projects.
 
The interruption of the preparations for the procurement is unfortunate as the project is societally significant, the project preparation phase has developed favorably and the co-operation with market participants has been excellent.
 
We regret the economic effects that the anticipation and delay of the water permit has caused to businesses. The FTIA is grateful for your involvement in the process so far.

 

Hailuodon kiinteä yhteys markkinavuoropuhelu / Hailuoto Causeway Market Sounding

Hailuodon lauttaranta talvella 2019. Hailuoto ferry harbour in winter 2019.

Päivitetty 6.3.2020 / Updated March 6, 2020

Hailuodon kiinteän yhteyden PPP-hankkeen markkinavuoropuhelun kahdenväliset tapaamiset pidettiin tammikuussa. Väylävirasto kiittää kaikkia osallistuneita ja huomioi saadun palautteen. Hankinnan valmistelun aikana julkaistu hankinta-aineisto on koottu yhteen sijaintiin ShareFilessä, jossa pidetään yllä luonnosten versiotaulukkoa.

Hankkeen sähköinen kysely ja informaatiotilaisuus on pidetty. Tilaisuuden aineisto ja materiaali ovat ladattavissa alempaa löytyvästä linkistä.

Infotilaisuuden videotallenne on katsottavissa alla olevista linkeistä

Esitykset osa 1 suomeksi: youtu.be/GJLJGtQrfDM
Esitykset osa 2 suomeksi: youtu.be/d8NGQ4gzRUE
 

Hailuoto PPP project’s market soundings bilateral meetings were held in January. The FTIA is thankful for everyone that attended and will take account of the feedback received. The procurement materials published during the preparation of the procurement have been gathered into one location in ShareFile where an up to date table of the published drafts is kept.

The project’s electronic survey and market sounding (information event) have been held. The event’s presentations and materials can be downloaded behind the link given further down. The event’s video recordings are available from the links below


Video from the information event is available from the links below

Interpreted presentations part 1: youtu.be/vfdG4eF2zHg
Interpreted presentations part 2: youtu.be/HwuZKpA7_S0

Voitte osoittaa kysymykset Lars Westermarkille / You may appoint your questions to Lars Westermark:
lars.westermark [at]vayla.fi
puh. +358 (0)29 534 3838.

Markkinavuoropuheluaineistot / Market Sounding Materials

Tältä sivulta löydätte hankinnan valmisteluun liittyvää aineistoa. Sivua päivitetään koko markkinavuoropuhelun ajan.


From this web page you will find procurement preparations related materials. This page will be updated during the market sounding process.

Aineistoon voi tutustua seuraavan linkin kautta: / Material can be accessed via the following link:

Linkki aineistoon / link to the materials

Aineistoa lisätty 6.3.2020 / Materials updated March 6, 2020

Luonnosversiotaulukko / Draft versions table