Maanteiden 455 ja 15323 liittymäjärjestely, Joroinen

Suunnittelualue sijaitsee noin kolme kilometriä Joroisten taajamasta luoteeseen päin. Suunnittelualueeseen kuuluvat maanteiden 455 (Pieksämäentie) ja 15323 (Järvikyläntie) liittymäalue sekä Järvikyläntien alkuosa.

Nykytila ja ongelmat

Seututie 455 (Pieksämäentie) on poikkileikkaukseltaan kapea tien leveyden ollessa 6,5 metriä. Nopeusrajoitusta on jouduttu alentamaan maantiellä huonokuntoisen päällysteen takia yhdystien 15323 liittymän kohdalta Joroisten suuntaan.

Yhdystien 15323 liittymä sijaitsee lähellä jyrkkää kaarretta, mikä heikentää liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Erityisesti raskaalle liikenteelle liittymä on ongelmallinen liittymäalueen pituuskaltevuuden vuoksi. Talviolosuhteissa raskas ajoneuvo voi juuttua kiinni, jos ajoneuvon on pysähdyttävä liittymässä. Myös liittymän liittymänäkemät ovat puutteelliset, mitä heikentää seututien sisäkaarteen runsas puusto ja kasvillisuus.

Suunnittelualueella on myös useita yksityistieliittymiä, joiden näkemäalueet ovat puutteelliset seututien geometrian ja runsaan kasvillisuuden vuoksi.

Liittymäalueella tai sen välittömässä läheisyydessä on tapahtunut 6 onnettomuutta vuosien 2007−2016 välisenä aikana. Niistä 2 on ollut kohtaamisonnettomuuksia ja 4 yksittäisonnettomuuksia. Lisäksi yhdystiellä 15323 on tapahtunut yksi tilastoitu suistumisonnettomuus. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ei ole ollut.

Hankkeen sisältö

Hankkeen tarkoituksena on parantaa liittymäaluetta sekä Järvikyläntietä oikaisemalla geometrioita ja parantamalla liittymän muotoilua. Toimenpiteet lisäävät liittymäalueen liikenneturvallisuutta sekä liikenteen sujuvuutta. Lisäksi elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuus paranee talviolosuhteista aiheutuvien viivästymisten vähentyessä.

Järvikyläntietä parannetaan uudella tielinjauksella yhdystien alkuosassa. Tämä parantaa tien geometriaa loiventaen jyrkän kaarteen ja mäen. Myös seututien geometriaa oikaistaan liittymän kohdalta, jotta liittymänäkemiä saadaan parannettua.

Tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä tarkastellaan ongelmallisten yksityistieliittymien korvaamista turvallisemmilla tieyhteyksillä. Järjestelyistä sovitaan maanomistajien kanssa heidän tarpeensa huomioiden.

Ajankohtaista

Tiesuunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2019, jonka jälkeen suunnitelma asetetaan nähtäville Joroisten kunnassa. Nähtävilläolosta kuulutetaan erikseen.

Tiesuunnitelman jälkeen laaditaan rakennussuunnitelma. Rakennussuunnitelmaa varten tehdään täydentäviä pohjatutkimuksia, jotka alustavasti ajoittuvat helmi-maaliskuulle 2019.

Sivu päivitetty 02.01.2019