Hoppa till innehåll

Helsingfors-Riihimäki

Kontakuppgifter

Trafikledsverket

projektchef

Riitta Parviainen

  • 0295 34 3034

Trafikledsverket

projektingenjör

Piia Jokihaara

  • 0295 34 3038

Banprojektet Helsingfors–Riihimäki

Banprojekt Pågående

I banprojektet Helsingfors–Riihimäki förbättrar man funktionen på Finlands livligaste banavsnitt. Godstrafiken flyttas till egna spår avskild från persontrafiken, och förnyandet av trafikplatsernas växelförbindelser gör det snabbare att köra på banan.

Finlands livligaste banavsnitt förbättras

Banavsnittet mellan Helsingfors och Riihimäki är Finlands livligaste ifråga om antalet tåg, och är en del av landets äldsta huvudbana som byggdes för över 160 år sedan. På banavsnittet går dagligen bland annat närtrafik från Helsingfors mot Riihimäki och Lahtis, fjärrtrafik mot Tammerfors och Lahtis direktbana samt godstrafik från Böle, Nordsjö, Sköldvik och Hangö till huvudbanan. 

Kartbild över tidtabellen för genomförandet av etapperna. Tidtabell för genomförandet av de olika faserna i banprojektet Helsingfors–Riihimäki.

Kapaciteten på banavsnittet mellan Helsingfors och Riihimäki räcker inte längre till för de ökade trafikmängderna. Dessutom förekommer det tidvis störningar i tågtrafiken som orsakar trafikavbrott. Man har också konstaterat ett behov av ökat tågutbud i området längs järnvägen. Med de nya spåren ökas banavsnittets kapacitet och störningstolerans.

När hela projektet är klart kommer hela banavsnittet Helsingfors–Riihimäki att ha minst fyra spår. Projektet förbättrar huvudbanans funktionssäkerhet, gör det möjligt att öka persontrafiken samt främjar godstrafikens konkurrenskraft.

Den fyrspårig banan ökar säkerheten och kapaciteten

Under projektets andra fas 2021–2028 byggs tilläggsspår mellan Kervo–Träskända och Träskända–Jokela. Det fyrspåriga banavsnittet mellan Kervo och Jokela blir cirka 20 kilometer långt. Godstrafikspåren byggs från Kervo mot Lahtis direktbana och från Hyvinge mot Riihimäki. Plattformarna och trafikförbindelserna till stationerna förbättras i Ainola och Jokela och ändringar görs i broar, säkerhets- och elbaneanläggningar och i bullerbekämpning.

Banprojektet Helsingfors–Riihimäki genomförs i tre faser. Den första fasen som inleddes 2016 blir klar när spår- och växeländringarna i Dickursby står färdiga 2024. Under den första fasen har ett tilläggsspår för godstrafik byggts i Kervo och det andra i Träskända mellan Ainola och Purola. Sommaren 2021 tog man i bruk ett nytt ställverk i Kervo, som övervakar säker tågtrafik och som skapade förutsättningar för tilläggsspår som byggs i den andra fasen.

I projektets tredje fas utarbetar man som bäst järnvägsplanen. I den tredje fasen är planerna att förbättra den trafikmässiga kapaciteten på banavsnittet Böle–Riihimäki. I järnvägsplanen föreslås byggandet av två tilläggsspår mellan Jokela och Riihimäki, byggandet av en överfartsbro för godstrafikens spår över de fyra spåren i huvudbanan norr om Hyvinge samt ändringar och kompletteringar på broar, säkerhets- och elanläggningar samt på bullerbekämpning.

Järnvägsplanen för den tredje fasen läggs fram till påseende under sommaren 2023. Du kan läsa om projektets tredje fas på projektsidan Böle–Riihimäki.

I Dickursby förnyas banan och i Ainola inleds byggandet av en ny station 2023

Mellan Kytömaa och Ainola byggs för närvarande grundförstärkningarna och banvallen som krävs för det östra tilläggsspåret. Byggandet av Ainolas nya station inleds i juni 2023. I Dickursby förnyas spåren och växlarna i bangårdens södra ända. Arbetet har betydande inverkan på trafiken. I och med arbetet förbättras funktionssäkerheten på banavsnittet och tågturerna kan utökas i framtiden. De första ändringarna i tågtrafiken trädde i kraft 28.4.2023.

De exakta tidtabellerna och de ersättande bussarna hittar du på webbsidan HSL.fi och i HSL-appen samt i resesökningen på VR.fi och i appen VR Matkalla. Även meddelanden i högtalarna på tågen och informationstavlor på plattformarna informerar passagerarna om arbetets inverkan på var du ska röra dig.

Projektets kostnader

Kostnadsberäkningen för den första fasen av projektet Helsingfors–Riihimäki är 163 miljoner euro, och för den andra fasen 383 miljoner euro. Projektet är delfinansierat av Europeiska unionen.

Trafikledsverket ansvarar ensam för innehållet i denna publikation och det motsvarar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikt

Mer information om projektet

Följ projektet på Facebook

Prenumerera på nyhetsbrevet 

Bilder av projektet kan ses på Flickr

Läs mer om projektets tredje fas Förbättring av överföringskapaciteten på bansträckan Böle–Riihimäki