Hoppa till innehåll

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Antti Koski

  • 029 534 3546

Förbättring av Ring III, 3:e etappen

Vägprojekt Avslutad Nyland

Projektet innefattade flera åtgärder för förbättring av trafiksäkerheten och trafikflödet på Ring III. Arbeten utfördes inom Vanda stads område vid Askis samt på sträckan Vandafors–Backas under åren 2021–2023.

  • Byggnationen påbörjas i mars 2021.
  • Arbetena på sträckan Vandafors–Backas färdigställs i november 2021.
  • Arbetena vid Askis blir klara i augusti 2023.

Basinformation om projektet


Tidsplan
2021–2023
Kostnader
38 500 000 €
Projektansvariga
Trafikledsverket
Vanda stad
Mål
  • Smidigare och säkrare trafik
  • Förutsättningarna för kollektivtrafikens verksamhet samt gång- och cykelförbindelserna förbättras 
  • Bullret från vägtrafiken minskar 
  • Förbättringarna stöder huvudstadsregionens tvärgående trafik samt tillgängligheten av arbetsplatser och services i Vanda.

Bakgrunder till projektet

Ring III är en del av den internationella E18-vägen som förbinder städer, hamnar och flygplatser i södra Finland. Vägen fungerar som en betydelsefull led både för den finländska och den internationella trafiken, samt för näringslivets transporter. Ring III är också en viktig led för tvärtrafiken i huvudstadsregionen.

Vid Askis är den nuvarande trafikmängden något under 48 000 fordon per dygn. Vägens bottenkonstruktion krävde upprustning. Även anslutningsarrangemang samt gång- och cykelförbindelserna måste utvecklas. Vid Askis fanns det också broar som var i dåligt skick. Bullret från vägtrafiken störde egnahemsområdet i Askis samt närbelägna naturskyddsområden.

Mellan Vandafors och Backas rör sig som mest cirka 76 000 fordon per dygn. Omkring tio procent av denna mängd är tunga fordon. Fram till år 2030 förväntas trafikmängden öka till närmare 89 000 fordon per dygn, och överskrida gränsen 100 000 fordon fram till år 2050. På den hårt trafikerade vägsträckan uppstod trafikstockningar under de livligaste timmarna på vardagar.

Andra etappen av renoveringen av Ring III genomfördes åren 2013–2015. Då byggdes bland annat tredje körfält på sträckan mellan Lahtisleden och Borgåvägen. I projektet förbättrades trafikflödet betydligt också i omgivningen till Helsingfors–Vanda flygplats. Dessförinnan har omfattande förbättringar gjorts på Ring III under 2000-talet, bland annat på sträckan mellan Dickursby och Backas samt mellan Vandafors och flygplatsen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Projektets innehåll

Vid Askis ersattes de befintliga plananslutningarna med en ny planskild anslutning. Som parallellväg till Ring III byggdes en ny gata som fungerar som omledningsväg under projektets gång. Vägens bottenkonstruktion kommer att reparerades grundligt genom upprustning av den skadade pålplattan för körfältet på södra sidan. Broarna i Sänkiniitty samt de västra korsningsbroarna (Vichtisvägens broar) i Tavastby förnvades. Vichtisvägens ramper på västra sidan förbättrades.

Även bullerskyddet vid Askis kommer att förbättrades, genom byggande av en 3,5 meter hög bullervägg intill Ring III:s norra körbana, för att skydda egnahemshusen längs Flödängsvägen mot bullret från vägtrafiken. Kollektivtrafikens snabbhet och driftsäkerhet förbättrades genom byggande av separata ramper för bussar vid den planskilda anslutningen samt genom utveckling av hållplatsarrangemang och gång- och cykelförbindelser. Arbetena pågick i cirka tre år och utfördes från gränsen mellan Esbo och Vanda till Vichtisvägen, på en sträcka av cirka 2,5 kilometer.

På sträckan mellan Vandafors och Backas genomfördes ett tredje körfält, vilket förbättrade trafikflödet och utgjorde en förberedelse för de ökande trafikmängderna på vägen. De planskilda anslutningarnas avfarts- och påfartsramper samt busshållplatserna vid Ring III ändrades till att ansluta till de nya tredje körfälten. Dessutom reparerades en nedsjunkning i jordvallen för bron som är belägen väster om Nuolitie. 

Ett grundvattenskydd utfördes vid Päijännetunneln som passerar under Ring III. Kollektivtrafikens hållplatsarrangemang samt gång- och cykelförbindelserna förbättrades även mellan Vandafors och Backas. Arbetena pågick i ungefär ett år. Gatuförbindelser som korsar Ring III (Nuolitie och Ansatie) genomfördes inte i samband med detta projekt. Även Vinikby korsningsbro, som ursprungligen var planerad att rivas, blev kvar. 

Projektets målsättningar

Smidigare och säkrare trafik

De nya ramperna och gatuförbindelserna förbättrade trafikflödet och säkerheten på Ring III och dess parallelleder. Upprustningen av vägens bottenkonstruktion bidrog till att vägens trafikeringsduglighet bibehölls. Köerna mellan Vandafors och Backas minskade när de tredje körfälten byggdes. Genom förbättringarna förberedde man sig också för vägens ökande trafikmängder. På den för näringslivet viktiga leden förbättrades förutsägbarheten hos vägtransporter och restiden minskade.

Förutsättningarna för kollektivtrafikens verksamhet samt gång- och cykelförbindelserna förbättrades

Utvecklingen av hållplatsarrangemangen förbättrade förutsättningarna för kollektivtrafikens verksamhet och underlättade för passagerare att röra sig till och från hållplatserna. Upprustade gång- och cykelförbindelser förbättrade säkerheten för dem som rör sig i närheten av Ring III.

Bullret från vägtrafiken minskade

Förbättringen av bullerskyddet i Askis minskade olägenheterna av det buller som orsakas av vägtrafiken för bostadsområdet i Askis och för närbelägna naturskyddsområden. Trivseln i dessa områden förbättrades.

Förbättringarna stöder huvudstadsregionens tvärgående trafik samt tillgängligheten av arbetsplatser och services i Vanda.

Byggandet av flera körfält mellan Vandafors och Backas främjar utvecklingen av miljön i Aviapolis. De lättnader i köer som de tillkommande körfälten ger minskar också koldioxidutsläppen som orsakas av trafiken. Som helhet påverkade förbättringsprojektet på Ring III trafikflödet i huvudstadsregionens tvärtrafik.   
 

Projektets framskridande och kostnader

Alla vägplaner med anknytning till projektet har vunnit laga kraft. Byggplaneringen är klar och entreprenadupphandlingen är avslutad. Byggnationen startade i mars–april 2021.

Arbetena mellan Vandafors och Backas blev klara i oktober 2021.

I Askis pågick mellan åren 2021 och 2023. Under de första två åren fokuserade man på att rusta upp vägens botten. Broarbetena på Vichtisvägen påbörjades under 2021 och pågick i cirka två år. I projektet ingick även arbeten med flyttning av högspänningsledningar och gasledningar, och dessa genomfördes under augusti–september 2021.  

Projektet som helhet blev klart i augusti 2023.

Kostnadskalkylen för projektet var 38,5 miljoner euro, varav statens andel var 30 miljoner euro och Vanda stads andel 8,5 miljoner euro. Kostnaderna fördelades enligt följande: kostnadsandelen för Askis uppskattades till 31,5 miljoner euro, varav statens andel var 23 miljoner euro och Vanda stads andel 8,5 miljoner euro. Kostnadskalkylen för de tillkommande körfälten mellan Vandafors och Backas var sju miljoner euro. 
 

Aktuellt i projektet

Aktuellt i projektet