Hoppa till innehåll

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Antti Koski

  • 029 534 3546

Förbättring av Ring III, 3:e etappen

Vägprojekt Pågående Nyland

Projektet innefattar flera åtgärder för förbättring av trafiksäkerheten och trafikflödet på Ring III. Arbeten kommer att utföras inom Vanda stads område vid Askis samt på sträckan Vandafors–Backas under åren 2021–2023. 

  • Byggnationen påbörjas i mars 2021.
  • Arbetena på sträckan Vandafors–Backas färdigställs i november 2021.
  • Arbetena vid Askis blir klara i december 2023.

Basinformation om projektet


Tidsplan
2021–2023
Kostnader
38 500 000 €
Projektansvariga
Trafikledsverket
Vanda stad
Mål
  • Smidigare och säkrare trafik
  • Förutsättningarna för kollektivtrafikens verksamhet samt gång- och cykelförbindelserna förbättras 
  • Bullret från vägtrafiken minskar 
  • Förbättringarna stöder huvudstadsregionens tvärgående trafik samt tillgängligheten av arbetsplatser och services i Vanda.

Bakgrunder till projektet

Ring III är en del av den internationella E18-vägen som förbinder städer, hamnar och flygplatser i södra Finland. Vägen fungerar som en betydelsefull led både för den finländska och den internationella trafiken, samt för näringslivets transporter. Ring III är också en viktig led för tvärtrafiken i huvudstadsregionen.

Vid Askis är den nuvarande trafikmängden något under 48 000 fordon per dygn. Vägens bottenkonstruktion kräver upprustning. Även anslutningsarrangemang samt gång- och cykelförbindelserna måste utvecklas. Vid Askis finns det också broar som är i dåligt skick. Bullret från vägtrafiken stör egnahemsområdet i Askis samt närbelägna naturskyddsområden.

Mellan Vandafors och Backas rör sig som mest cirka  76 000 fordon per dygn. Omkring tio procent av denna mängd är tunga fordon. Fram till år 2030 förväntas trafikmängden öka till närmare 89 000 fordon per dygn, och överskrida gränsen 100 000 fordon fram till år 2050. På den hårt trafikerade vägsträckan uppstår trafikstockningar under de livligaste timmarna på vardagar.

Andra etappen av renoveringen av Ring III genomfördes åren 2013–2015. Då byggdes bland annat tredje körfält på sträckan mellan Lahtisleden och Borgåvägen. I projektet förbättrades trafikflödet betydligt också i omgivningen till Helsingfors–Vanda flygplats. Dessförinnan har omfattande förbättringar gjorts på Ring III under 2000-talet, bland annat på sträckan mellan Dickursby och Backas samt mellan Vandafors och flygplatsen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Projektets innehåll

Vid Askis ersätts de befintliga plananslutningarna med en ny planskild anslutning. Som parallellväg till Ring III byggs en ny gata som fungerar som omledningsväg under projektets gång. Vägens bottenkonstruktion kommer att repareras grundligt genom upprustning av den skadade pålplattan för körfältet på södra sidan. Broarna i Sänkiniitty samt de västra korsningsbroarna (Vichtisvägens broar) i Tavastby förnyas. Vichtisvägens ramper på västra sidan förbättras.

Även bullerskyddet vid Askis kommer att förbättras, genom byggande av en 3,5 meter hög bullervägg intill Ring III:s norra körbana, för att skydda egnahemshusen längs Flödängsvägen mot bullret från vägtrafiken. Kollektivtrafikens snabbhet och driftsäkerhet förbättras genom byggande av separata ramper för bussar vid den planskilda anslutningen samt genom utveckling av hållplatsarrangemang och gång- och cykelförbindelser. Arbetena kommer att vara i cirka tre år och utförs från gränsen mellan Esbo och Vanda till Vichtisvägen, på en sträcka av cirka 2,5 kilometer.

På sträckan mellan Vandafors och Backas genomförs tredje körfält, vilket kommer att förbättra trafikflödet och utgöra en förberedelse för de ökande trafikmängderna på vägen. De planskilda anslutningarnas avfarts- och påfartsramper samt busshållplatserna vid Ring III kommer att ändras till att ansluta till de nya tredje körfälten. Dessutom repareras en nedsjunkning i jordvallen för bron som är belägen väster om Nuolitie. 

Ett grundvattenskydd kommer att utföras vid Päijännetunneln som passerar under Ring III. Kollektivtrafikens hållplatsarrangemang samt gång- och cykelförbindelserna kommer att förbättras även mellan Vandafors och Backas. Arbetena varar i ungefär ett år. Gatuförbindelser som korsar Ring III (Nuolitie och Ansatie) kommer inte att genomföras i samband med detta projekt. Även Vinikby korsningsbro, som ursprungligen var planerad att rivas, kommer att bli kvar. 

Projektets målsättningar

Smidigare och säkrare trafik

De nya ramperna och gatuförbindelserna kommer att förbättra trafikflödet och säkerheten på Ring III och dess parallelleder. Upprustningen av vägens bottenkonstruktion kommer att bidra till att vägens trafikeringsduglighet bibehålls. Köerna mellan Vandafors och Backas kommer att minska när de tredje körfälten byggs. Genom förbättringarna förbereder man sig också för vägens ökande trafikmängder. På den för näringslivet viktiga leden kommer förutsägbarheten hos vägtransporter att förbättras och restiden minskar.

Förutsättningarna för kollektivtrafikens verksamhet samt gång- och cykelförbindelserna förbättras

Utvecklingen av hållplatsarrangemangen kommer att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafikens verksamhet och underlätta för passagerare att röra sig till och från hållplatserna. Förbättrade gång- och cykelförbindelser förbättrar säkerheten för dem som rör sig i närheten av Ring III.

Bullret från vägtrafiken minskar

Förbättringen av bullerskyddet i Askis minskar olägenheterna av det buller som orsakas av vägtrafiken för bostadsområdet i Askis och för närbelägna naturskyddsområden. Trivseln i dessa områden förbättras.

Förbättringarna stöder huvudstadsregionens tvärgående trafik samt tillgängligheten av arbetsplatser och services i Vanda.

Byggandet av flera körfält mellan Vandafors och Backas främjar utvecklingen av miljön i Aviapolis. De lättnader i köer som de tillkommande körfälten ger minskar också koldioxidutsläppen som orsakas av trafiken. Som helhet kommer förbättringsprojektet på Ring III att påverka trafikflödet i huvudstadsregionens tvärtrafik.   
 

Projektets framskridande och kostnader

Alla vägplaner med anknytning till projektet är lagakraftvunna. Byggplaneringen är klar och entreprenadupphandlingen är avslutad. Byggnationen startar i mars–april 2021.

Arbetena mellan Vandafors och Backas kommer att vara klara före slutet av november 2021.

I Askis kommer arbetena att förläggas till åren 2021–2023. Under de första två åren kommer arbetena att fokuseras på att rusta upp vägens botten. Broarbetena på Vichtisvägen påbörjas under 2021 och pågår i cirka två år. I projektet ingår även arbeten med flyttning av högspänningsledningar och gasledningar, och dessa kommer att genomföras under augusti–september 2021.  

Projektet som helhet kommer att bli klart före slutet av 2023.

Kostnadskalkylen för projektet är 38,5 miljoner euro, varav statens andel är 30 miljoner euro och Vanda stads andel 8,5 miljoner euro. Kostnaderna fördelas enligt följande: kostnadsandelen för Askis uppskattas till 31,5 miljoner euro, varav statens andel är 23 miljoner euro och Vanda stads andel 8,5 miljoner euro. Kostnadskalkylen för de tillkommande körfälten mellan Vandafors och Backas är sju miljoner euro. 
 

Aktuellt i projektet