Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Trafikverket

PROJEKTCHEF

Seppo Paukkeri

  • 029 534 3361
  • seppo.paukkeri(at)trafikverket.fi

Helsingfors hamn Ab

PROJEKTCHEF

Sanna Supponen

  • 040 801 4705
  • sanna.suppinen(at)portofhelsinki.fi

Nordsjöleden

Farledsprojekt Avslutad

Projektet går ut på en fördjupning av Nordsjöleden och hamnbassängen för att uppfylla fartygstrafikens transportkrav. Havsfarleden och hamnbassängen fördjupas från 11 till 13 meters leddjupgående.

Nordsjöleden

Projektet går ut på en fördjupning av Nordsjöleden och hamnbassängen för att uppfylla fartygstrafikens transportkrav. Havsfarleden och hamnbassängen fördjupas från 11 till 13 meters leddjupgående.
 
Nuläge 
 
Farleden till Nordsjö hamn har ett leddjupgående på 11,0 meter. År 2018 uppgick den totala trafikmängden i Helsingfors hamn till 14,7 miljoner ton, av vilket cirka 8 miljoner ton gick via Nordsjö. Containertrafiken uppgick till 510 000 TEU, vilket gör Nordsjö till Finlands näst största hamn för containertrafik. I och med utvecklingen av containerfartygstrafiken på Östersjön ökar storleken på de containerfartyg som anlöper Nordsjö hamn, vilket innebär att den nuvarande farledens leddjupgående i fortsättningen kommer att begränsa hur stora containerfartyg som kan anlöpa hamnen och därmed försämra förutsättningarna för trafiken. I och med det här projektet kommer större containerfartyg att kunna anlöpa Nordsjö hamn, vilket bidrar till lägre transportkostnader. Transporter från Metsä Fibre Oy:s fabrik i Äänekoski har gått via Nordsjö hamn sedan 2017. Dessa transporter beräknas utöka hamntrafiken med cirka 0,8 miljoner ton per år. I Nordsjö planeras därtill ett nytt flerbränslekraftverk.
 
 
Projekt och mål
 
I detta samprojekt mellan Trafikledsverket, Helsingfors Hamn Ab och Helsingfors stad fördjupas Nordsjöleden och hamnbassängen enligt fartygstrafikens transportkrav: från 11 till 13 meters leddjupgående. Byggarbetena inleds i maj 2020 och den nya farleden tas i bruk i slutet av 2021.
Projektet förbättrar handelssjöfartens konkurrenskraft. Med en djupare farled kan fraktfartygens lastkapacitet nästan fördubblas. Det innebär avsevärt lägre transportkostnader och minskar fartygstrafikens miljöpåverkan.  
 
Utöver muddrings- och sprängningsarbetena kommer farledens säkerhetsanordningar att uppdateras enligt den nya situationen. Sprängmassorna utnyttjas inom Helsingfors stads områdesbyggande. Istället för på land kommer sprängmassorna att transporteras sjövägen, vilket ger betydande kostnadsbesparingar och minskar transporternas miljöpåverkan och trafikkonsekvenser.
Man försöker minimera de negativa konsekvenserna av projektet och följer med miljökonsekvenserna med hjälp av program för kontroll av vattendragen och fiskerinäringen. Programmen har godkänts av myndigheterna. 
 
Under projektet kommer cirka 1,0 miljon kubikmeter mark att muddras och 0,25 miljoner kubikmeter berg att sprängas.
 
Tidtabell
 
Allmän planering och nödvändiga undersökningar av botten m.m. 2014.
Den allmänna planen färdigställdes 01/2015.
Projektet har de tillstånd som krävs enligt vattenlagen.
Projektet har beviljats finansiering i statsbudgeten 2018 och TEN-CEF-stöd från EU.
Byggplaner som utgår från informationsmodeller (InfraBIM) färdigställdes 1/2020.
Entreprenaden konkurrensutsätts 1–4/2020.
Byggarbetena inleds i maj 2020. Den nya farleden tas i bruk i slutet av 2021.
 
Kostnader
 
De totala kostnaderna för projektet beräknas uppgå till 33,6 miljoner euro, av vilket 25 miljoner euro används för fördjupningen av havsfarleden och 8,6 miljoner euro för hamnen (MAKU 2010:130).
 
 
Trafikledsverket ansvarar ensam för innehållet i denna publikation och det motsvarar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikt.

Vattentillstånd

Vattentillståndsbeslutet (nr 149/2017/2, Dnr ESAVI/8044/2015) har vunnit laga kraft. HFD har gett sitt beslut om besväret 18.3.2020 (Dnr 3610/1/19).